Tammikuu 2007: Komission energia- ja ilmastopaketti torjumaan ilmastomuutosta ja energian toimitushäiriöitä

30.12.2006

Komissio antoi 10.1.2007 laajan aloitepaketin energia- ja ilmastopolitiikasta. Noin kymmenen tiedonantoa sisältävällä toimenpidepaketilla komissio yrittää erityisesti torjua ilmastonmuutosta sekä parantaa EU:n energiahuoltovarmuutta ja kilpailukykyä. Viimeksimainittu tavoite jää retoriikan tasolle. Komissio sitoo kaikki aloitteensa yhteen ”An Energy Policy for Europe” –nimisellä tiedonannolla. Se on myös EU:n uuden strategisen energiakatsauksen (Strategic EU Energy Review, SEER) ydinpaperi. Tämä komission ensimmäinen strateginen energiakatsaus menee Eurooppa-neuvoston käsittelyyn maaliskuussa 2007. EU:n strategista energiakatsausta aletaan tehdä joka toinen vuosi kevään huippukokousta varten.

Vaikka EU:lla ei ole toimivaltaa energiapolitiikassa, komission aloitepaketti osoittaa, että EU yrittää ja pystyy vaikuttamaan usealla eri tavalla jäsenmaiden energiapäätösten reunaehtoihin ja jopa polttoainevalintoihin, joiden kohdalla muistutetaan aina subsidiariteetista ja jäsenmaiden suvereniteetista.

Komission energia- ja ilmastopaketin osat:

Tiedonanto Euroopan energiapolitiikasta (Energy Policy for Europe). Sisältää yhteenvedon kaikista komission energia- ja ilmaspolitiikan aloitteista, mm. tavoitteet päästöjen leikkaamiseksi, uusiutuvien ja energiatehokkuuden lisäämiseksi, energiasisämarkkinoiden edistämiseksi, energiateknologian edistämiseksi ja CCS-teknologian käyttöönottamiseksi, sähkö- ja kaasuverkkojen rakentamiseksi, energiahuoltovarmuuden ja ydinenergiaturvallisuuden parantamiseksi sekä EU:n yhteisen energiaulkopolitiikan luomiseksi.

Tiedonanto pitkän aikavälin ilmastopolitiikasta (Limiting Global Climate Change to 2 degrees Celcius). Komissio ehdottaa kaikille teollisuusmaille 30%:n päästöleikkausta vuoteen 2020 mennessä (1990 tasosta). Komission mielestä EU:n pitäisi joka tapauksessa sitoutua vähintään 20%:n yksipuolisiin leikkauksiin, vaikka EU:n ulkopuolisia maita ei saataisi mukaan vastaaviin sitoumuksiin. Jäsenmaat käsittelevät komission ehdotuksia helmikuussa ympäristöneuvostossa ja maaliskuussa Eurooppa-neuvostossa. On todennäköistä, että jäsenmaat vahvistavat komission ehdottamat päästöleikkaukset. Jää nähtäväksi miten koko EU:n leikkaus jyvitetään yksittäisille jäsenmaille tai sektoreittain.

Kestävän kehityksen hiili (Sustainable Coal) –tiedonanto. Sisältää pääosin CO2:n talteenottoa ja varastointia eli CCS, johon EU:n lisäksi ovat panostamassa mm. USA, Kiina, Australia ja Kanada. Komissio esittää 12 suuren, fossiilista polttoainetta käyttävän ja CCS-teknologialla varustetun demolaitoksen rakentamista 2015 mennessä. Näistä hankittavien kokemusten perusteella komissio tähtää siihen, että kaikki uudet hiilivoimalaitokset olisi varustettu CCS-teknologialla noin vuoteen 2020 mennessä. Tarkempi aikataulu määräytyy demolaitosten kokemusten perusteella ja EU:n vanhat hiilivoimalaitokset on tarkoitus muuttaa CCS-valmiuteen myöhemmin. CCS-vaatimus tuntuu Suomeen sovellettuna kohtuuttomalta, koska meillä ei ole nyt eikä näköpiirissä mahdollisuuksia CO2:n varastointiin.

Tiedonanto ydinvoimasta. Komissio on ottanut uuden, positiivisen asenteen ydinvoimaan. Komission tiedonanto toteaa, että ydinsähkö on CO2-päästöttömistä halvimpia, ja sen hinta on esim. hiili- ja kaasuvoimaa riippumattomampi polttoaineen hinnan muutoksille. Lisäksi uraanipolttoainetta riittää, ja sen saanti on turvattu eri puolilta maailmaa. Tiedonanto toteaa myös, että ydinvoiman käytöstä päättää kukin jäsenmaa itse, mutta muistuttaa että jos ydinvoimatuotantoa vähennetään, korvaava sähkö olisi tuotettava CO2-päästöttömästi, jotta päästöleikkaustavoitteet voidaan saavuttaa.

Uusiutuvien energialähteiden pitkän aikavälin suunnitelma (RES Roadmap). Komission RES Roadmap -tiedonanto ehdottaa EU:lle oikeudellisesti sitovaa tavoitetta lisätä uusiutuvia energialähteitä siten että niiden osuus primäärienergiasta olisi jopa 20% vuonna 2020. Nyt ollaan vajaan 7%:n tasolla. Liikennepolttonesteiden osalta ehdotetaan uusiutuvien sitovaksi minimiosuudeksi 10% v. 2020. Tiedonanto ei esitä maakohtaisia tavoiteprosentteja. Uusiutuvien käytölle sähkön tuotannossa ei esitetä uusia tavoitteita.

Uusiutuvien sähködirektiivin (RES-E) toteutumisen arvioraportti. Tällä on heijastumia edelliseen. RES-E –direktiivi sisältää maittain suuntaa-antavia osuustavoitteita RES-sähkölle v. 2010. Toistaiseksi sallitaan erilaiset RES-edistämiskeinot jäsemaissa, mutta komissio selvittää vuoden 2007 aikana käytettyjä menetelmiä, mm.vihersertifikaattikauppaa ja syöttötariffeja. RES Roadmap viittaa RES-edistämiskeinojen harmonisointitarpeeseen.

Tiedonanto uusiutuvien energialähteiden käytöstä lämmityksessä ja jäähdytyksessä (RES-H/C). Uusiutuvia pyritään edistämään myös lämmityksessä&jäähdytyksessä. Toistaiseksi ei ole esitetty sitovia tavoitteita.

Energiatehokkuuden toimintasuunnitelma, joka tuli Suomen painostamana ulos jo lokakuussa, mutta katsotaan osaksi tammikuun energiapakettia. Sisältää mm. energiakäytön 20% leikkaustavoitteen v.2020 ja ehdotuksen valkoisten sertifikaattien kauppajärjestelmästä.

Muita energiapaketin raportteja ovat mm. tiedonanto sähkö- ja kaasumarkkinoiden toiminnasta, lopulliset tulokset EU:n kaasu- ja sähkömarkkinoiden kilpailua koskevasta sektoriselvityksestä., prioriteettisuunnitelma sähkö- ja kaasuverkkojen liittämisestä sekä raportti liikenteen biopolttonesteisiin liittyvän direktiivin implementoinnista ja esitys täydentäväksi direktiiviksi.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *