Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien museolentokoneiden päästökauppaa

18.4.2010

KIRJALLINEN KYSYMYS E-0755/10
esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola (PPE)
komissiolle

Aihe:Museolentokoneiden päästökauppa

EU:n lentoliikenteen ensimmäinen päästökauppakausi alkaa 1. tammikuuta 2012. Päästökaupan piiriin kuuluvat kaikki EU:n lentoasemilta lähtevät ja niille saapuvat lennot, jollei niitä ole erikseen rajattu säännöksen ulkopuolelle. Laki päästökaupan piiriin kuulumisesta on jo aiheuttanut epäselviä tilanteita monelle lentämistä harrastavalle yhdistykselle, esimerkiksi suomalaiselle museokoneita vapaaehtoistoimin harrastavalle DC-yhdistykselle (www.dc-ry.fi). Ongelmana on, että direktiivi määrää mittarilentoa lentävät yksityiskäytössä olevat MTOM > 5700kg ilma-alukset poikkeuksetta käymään päästökauppaa, myös museolentokoneet. Siksi DC-yhdistyksen DC-3, jonka lentoonlähtömassa on yli 5700 kg, kuuluu EU päästökauppajärjestelmän piiriin, vaikka se lentää mittarilentoa vain keskimäärin alle 5 tuntia vuodessa (kokonaislentoaika alle 100 h/vuosi). Ilman mittarilentoa he eivät kuuluisi direktiivin piiriin, mutta turvallisuussyyt vaativat em. toimintaa sääoloista riippuen. Näkeekö komissio direktiivin tulkinnassa mahdollisuuksia lisäpoikkeuksille, jotta EU ei olisi päästökaupan yhteydessä tullut kehittäneeksi mittarilentoveroa, jota on yksityiskäytössä olevista (MTOM > 5700kg) koneista perittävä ensimmäisestä tunnista alkaen?

EASA:n perustamisasiakirjan liitteessä (asetus (EY) N:o 1592/2002 4 artiklan 2 kohta, liite II). EU on rajannut siinä mainitut koneet kaupallisesti merkityksettöminä vain kansallisen viranomaisen valvontaan. Rajaukseen kuuluvat mm. historiallisesti arvokkaat lentokoneet kuten DC-3, joilla ei ole EASA:n tyyppihyväksyntää vaan ainoastaan FAA:n hyväksyntä. Pitääkö komissio mahdollisena, että nämä konetyypit luonteensa vuoksi vielä voitaisi lisätä EU:n päästökauppajärjestelmän poikkeuksiin?

Ammattimaiset lentoyhtiöt saavat poikkeuksien perusteella moninkertaiset lentomäärät ja päästöt vähäisinä anteeksi (päätös ilmailutoiminnan sisällyttämisestä päästökauppaan (2009/450/EY (1)), liite, kohta 2.7, alakohdat 33–35). Logiikka ei päde kuitenkaan museolentokoneiden kohteluun. Kenen etu on, että muutaman tunnin vuodessa mittarilentoa lentävät museokoneet alistetaan valtavasti resursseja vievän päästökaupan piiriin?

Suomen viranomainen on myös ulkoistanut valvonnan Alankomaiden viranomaiselle, jonka lain mukaan kommunikaation on tapahduttava joko hollanniksi tai englanniksi. Suomalainen yleishyödyllinen museolentokoneyhdistys on siten alistettu Alankomaiden viranomaisen valvontaan ja laillisia oikeuksia joutuu hakemaan vieraalla kielellä. DC-yhdistyksen hakemus ilmaisten hiilidioksidikiintiöiden saamiseksi suomen kielellä hylättiin, vaikka se on EU:n virallinen kieli. Onko EU:n perusperiaatteiden mukaista, että suomalainen voittoa tavoittelematon museolentokoneyhdistys ei saa asiaansa hoidetuksi viranomaisen kanssa omassa maassaan ja omalla äidinkielellään?

(1) EUVL L 149, 12.6.2009, s. 69.

E-0755/10FI
Connie Hedegaardin
komission puolesta antama vastaus
(16.4.2010)

Direktiivissä 2008/101/EY (1), joka koskee ilmailutoiminnan sisällyttämistä EU:n kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmään, edellytetään, että kaikkien EU:n lentopaikoille saapuvien tai niiltä lähtevien lentojen päästöt sisällytetään EU:n päästökauppajärjestelmään vuodesta 2012 alkaen.

Kilpailun vääristymisen estämiseksi ja ympäristötehokkuuden parantamiseksi direktiivissä sallitaan mahdollisimman vähän poikkeuksia. Järjestelmästä myönnetyissä vapautuksissa on yleensä noudatettu samoja perusteita, joita Euroopan lennonvarmistusjärjestö Eurocontrol soveltaa lentoreittimaksujen perinnässä. Tällä yhdenmukaisuudella on pyritty varmistamaan päästökauppajärjestelmän tehokas soveltaminen ja täytäntöönpano.

Järjestelmästä on vapautettu sellaiset ilma-alukset, joiden suurin lentoonlähtöpaino (MTOW) alittaa asetetun rajan. Näin ollen, jos suomalaisen DC-yhdistyksen ilma-alus ylittää MTOW:lle asetetun rajan ja lentää mittarilentosääntöjen (IFR) mukaisesti, sitä ei voida vapauttaa järjestelmästä. EU:n päästökauppajärjestelmästä ei voida myöntää uusia vapautuksia muuten kuin normaalilla lainsäädäntömenettelyllä.

Suomen DC-yhdistyksellä ei ole minkään EU:n jäsenvaltion myöntämää liikennelupaa, minkä vuoksi sen ilma-aluksen hallinnoijaksi on nimetty direktiivissä 2008/101/EY vahvistetuilla perusteilla Alankomaat ottaen huomioon suurimmat ilmailusta aiheutuvat päästöt. Komissiolla ei ole toimivaltaa muuttaa hallinnoivaa jäsenvaltiota millään muilla perusteilla, eikä se velvoita jäsenvaltioita noudattamaan mitään kielijärjestelyjä.

(1) EUVL L 8, 13.1.2009.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *