Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien metsien vaikutusta ilmastonmuutoksen lieventämiseen

6.4.2006

KIRJALLINEN KYSYMYS E-0566/06
esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola (PPE-DE)
komissiolle

Aihe: Metsät ja ilmaston muutoksen lieventäminen

Mihin toimiin komissio on ryhtynyt tai aikoo ryhtyä ilmastonmuutoksen lieventämiseksi metsäalueita lisäämällä, EU:n ja koko maailman nykyisten metsien ja muiden maa-alueiden suojelulla ja kestävän kehityksen huomioivalla hyödyntämisellä?

Kuinka komissio aikoo vastata direktiivin 2003/87/EY tarkistuksen yhteydessä (2006) kyseisessä direktiivissä esitettyihin maankäyttöä, maankäytön muutoksia ja metsätaloutta koskeviin vaatimuksiin? Erityisesti ottaen huomioon, että ”komission olisi harkittava, onko syytä antaa teknisiä määräyksiä, jotka liittyvät hyvitysten väliaikaisuuteen ja maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsätalouden hanketoimintoja koskevaan, päätöksessä 17/CP.7 vahvistettuun yhden prosentin kelpoisuusrajaan ja myös, onko syytä antaa säännöksiä, jotka liittyvät niiden mahdollisten riskien arvioinnin tuloksiin, jotka liittyvät muuntogeenisten organismien ja mahdollisesti tilaa valloittavien tulokaslajien käyttöön metsitys- ja uudelleenmetsityshanketoiminnoissa, jotta toiminnanharjoittavat voisivat käyttää maankäytöstä, maankäytön muutoksesta ja metsätalouden hanketoiminnoista saatavia sertifioituja päästövähennyksiä ja päästövähennysyksiköitä yhteisön järjestelmässä vuodesta 2008 alkaen UNFCCC:n tai Kioton pöytäkirjan perusteella tehtyjen päätösten mukaisesti”.

E-0566/06FI
Stavros Dimasin
komission puolesta antama vastaus
(7.4.2006)

Euroopan unionissa tehtyyn sopimukseen ei sisälly määräyksiä yhteisestä metsäpolitiikasta, joten EU:n vaikutusvalta metsänhoitoon on rajallinen. Lisäksi jäsenvaltiot voivat itse päättää, toteuttavatko ne tai missä määrin ne toteuttavat maankäytön muutoksiin ja metsätalouteen liittyviä toimenpiteitä ilmastonmuutoksen lieventämiseksi. Komissio on kuitenkin tietoinen tällaisten toimenpiteiden tärkeydestä ilmastonmuutoksen lieventämiseksi ja on antanut niille tukea.

Komissio antaa metsitykseen yhteisrahoitusta maaseudun kehittämistä koskevan asetuksen (EY) N:o 1257/1999 mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat sisällyttää tällaiset toimenpiteet osaksi maaseudun kehittämisohjelmiaan ja osoittaa tarvittavat varat omien ensisijaisten tavoitteidensa ja tarpeidensa mukaisesti. Tämän asetuksen voimassaolon päätyttyä vuonna 2006 näitä toimenpiteitä jatketaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen 20 päivänä syyskuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 puitteissa.

Komissio toteuttaa ja tukee useita toimenpiteitä, joilla pyritään estämään metsäalan väheneminen metsäpalojen takia. Näihin toimenpiteisiin sisältyy muun muassa valistustoimia, metsäpalojen ehkäisyä, sammutustoimia, alueiden kunnostamista metsäpalojen jälkeen, tietojenvaihtoa ja riskinarviointia.

Komissio osallistuu aktiivisesti useisiin kansainvälisiin prosesseihin, joiden tavoitteena on metsien suojelu ja/tai parempi hoito. Komissio on myös tukenut useita hankkeita toimenpiteistä kehitysmaissa olevien trooppisten ja muiden metsien säilyttämisen ja kestävän hoidon edistämiseksi 7 päivänä marraskuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/2000 mukaisesti. Näiden toimenpiteiden tulevaisuutta edellä mainitun asetuksen voimassaolon päättymisen jälkeen (2006) on linjattu komission tiedonannossa “Ulkoinen toimi: Temaattinen ohjelma ympäristöalan ja luonnonvarojen, energia mukaan luettuna, kestävää hoitoa varten” . Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puukauppaa (FLEGT) koskevan EU:n toimintasuunnitelman mukaisesti komissio pyrkii ratkaisemaan merkittävien puuntuottajamaiden kanssa muun muassa korruptioon ja laittomaan puunkorjuuseen liittyviä ongelmia. Nämä ongelmat ovat suurimpia esteitä metsien suojelulle ja kestävälle käytölle kehitysmaissa.

Komission tiedonannossa “Maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjuminen” tunnustetaan, että metsien häviämisen vaikutus kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymiseen on huomattava. Komissio tarkastelee, kuinka tätä kysymystä voitaisiin käsitellä vuoden 2012 jälkeisen kansainvälisen ilmastopolitiikan puitteissa.

Maankäyttöön, maankäytön muutoksiin ja metsätalouteen liittyvillä toimenpiteillä saavutettujen päästövähennysten sisällyttäminen EU:n päästökauppajärjestelmään vaatisi kyseisen direktiivin muuttamista, ja siksi se ei todennäköisesti ole mahdollista toisella päästökauppakaudella, joka alkaa vuonna 2008. Harkitessaan maankäyttöön, maankäytön muutoksiin ja metsätalouteen liittyviä näkökohtia komissio arvioi tällaisilla toimenpiteillä saavutettaviin todellisiin päästövähennyksiin liittyviä epävarmuustekijöitä sekä sitä, miten näitä toimenpiteitä käsitellään vuoden 2012 jälkeisessä kansainvälisessä ilmastonmuutosyhteistyössä.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *