Korholan jatkokysymys komission vastaukseen E-2711/04 päästökaupasta

4.4.2005

Lissabonin tavoitteet jäävät vain poliittisen julistuksen tasolle?

Korholan kysymys: Miten komissio sovittaa yhteen vastauksessa E-2711/04 esitetyn tiedon päästökauppadirektiivin puutteiden vaikuttamisesta aina vuoteen 2013 asti ja toisaalta komission pyrkimykset Lissabonin agendan toteuttamiseen?

Puheessaan 9.12.2004 (SPEECH/04/531, ei suomeksi), joka löytyy komission kotisivuilta, komission puheenjohtaja Barroso käsittelee Lissabonin strategiaa ja EU:n kilpailukykyä ja toteaa siinä muun muassa seuraavaa:
"A renewed Lisbon strategy should give priority to growth and jobs. The economy must be our motor to keep the broader Lisbon agenda within reach." "I will be an active partner…. Roll back or repeal legislation which has served its purpose, and make real progress on our ambitious programme to simplify existing rules." "I am convinced that our Commission will place a premium on growth and jobs, that we will be truly the 'Lisbon Commission'".

Miten nämä linjaukset sopivat yhteen sen vastauksessa E-2711/04 todetun seikan kanssa, että päästökaupan suurten epäkohtien korjaukset astuisivat siis voimaan aikaisintaan vuonna 2013, etenkin kun nämä epäkohdat tuntuvat ensisijaisesti rankaisevan parhaita eurooppalaisia yrityksiä, jotka toimivat tiukasti kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla? Jakaako komissio näkemyksen siitä, että päästökauppadirektiivin liitteen III muutoksilla sääntelykomiteassa ei voida ratkaisevasti vaikuttaa päästökauppadirektiiviin?

Onko oikein ymmärtää, että päästökauppadirektiivi voimassa olevana yhteisölainsäädäntönä on ensisijainen ja että Lissabonin tavoitteet jäävät poliittisen julistuksen tasolle?

Stavros Dimasin komission puolesta antama vastaus E-0215/05FI (5.4.2005)

Komissiolla ei ole vaikeuksia sovittaa yhteen vastaustaan arvoisan parlamentin jäsenen kirjalliseen kysymykseen E-2711/04 jäsenvaltioiden jakosuunnitelmista kaudelle 2008–2012 ja toisaalta komission pyrkimyksiä Lissabonin tavoitteiden toteuttamiseksi.

Päästökauppadirektiivi 2003/87/EY (1) on keskeinen väline, jolla yhteisö pyrkii toteuttamaan kansainväliset sitoumuksensa ilmastonmuutokseen liittyvien kysymysten alalla kustannustehokkaalla tavalla. Päästökauppa on kustannustehokas väline, sillä se antaa toiminnanharjoittajille mahdollisuuden tapauskohtaisesti päättää, onko laitoksen päästöjen paikallinen vähentäminen edullisin vaihtoehto vai kannattaako heidän ostaa päästöoikeuksia markkinoilta. Euroopan unionin päästökauppajärjestelmä on ainutlaatuinen sikäli, että sen avulla voidaan tehokkaasti määritellä edullisimmat päästöjen vähentämisvaihtoehdot paitsi EU:n alueella myös maailmanlaajuisesti järjestelmän toteuttamista ja hankemekanismeja koskevan direktiivin ("linking directive”) avulla. Euroopan unionin johtava asema antaa eurooppalaisille yrityksille mahdollisuudet olla alusta alkaen mukana kehittyvillä puhtaiden teknologioiden markkinoilla ja vahvistaa niiden kilpailuasemaa maailmanlaajuisilla markkinoilla, joilla hiilestä on tullut niukka luonnonvara. Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän avulla voidaan edistää innovaatioita ja vaikuttaa myönteisesti kasvuun ja työpaikkojen lisääntymiseen.

Kuten vastauksessa kirjalliseen kysymykseen E-2711/04 todetaan, komissio katsoo, että olisi ennenaikaista muuttaa päästökauppajärjestelmää ennen kuin se on ollut toiminnassa kokonaista vuotta. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen vuonna 2006 ja tarvittaessa ehdottaa muutoksia viivytyksettä. Ennen tätä Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän toimintaa ja vaikutuksia seurataan tarkasti.

Komissio on ollut yhteydessä joidenkin Kioton pöytäkirjan liitteessä B lueteltujen kolmansien maiden viranomaisiin, joiden kanssa on keskusteltu yhteyksien luomisesta kyseisten valtioiden kasvihuonekaasupäästöjä koskevien kauppajärjestelmien ja EU:n päästökauppajärjestelmän välille. Tämä on merkki siitä, että ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset tiedostetaan ja sen torjuntaan suhtaudutaan vakavasti yhä useammissa maissa kaikkialla maailmassa, ja sen voi katsoa myös lieventävän huolta Euroopan unionin teollisuuden kansainvälisestä kilpailukyvystä.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta, EUVL L 275, 25.10.2003.Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *