Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien EU:n maataloustukien ehtojen täyttymisestä eräillä Espanjan kasvihuoneviljelmillä

5.4.2006

KIRJALLINEN KYSYMYS E-0664/06
esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola (PPE-DE)
komissiolle

Aihe: EU:n maataloustukien ehtojen täyttyminen eräillä Espanjan kasvihuoneviljelmillä

Lehtitietojen mukaan Espanjan kasviviljelmillä, etenkin Almerian alueen kasvihuoneissa, valtaosa työvoimasta koostuu laittomista siirtolaisista. Maahan tulleita kohdellaan kuin lainsuojattomia: työsopimuksia ei tehdä, työläisiä ei rekisteröidä, työaikoja ei kirjata, irtisanomisaikaa ei ole.

Almerian viljelijät ovat nauttineet EU-tuista vuodesta 1986 alkaen ja niitä on käytetty runsaasti kasvihuoneiden rakentamiseen. Näiltä pelloilta ovat peräisin mm. EU-maiden markettien vihanneshyllyjen tomaatit, joiden kasvattamisen takana piilevät työehtojen vakavat rikkomukset, joita veronmaksajat valitettavasti tukevat EU:n maataloustukien kautta.

Komissiolta 12.1.2006 saamani vastaus (Vladimir Spidla) kysymykseeni E-4417/05 vastasi siihen, mitä toimenpiteitä komissiolla on työskentelyolosuhteiden parantamiseksi. Sen sijaan vastaus siihen, täyttyvätkö EU:n maataloustukien ehdot alueella, jossa työvoima koostuu pääosin laittomista siirtolaisista, jäi uupumaan.

Onko komissio siis sitä mieltä, että EU:n maataloustukien ehdot täyttyvät alueella, jossa työvoima koostuu pääosin laittomista siirtolaisista?

E-0664/06FI
Mariann Fischer-Boelin
komission puolesta antama vastaus
(6.4.2006)

Komission näkemyksen mukaan alueen oikeus EU:n tukeen ja se, noudattavatko investoijat EU:n sääntöjä ja tukikelpoisuusehtoja, ovat kaksi erillistä asiaa.

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta (EMOTR) maaseudun kehittämisohjelmien osana esimerkiksi kasvihuoneiden rakentamiseen myönnetyn investointituen yhteydessä tuensaajan on noudatettava yhteisön lainsäädännössä vahvistettuja vaatimuksia ja tukikelpoisuussääntöjä. Tuensaajan on muun muassa osoitettava tilan taloudellinen elinkelpoisuus ja noudatettava ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevia vähimmäisvaatimuksia. Lisäksi tuensaajalla on oltava asianmukainen ammatillinen pätevyys. Tukikelpoiset menot on perusteltava esittämällä kauppalasku tai muu todistusarvoltaan vastaava kirjanpidollinen asiakirja.

Edellä esitetystä käy selvästi ilmi, että yhteisössä on otettu käyttöön yhteisrahoitettuja toimenpiteitä koskevat yksityiskohtaiset tukikelpoisuussäännöt, jotka liittyvät toimenpiteiden toteutusvaiheeseen (esim. investointeihin). Kun toimenpiteet on saatettu päätökseen, taloudellisten toimijoiden on hoidettava tilaansa sen taloudellisessa toimintavaiheessa (esim. päivittäinen hallinnointi tai sadonkorjuu kasvihuoneissa) noudattaen muita yhteisön ja jäsenvaltion sääntöjä, joita sovelletaan esimerkiksi työskentelyolosuhteisiin. Siinä suhteessa arvoisan parlamentin jäsenen esittämään edelliseen kirjalliseen kysymykseen E-4417/05 annetussa vastauksessa mainittujen komission aloitteiden merkitys on kiistämätön.

Siltä osin kuin on kyse muista kysyjän mainitsemista tuotantosektorilla toimiville viljelijöille myönnettävistä EU:n maataloustuista ja erityisesti hedelmien ja vihannesten yhteisen markkinajärjestelyn osana myönnettävistä tuista, on selvää, että asiaa koskevissa asetuksissa vahvistetaan tukiin oikeutettuja toimenpiteitä ja niistä aiheutuvia menoja koskevat yksityiskohtaiset tukikelpoisuussäännöt. Niissä ei kuitenkaan käsitellä maataloustyöntekijöiden työskentelyolosuhteita, joita varten yhteisössä ja jäsenvaltioissa on olemassa muita säännöksiä.

Pääasiallinen vastuu siitä, miten valvotaan, että yritykset noudattavat työskentelyolosuhteisiin liittyviä yhteisön tai jäsenvaltion sääntöjä, kuuluu joka tapauksessa jäsenvaltioille.

Leipäteksti

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *