Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien sosiaaliturvaa koskevia viiveitä siirryttäessä EU-maasta toiseen

12.3.2012

Kirjallisesti vastattava kysymys E-009288/2011
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Mitro Repo (S&D), Sari Essayah (PPE), Ville Itälä (PPE), Eija-Riitta Korhola (PPE), Sirpa Pietikäinen (PPE) ja Satu Hassi (Verts/ALE)

Aihe: Sosiaaliturvaa koskevat viiveet siirryttäessä EU-maasta toiseen

Nykyisissä EU-maiden sosiaaliturvaa koskevissa käytännöissä on puutteita muutettaessa EU maasta toiseen.
EU maissa sosiaaliturvajärjestelmästä poistaminen voi tapahtua suhteellisen nopeasti maasta pois muutettaessa. Siirryttäessä toiseen EU maahan sosiaaliturvajärjestelmät eivät kuitenkaan aina pysty hyväksymään henkilöä järjestelmäänsä viipymättä.
Näin ollen eri EU maiden sosiaaliturvajärjestelmien piiriin kuulumisen välille voi syntyä kohtuuttoman pitkä ajanjakso, jolloin henkilö ei kuulu minkään maan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin.
Useissa jäsenmaissa luvataan uuden sosiaaliturvajärjestelmän piiriin kuulumisen tapahtuvan esimerkiksi kuudessa viikossa.
Tällä hetkellä maasta toiseen siirtyvä EU kansalainen voi joutua henkilökohtaisiin vaikeuksiin, jos hän ei kuulu minkään sosiaaliturvajärjestelmän piiriin.
1. Miten komissio seuraa kyseistä tilannetta?
2. Millaisilla toimenpiteillä komissio aikoo korjata kyseistä tilannetta?
3. Aikooko komissio kehittää eurooppalaisen sairaanhoitokortin kattavuutta kyseisissä tilanteissa?

FI
E-009288/2011
László Andorin
komission puolesta antama vastaus
(14.12.2011)

1. Asetuksen (EY) N:o 987/2009 (1) 91 artiklassa säädetään toimivaltaisten viranomaisten velvollisuudesta laatia tilastoja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevien asetusten soveltamisesta. Prosessin tehostamiseksi komissio on osoittanut työhön lisäresursseja. Gentin yliopiston koordinoima trESS-verkosto (training and reporting on European Social Security) tukee työtä ja tekee analyysejä.

2. Sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetuilla perus- ja täytäntöönpanoasetuksilla (EY) N:o 883/2004 (2) ja (EY) N:o 987/2009, joita on sovellettu 1. toukokuuta 2010 alkaen, uudistettiin menetelmiä yleisölle suunnattujen palvelujen yksinkertaistamiseksi ja nopeuttamiseksi sekä byrokratian ja hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi julkisten palvelujen alalla. Lähivuosina otetaan käyttöön sosiaaliturvatietojen sähköinen vaihtojärjestelmä EESSI. Se on merkittävä uusi tiedonvaihtoverkosto, jonka avulla voidaan tehostaa kansalaisten oikeuksien suojelua luomalla edellytykset sähköiselle tietojenvaihdolle sovellettaessa EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamissääntöjä. Sen avulla eri maiden laitokset voivat vaihtaa tietoja sähköisesti. Sähköinen tiedonvaihto helpottaa ja nopeuttaa sosiaalietuuksia koskevaa päätöksentekoa. Kaikki se tieto, jonka vaihdossa aiemmin on käytetty noin sataa painettua E-lomaketta, pitäisi saada sähköisen käsittelyn piiriin 1. toukokuuta 2014 mennessä.

3. Komissio ei aio ehdottaa eurooppalaisen sairaanhoitokortin kattavuuden laajentamista. Saadakseen eurooppalaisen sairaanhoitokortin henkilön on kuuluttava EU:n jäsenvaltion, Islannin, Liechtensteinin, Norjan tai Sveitsin sosiaaliturvajärjestelmään. Lisäksi voidaan todeta, että hallintotoimikunta on päässyt yhteisymmärrykseen toteutettavuustutkimuksen tekemisestä eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin liittyvien tietojen saattamisesta sähköiseen muotoon.

(1) EUVL L 284, 30.10.2009.
(2) EUVL L 166, 30.4.2004.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *