Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien liikuntaa ja rahapelejä

18.5.2008

KIRJALLINEN KYSYMYS E-1608/08
esittäjä(t): Lasse Lehtinen (PSE), Satu Hassi (Verts/ALE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Samuli Pohjamo (ALDE), Kyösti Virrankoski (ALDE), Eija-Riitta Korhola (PPE-DE), Ville Itälä (PPE-DE), Riitta Myller (PSE), Reino Paasilinna (PSE) ja Hannu Takkula (ALDE)
komissiolle

Aihe: Liikunta ja rahapelit

Komission valkoisessa kirjassa tarkastellaan urheilua kolmesta eri näkökulmasta: urheilun yhteiskunnallisen merkityksen, urheilun taloudellisen merkityksen sekä urheilualan sisäisen organisoitumisen näkökulmista (KOM(2007)0391). Nizzan sopimuksen ns. urheilujulistus ei luonut järjestöjen kaipaamaa oikeusvarmuutta liikunnan alalle. Urheilun erityispiirteiden määritelmä jää epäselväksi ja tapauskohtaisesti ratkaistavaksi eikä komission valkoinen kirja tuo ratkaisua ongelmaan. Tulevassa liikuntapoliittisessa yhteistyössä jäsenvaltioiden ja komission tulee pyrkiä yhteistyöhön näiden kysymysten täsmentämiseksi.

Komission näkemys liikunnan mahdollisuuksista sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden politiikassa, toimenpiteissä ja ohjelmissa on oikea. Liikunnan erityisryhmien sekä sukupuolten tasa-arvoiset mahdollisuudet tulee varmistaa. On tärkeää, että komissio tunnustaa julkisen taloudellisen tuen merkityksen liikuntasektorilla erityisesti ruohonjuuritasolla ja että komissio aikoo puolustaa alennetun alv:n soveltamista urheiluun. Yleishyödyllisen toiminnan erityispiirteiden ymmärtäminen on tärkeää. Urheiluseuratoiminnan tulee jatkossakin olla vapaaehtoisuuteen perustuvaa kansalaisjärjestötoimintaa. Tähän voidaan vaikuttaa muun muassa talkootyön verotusta koskevilla päätöksillä.

Useassa jäsenmaassa, mm. Suomessa, liikunnan rahoitus on riippuvainen rahapelituotoista. Valkoisessa kirjassa viitataan urheilun julkiseen rahoitukseen ja sen selvittämiseen sekä siihen, miten alalla käynnissä olevat muutokset vaikuttavat ruohonjuuritason liikunnan julkiseen ja yksityiseen rahoitukseen.

Millaista lainsäädäntöä komissio aikoo ryhtyä valmistelemaan, jotta liikunnan julkinen rahoitus turvataan jatkossakin taloudellisesti kestävällä ja ennakoitavalla tavalla, ja miten komissio aikoo varmistaa, että rahapelien yksinoikeusjärjestelmä sekä rahapelien järjestämiseen liittyvä päätöksenteko säilyy kansallisella tasolla?

E-1608/08FI
Charlie McCreevyn
Komission puolesta antama vastaus
(19.5.2008)

Komissio toteaa Urheilun valkoisessa kirjassa, että urheiluorganisaatioilla on monia tulolähteitä, kuten seuramaksut ja lipputulot, mainonta ja sponsorointi, mediaoikeudet, urheiluliittojen sisäiset tulonsiirrot, tuotemyynti, julkinen tuki jne. Kyseiset rahoituslähteet vaihtelevat maasta ja urheilulajista riippuen. Komissio on myös tietoinen siitä, että ei ole saatavilla riittävän vankkoja ja koko EU:n kattavia vertailukelpoisia tietoja urheilun taloudellisista näkökohdista, kuten rahoituksesta.

Tästä syystä valkoiseen kirjaan liittyvässä ”Pierre de Coubertin” -toimintasuunnitelmassa käsitellään erilaisia toimenpiteitä tietojen laadun parantamiseksi ja sitä kautta urheilua koskevan strategisen suunnittelun ja urheilupolitiikan tehostamiseksi. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi eurooppalainen tilastomenetelmä urheilun taloudellisten vaikutusten mittaamista varten (toimenpide 33), tutkimus, jossa arvioidaan urheilualan suoraa ja epäsuoraa vaikutusta Lissabonin toimintasuunnitelman tavoitteiden saavuttamiseen (toimenpide 35), sekä tutkimus, jossa tarkastellaan ruohonjuuritason urheilun ja kuntoliikunnan rahoitusta jäsenvaltioissa ja joka osaltaan auttaa hahmottelemaan kestävän rahoituksen ruohonjuuritason urheilulle (toimenpide 37).

Ruohonjuuritason urheilussa yhtäläiset mahdollisuudet ja vapaa pääsy urheilutoimintaan ovat erittäin pitkälle riippuvaisia julkisesta tuesta, ja komissio suhtautuu myönteisesti tällaiseen tukeen, jos se myönnetään yhteisön lainsäädännön mukaisesti.

Komissio ei aio ehdottaa lainsäädännön yhdenmukaistamista urheilun ja liikunnan julkisen rahoituksen turvaamiseksi jäsenvaltioissa. Se haluaa korostaa, että kunkin jäsenvaltion on vahvistettava urheilun ja liikunnan rahoitusta koskevat sääntönsä. Olisi muistettava, että sellaisten kansallisten urheilun rahoitusjärjestelmien, jotka rajoittaisivat sijoittautumisvapautta (EY:n perustamissopimuksen 43 artikla), vapautta tarjota palveluja (49 artikla) tai pääomien vapaata liikkuvuutta (56 artikla), on oltava yhteisön lainsäädännön mukaisia. Niiden on erityisesti oltava kaikilta osin syrjimättömiä ja oikeasuhteisia.

Arvoisien parlamentin jäsenten esittämän rahapelejä koskevan viittauksen osalta on pantava merkille, että kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen rahapelien järjestämistä ja valvontaa koskeva kansallinen sääntelyjärjestelmä on yhteisön lainsäädännön mukainen, riippumatta asianomaiseen jäsenvaltioon sijoittautuneiden toimiluvan saaneiden palvelujen tarjoajien lukumäärästä.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *