Korholan jatkokysymys komission vastauksiin E-2711/04 ja E-0215/05 päästökaupasta

28.7.2005

Komission vastaus ympäripyöreä ja epäkonkreettinen

Korholan kysymys: Jatkokysymys komission vastauksiin E-2711/04 ja E-0215/05 päästökaupasta

Päästökauppadirektiivin (2003/87/EY ) mukaan komission tuli lähettää kysely jäsenvaltioille direktiivin toimeenpanosta vuoden 2004 loppuun mennessä ja jäsenmaiden pitäisi palauttaa vastaukset kesäkuun 2005 loppuun mennessä. Tämä on mainittu 21 artiklassa. 22 artiklan mukaan komissio voi muuttaa liitettä III kaudelle 2008–2012 edellä mainittuun kyselyyn saamiensa vastausten perusteella. Jäsenvaltioiden täytyy toimittaa komissiolle NAPit (national allocation plans) kaudelle 2008-2012 kesäkuun 2006 loppuun mennessä (9 artikla). Komission taas tulee esittää muutoksia direktiiviin kesäkuun 2006 loppuun mennessä (30 artikla).

Onko komissio lähettänyt kyselyt jäsenvaltioille päästökauppadirektiivissä esitetyn 21 artiklan vaatimuksen mukaisesti? Jos näin ei ole, millaisella aikataululla komissio aikoo lähettää kyselyn?

Koska komission vastaus E-2711/04 oli mielestäni ympäripyöreä ja epäkonkreettinen, rohkenen kysyä tarkemmin:

Katsooko komissio, että direktiivin suhteen olisi järkevää toimia seuraavasti: lykätään NAPien toimitusaikaa ainakin kuudella kuukaudella, jotta liitteisiin voidaan tehdä muutoksia kyselyn tulosten perusteella, jotka vaikuttaisivat kauteen 2008–2012 (22 artiklan mukaisesti)?

Mikä on komission näkemys siitä, tulisiko myös vuoden 2006 puoliväliin ajoitettua direktiivin perusteellisempaa uudistamista lykätä seuraavin perustein:
– Ajankohta on joka tapauksessa liian myöhäinen, jotta voitaisiin vaikuttaa kauden 2008–2012 NAPeihin.
– Ajankohta on toisaalta liian aikainen, jotta kansainvälisistä post-2012-neuvotteluista olisi mitään tietoa, jolloin on olemassa riski, että sitoudutaan EU:na johonkin, jolla olisi kilpailukyvyllemme haitallisia vaikutuksia.

Myös vastauksessaan E-0215/05 komissio sanoo olleensa yhteydessä joidenkin Kioton pöytäkirjan liitteessä B lueteltujen kolmansien maiden viranomaisiin. Voisiko komissio tarkentaa, mistä maista on ollut kyse? Miten komissio katsoo tällä tavoin eri päästökauppajärjestelmien olevan yhdistettävissä? Mikä on päästöoikeuksien jaon pohjana?

Stavros Dimasin komission puolesta antama vastaus
E-1821/05FI (28.7.2005)

Komissio teki päätöksen päästökauppadirektiivin 2003/87/EY (1) 21 artiklassa tarkoitetusta kyselylomakkeesta 4. toukokuuta 2005, ja se julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (2) .

Komissio käy jatkuvaa vuoropuhelua jäsenvaltioiden kanssa ehdottaakseen muutosta liitteeseen III ja voi milloin tahansa keskustella muutoksista jäsenvaltioiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Näin ollen komissio ei näe tarpeelliseksi muuttaa päästöoikeuksien kansallisten jakosuunnitelmien palautuspäivää, joka on 30.6.2006 päästökauppakaudelle 2008–2012. Lisäksi komission mielestä on tärkeää säilyttää palautuspäivänä 30. kesäkuuta 2006, jotta yritykset saavat varmuuden päästöoikeuksista hyvissä ajoin ennen toista päästökauppakautta.

Komissio ei näe tarpeelliseksi lykätä vuoden 2006 puoliväliin ajoitettua direktiivin tarkistusta. Jos komissio katsoo olevan toivottavaa, että tietyt muutokset tulisivat voimaan vuonna 2008, sillä on aloiteoikeus ja se voi tehdä vastaavat ehdotukset lainsäätäjälle. Komissio valmistelee lisäohjeita (asiakirjan KOM (2003) 830 lopull. (3) lisäksi) jäsenvaltioiden avustamiseksi niiden toisen päästökauppakauden valmisteluissa. Lisäohjeita kehitetään niiden kokemusten valossa, joita saatiin ensimmäisten kansallisten jakosuunnitelmien arvioinnista.

Komissio on tietoinen yhteisön päästökauppajärjestelmän ja vuoden 2012 jälkeisen ilmastopolitiikan monenvälisen prosessin välisestä yhteydestä. Komissio huomioi tämän, kun se suunnittelee järjestelmän muutoksia.

Komissio käy epävirallista vuoropuhelua Sveitsin, Kanadan, Uuden-Seelannin ja Japanin viranomaisten kanssa mahdollisuudesta luoda tulevaisuudessa yhteyksiä EU:n päästökauppajärjestelmän ja muiden direktiivin 25 artiklassa mainittujen järjestelmien välille. Lisäksi komissio keskustelee Norjan, Islannin ja Liechtensteinin kanssa direktiivin soveltamisesta ETA-sopimuksen yhteydessä. Monissa maissa vielä keskustellaan kansallisen järjestelmän moninaisista perusomaisuuksista, joten tässä vaiheessa ei ole mahdollista järjestää yksityiskohtaisia keskusteluja 25 artiklan mukaisista sopimuksista, joilla luodaan yhteyksiä toisiin päästökauppajärjestelmiin.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta, EUVL L 275, 25.10.2003.
(2) EUVL L 126, 19.5.2005.
(3) Komission tiedonanto ohjeista jäsenvaltioiden avustamiseksi direktiivin 2003/87/EY liitteessä III lueteltujen perusteiden täytäntöönpanossa sekä olosuhteista, joissa ylivoimainen este näytetty toteen.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *