EU, Kioto ja päästökauppa

(Esitelmä Ulkoministeriön ympäristöpoliittisessa seminaarissa 7.5.2004:)

Globalisaation myötä ympäristökysymykset vaikuttavat yhä enemmän ulkopoliittisiin suhteisiin. Esimerkiksi USA:n kepeä suhtautuminen ilmastokysymyksiin on olennainen osa sitä unilateraalisuutta, joka ärsyttää eurooppalaisia ja hiertää EU:n transatlanttisia suhteita kasvavassa määrin. Hiertävin kipupiste ympäristöpuolella on epäilemättä Kioton sopimus.
Ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja mitään edistystä Kioton sopimuksen suhteen ei voitane odottaa. USA torjuu Kioton, Venäjä vielä empii. Venäjä, jonka mukaantulosta sopimuksen voimaanastuminen riippuu, tuskin ratkaisee kantansa ennen USA:n vaalitulosta. Kiinaa ja Intiaa päästörajoitukset eivät koske.
Pettymys isojen osapuolten poisjääntiin Kioton ilmastosopimuksesta heijastelee myös Suomessa käydyn päästökauppakeskustelun taustalla, vaikka pääpaino onkin ollut Suomen oman neuvottelustrategian virheissä.

Olin joulukuun alussa COP9 -kokouksessa Milanossa. Jo siellä tarkka kuulija huomasi, että EU varautuu Kioton sopimuksen kaatumiseen. Vaikka virallisesti pidetään yllä optimismia Venäjän mukaantulosta, näyttää siltä, että EU:n ilmastopolitiikan pääpaino siirtyy nyt uusiutuvien energialähteiden edistämiseen YK:n puitteissa. Kesäkuun Bonnin kokouksessa tämä varmasti tullaan näkemään.

Venäjän ja USA:n linjausten myötä EU:n tilanne on muuttunut kiusalliseksi: sisäinen päästökauppa alkaa ensi vuonna, ja jäsenmaat valmistavat sen alkujakoa. Kaiken piti olla harjoittelua kansainvälistä päästökauppaa varten, jonka toteutuminen on yhä epätodennäköisempää. Yksipuolista, ennenaikaista päästökauppaa on arvosteltu muutenkin; nyt sitäkin enemmän, kun se ei anna välttämättä edes kilpailuetua.

Päästökaupan idea oli periaatteessa nerokas: se perustuu päästövähennysten myymiseen sellaiselle, jolle päästöjen vähentäminen itse olisi kalliimpaa. Samalla markkinamekanismit voidaan päästökaupassa valjastaa tekemään energiansäästöön ja puhtaaseen teknologiaan investoimisen kannattaviksi. Näin kokonaisuutena laskettuna päästöjen määrä ei kasva ja teollisuus saa aikaa sopeutua suuren luokan pysyvään muutokseen. Muutokseen kuuluu mm. se, että yritysten on totuttava ajattelemaan käyttämäänsä osuutta ilmakehästä investointina siinä missä tonttimaatakin.

Päästökauppa voi siis olla tehokas ja kustannuksia säästävä väline, mutta siitä voi tehdä sellaisenkin version, joka ohjaa resurssit päästöjen vähentämisen sijasta byrokratiaan ja palkitsee niitä, jotka eivät vielä ole päästöjään lainkaan vähentäneet.

Miten se tapahtui EU:n päästökauppadirektiiville? Direktiivin perustana on kansallisen päästökaton määrääminen: maiden on myönnettävä yrityksille ns. päästöoikeuksia oman osuutensa rajoissa. Kun jäykkä kansallinen raja kohtaa joustavan markkinamekanismin, joidenkin maiden kohdalla päästökaupan hyödyt eivät tule esiin, Suomi ja Hollanti räikeimpinä esimerkkeinä. Kansalliset päästörajat on määritelty 15 vanhan jäsenvaltion osalta EU:n ministerineuvoston keväiden 1998 ja 2002 päätöksissä, joita kutsutaan nimellä kansallinen taakanjako (Burden sharing agreement, BSA). Taakanjako määrittelee, miten EU:n yhteisesti ottama velvoite vähentää päästöjään 8 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2012 mennessä jakautuu yksittäisten jäsenvaltioiden kesken.

Hiljattain valmistuneessa akateemisessa tutkimuksessa (Leuvenin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen ympäristötalouden yksikkö; ETE working paper series No 2000-2, kesäkuu 2002) tarkastellaan taakanjako-päätöstä sekä tehokkuuden että oikeudenmukaisuuden kannalta. Tulos oli, että tehokkuuden lisäämiseksi mm. Suomen tavoitetta tulisi keventää, ja vastaavasti muutamien muiden maiden koventaa tavoitettaan. (Rajakustannushinta, vrt. syksyinen marjametsä, taakanjakoluvut ei siksi lainkaan yhteismitallisia)
Toisin sanoen Suomi neuvotteli aikoinaan paitsi itselleen epäedullisen myös ympäristön kannalta huonon tavoitteen. Nykyinen tavoite palata vuoden 1990 päästöihin, 0 prosenttia sopimuksessa, ei ole EU:n tasolla tarkasteltuna tehokas, vaan Suomen tulisi voida kasvattaa tuotantoaan 14,3 prosentilla vuoden 1990 päästöistä. Suomen tämänhetkiset päästöt ovat alle tuon tutkimuksessa suositellun tavoitteen.

”Taakanjako kohteli Saksaa, Britanniaa, Tanskaa ja Ranskaa melko lempeästi, ja Ruotsia, Alankomaita, Belgiaa, Suomea ja Portugalia melko ankarasti. On huomattava, että tämä on vastoin intuitiivista ennakkokäsitystä, joka voi syntyä arvioimalla taakanjaossa lueteltua suhteellista vähennysvelvoitetta. Saksalle on annettu suurin suhteellinen vähennysvelvoite (- 21 %) ja Portugalille alhaisin (lupa lisätä 27 %)”, tutkimuksessa todetaan.

EU:n päästökauppajärjestelmän on siis tarkoitus alkaa 7 kuukauden päästä Se perustuu kahteen keskeiseen elementtiin, päästöoikeuksiin ja päästölupaan. Jäsenmaa myöntää kutakin kauppajaksoa varten kullekin laitokselle päästöoikeuksia komission hyväksymän kansallisen jakosuunnitelmaesityksen mukaisesti. Suomessa valtioneuvosto myöntää päästöoikeudet ja energiamarkkinavirasto kirjaa ne vuosittain laitosten tilille. Laitoksilla täytyy olla energiamarkkinaviraston myöntämä päästölupa, jossa asetetaan vaatimukset päästöjen tarkkailulle ja raportoinnille sekä velvoite palauttaa edellisen vuoden päästöjä vastaava määrä päästöoikeuksia. Jos oikeuksia on vähemmän kuin päästöjä, on ostettava lisää, jos enemmän, voi myydä.

Suomen erityisongelma on, että Suomi jakaa niukkuutta. Sillä on erittäin vähän jaettavaa taakanjaon takia. Vaikka direktiivi antaa joustovaraa ja ottaa huomioon esim. prosessipäästöt ja CHP:n haasteet, ei näitä helpotuksia riitä jakoon. Tai, sanotaan suoraan: ongelma on Suomen aikoinaan itselleen neuvottelemassa taakanjakotavoitteessa. Akateemiset tutkimukset maailmalla tukevat nyt kritiikkiä.

Suomen tiukka linja olisi perusteltu vasta erittäin voimakkaan tulonjakotavoitteen kannalta – jos ajatellaan, että ”rikkaan” Suomen yritysten tulisikin tukea ”köyhän” muun Euroopan yrityksiä. Mutta tällaisia tavoitteita varten EU:ssa on koko joukko transparentimpia ja tehokkaampia välineitä aina jäsenmaksujen määräytymisperusteista erilaisiin tukimahdollisuuksiin. Miksi siis päästöjen vähentämistoimissa tulisi pyrkiä samalla tulonsiirtoihin Suomesta muihin maihin?

Tiukka tavoite kuulostaa hyvältä ja oikealta, jos ympäristö pitää pelastaa. Miksi se sitten on niin väärä? Ongelma on siinä, että hyvä tarkoitus kääntyy tavoitettaan vastaan. Ylitiukat tavoitteet ajavat puhtaan tuotantomme ahtaalle ja antavat kilpailuetua saastuttajille. Maailman puhtain teollisuus joutuu maksamaan laskun kahteen kertaan, ensin investoidessaan parannuksiin, sitten päästökaupan muodossa. Globaaleilla markkinoilla hyödyn saavat ne, joita päästörajoitukset eivät koske. Niinpä ajatus ”Saastuttaja maksaa” muuttuu huonosti valmistellun päästökaupan seurauksena ”Saastuttajalle maksetaan” -käytännöksi.

Juuri tästä päästökauppakeskustelussa on ollut kyse. Kioton mekanismit ovat osoittautuneet vuosi vuodelta monimutkaisemmaksi ohjauskeinoksi, joka tuottaa ei-toivottuja, ympäristön ja kestävän kehityksen kannalta väärään suuntaan ohjaavia vaikutuksia. Näistä pahin on hiilivuoto, tuotannon siirtyminen globaalissa taloudessa sinne, missä päästörajoituksia ei ole. Tätä ei kukaan osannut ennakoida riittävästi. Nyt se vahvistaa Kiina-ilmiötä moninkertaisesti. Maailma on ikään kuin luiskahtanut sen sopimuksen alta, joka Kiotossa luotiin. Ei kukaan osannut ennakoida esim. Intian ja Kiinan päästöjen huimaa kasvuvauhtia.

Vika ei ole päästökaupassa. Ihanteellisessa maailmassa se voisi toimiakin kätevänä markkinamekanismina, joka määrittää päästöille markkinahinnan. Mutta tilanne vääristyy, kun ulkopuolella ovat USA, Venäjä tai kun Kiinan ja Intian päästöjä ei rajoita mikään.
Aivan viime aikoina päättäjät Euroopassa ovat havahtuneet päästökaupan välillisiin vaikutuksiin, joiden arvioidaan olevan välittömiäkin dramaattisemmat. Sähkön markkinahinta kohoaa päästölupien myötä ja heikentää energiaintensiivisen eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla, samalla koko Euroopan kilpailukykyä. Lissabonin strategiasta tulee yhä paperisempi
Suomi hävinnee työpaikkoja päästökaupan vuoksi, samoin tekee Eurooppa. Ja jos parhaat ottavat tappion ja saastuttajat pärjäävät, tappion kärsii ennen muuta ympäristö. Poliitikkojen kovin haaste olisi saada suuret osapuolet uhrauksiin yhtä aikaa. Idealismin paradoksi toteutuu siis yhtä hyvin Suomen kuin koko EU:nkin tasolla: on kohtalokasta olla mallikelpoinen yksin ja liian aikaisin. Häviäjä on silloin ympäristö.

Suomalainen keskustelu päästökaupasta on lähtenyt railakkaasti käyntiin. Koska julkisuus tarvitsee aina kaksi vastakkaista napaa, jotta jännite keskustelussa syntyisi, näyttää kansanedustaja Satu Hassi saaneen paikan pysyvänä plusnapana. Äskettäin eräs naistenlehti antoi palstatilaa Hassille, joka totesi, että teollisuus ”ei halua maksaa mitään” ilmastomuutoksen pysäyttämisestä. Mielestäni tämä on outo väite. Erilaiset maksut ovat teollisuudelle tavallaan neutraali asia, kunhan sama rasite on tasapuolisesti myös kilpailijoilla. Jos kilpailuolot ovat reilut, silloinhan kustannukset voi laittaa hintoihin, ja siinä se. Poliitikkojen vastuu on taas kilpailuolosuhteiden pitäminen reiluna, muuten emme ole tehtäviemme tasalla.

Valitettavasti päästökauppakeskustelussa on ollut taktiikkana suunnata huomio pois aiemmin tehdyistä virheistä. Se on erittäin valitettavaa, koska juuri nyt ennen päästökaupan alkamista olisi syytä pyrkiä korjaamaan se, mitä vielä voidaan. Lisäksi toivon hartaasti, että ydinvoimapäätöksessä tappiolle jääneet eivät ole nyt hakemassa revanssia: päästökauppa tulee teollisuudelle ja elinkeinoelämälle kalliiksi, mutta ei rehellisesti arvioituna sellaisenaan edistä ilmastotavoitteita.

On sääli, että eduskunta ei tarkemmin seurannut Kioto-prosessia ja käyttänyt sitä poikkeuksellisen suurta valtaa, joka EU-kysymyksissä ja kansainvälisissä asioissa sille on annettu. Vihreät ministerit eivät siis ole yksin vastuussa virheistä, vaan koko eduskunta siinä mukana.

Mutta vielä paljon huonomminkin voisi olla. Varsinainen kädenvääntö päästökaupasta käytiin Euroopan parlamentissa, ei Arkadianmäellä. On vaikea kuvitella mitään muuta mietintöä, joka vaikuttaisi eurooppalaisiin olosuhteisiin yhtä paljon ja josta päättäjät tietävät yhtä vähän. Eurooppa asteli päästökauppapäätöksissään oudolle maaperälle. Edes teoreettista tutkimusta päästökaupan vaikutuksista ei ole kuin nimeksi. Kun pari vuotta sitten saimme komission esityksen eteemme, alkoi selvitä miten valtavia aukkoja oli esityksessä, jonka varaan oltiin rakentamassa eurooppalaista taloutta, kilpailu- ja myös ympäristöstrategiaakin. Ei arvioita laajentumisen vaikutuksista, ei suuntaviivoja päästöoikeuden kirjanpidollisesta asemasta yrityksissä, ei tietoa sen arvonlisäverotuksesta, ei edes strategiaa vakavien markkinahäiriöiden ja spekulatiivisten hyökkäysten varalle, ei tarkkaa tietoa jäsenvaltioiden päästöistä, yritystason päästötiedoista puhumattakaan, ei esitystä muutoksenhakuoikeuksista. On hirvittävää, että saimme niin keskeneräisen esityksen niin keskeisestä asiasta.

Parlamentin esittelijäksi nimettiin portugalilainen Jorge Moreira da Silva, joka aktiivisesti kehitteli pakkopaitaan vielä kuonokoppaa ja palloakin jalkaan, mutta itse olin aktiivinen myös: tein enemmän korjauksia direktiiviin kuin yksikään toinen parlamentin jäsen, ja pystyin osaksi vaikuttamaan myös epäsuorasti komission ja neuvoston kautta.

Päästökaupan lopullinen muoto ratkesi viime vuoden kesäkuun lopulla trilogissa eli parlamentin, neuvoston ja komission välisissä kolmikantaneuvotteluissa. Heinäkuun 2 päivänä parlamentti hyväksyi osaltaan trilogissa sovitun kompromissin. Ns. trendline capin ongelma ratkesi komission ehdottamaan muotoiluun, joka sallii jäsenmaan lähestyä Kioton tavoitetta omaa polkuaan myöten. Antaessaan liikkumavaraa tämä kannustaa jäsenmaita myös Kioton sopimuksen kannalta vastuullisempaan liikennepolitiikkaan. Sehän se on varsinainen ongelmamme.

Huutokaupan kohdalla Moreira da Silva ja varjoraportoijat halusivat ehdottomasti että allokaatio olisi tapahtunut ainakin osin huutokaupalla. Kokonaan ilmainen alkujako vaikutti olevan sietämätön ajatus monelle parlamentaarikolle. Motiivit huutokaupan kannattamiseen tosin vaihtelivat, osa mepeistä myös tavoitteli markkinasignaalia ”oikeasta” päästötonnin hinnasta, joka olisi saatu huutokauppaamalla riittävä osa. Argumenttina esitettiin myös uusien toimijoiden mahdollisuus ostaa itselleen päästöoikeuksia.
Toin esiin huutokaupan ongelmia, mm. toteamalla huonot kokemukset UMTS-huutokaupoista, sekä epäilemällä pienen osan (esim. 5 %) huutokauppaamisen järkevyyttä suhteessa huutokaupan järjestämisen kustannuksiin. Myös aikataulu huutokaupan järjestämiseen olisi ollut tiukka. Suomen kannalta se olisi ollut lisärasite yrityksille ja kilpailukyvylle, joka olisi heikossa työllisyystilanteessa voinut olla yksittäisten yritysten työpaikoille kohtalokas.

Trilogissa sovittiin, että ”vähintään 95 % jaetaan ilmaiseksi”. Ratkaisu tuon lopun osan jakamistavasta jää jäsenvaltioille. Luultavasti kaikki jakavat 100 % ilmaiseksi (mm. Ruotsi, joka oli alunperin innokas huutokaupan kannattaja, oli neuvostossa todennut, että aika ei riitä huutokaupan järjestämiseen). Toisen kauden osalta tehdään päätös yhtenäisestä jakamistavasta yhteispäätösmenettelyssä myöhemmin.
Myös trilogin ratkaisu projektimekanismeihin on hyvä. Ei ole mielekästä asettaa tiukempia kriteerejä kuin Marrakeshissa on sovittu. Sen sijaan on tarpeen luoda EU:n säännöt siitä, miten näiden projektikrediittien muuntaminen kaupattaviksi päästöoikeuksiksi tapahtuu ilman, että ilmastomuutosimperatiivi vaarantuu; projektimekanismeja koskeva ns. linkkidirektiivi on saatu juuri kohtuulliseen kompromissiin.

Erityinen ongelma päästökaupan yhteydessä oli lämmön ja sähkön yhteistuotanto (CHP) sekä prosessipäästöt. Jos CHP:n luonteeseen liittyvää kausaaliketjua ei oteta huomioon, eivät myöskään päästövähennykset toteudu. Nyt trilogi toteaa ja tunnustaa CHP:n erikoisluonteen. Edelleen trilogissa sovitun mukaisesti jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon prosessipäästöjen vähentämisen potentiaalin, joka käytännössä tarkoittaa, että parhaat eurooppalaiset terästehtaat voivat saada täydet päästöoikeudet eivätkä siten joudu kärsimään ylimääräisistä kustannuksista kireästi kilpailluilla teräksen maailmanmarkkinoilla. Silloin hiilivuodon riski vähenee, ja aito mahdollisuus ilmastomuutoksen vastustamiseen kasvaa.

Päästökaupan ongelmakohdat eivät tähän kuitenkaan lopu: kotisivuiltani löytyy tukuittain kirjallisia kysymyksiä, joita olen esittänyt komissiolle direktiivin hyväksymisen jälkeenkin. Komission vastaukset ovat vältteleviä, mutta uskon, että epäkohtien tuominen komission tietoon on tärkeää ja välttämätöntä, vaikka komissio ei erehdyksiään heti myöntäisikään.

Suomen toimet: miten tästä eteenpäin

EU joutuu tekemään muodollisesti uuden päätöksen taakanjaosta EU:n laajentuessa, sillä uusilla 10 jäsenmaalla ei ole muuta päästökattoa kuin Kioton sopimukseen kirjattu –8%. Sen sijaan vanhoilla jäsenvaltioilla on neuvoston päätös maakohtaisesta päästökatosta, joka pysyy Kioton sopimuksen viivästymisestä tai peräti kaatumisesta huolimatta. Periaatteessa tässä yhteydessä olisi tekninen mahdollisuus ottaa esiin taakanjako. Silloin se Suomen osalta voisi olla jotain nykyisen 0:n ja plus 14,3 prosentin väliltä. (Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että nykyinen tuotanto ryhtyisi päästelemään estottomasti, vaan että ekotehokasta tuotantoa Suomessa lisättäisiin, ja saastuttavaa tuotantoa vähennettäisiin muualla Euroopassa). Ei kuitenkaan ole realistista avata sopimusta ja saada muutetuksi tavoitettamme nyt, mutta esim. Leuvenin tutkimustiedon esilläpito olisi tärkeätä jo siksi, että komissio ymmärtäisi joustotarvettamme ja ratkaisujamme täysimääräisen allokoinnin suhteen.

Tämän ohella tulisi kiireesti laatia mittava ohjelma suomalaisten projektien toteuttamiseksi. Mm. Italia, Hollanti ja Tanska aikovat toteuttaa puolet päästövähennyksistään projektihankkeilla saadakseen omalle teollisuudelleen toimintaedellytyksiä. Suomalaisin projektein on julkistettu pyrittävän tästä vain kymmenesosaan, vaikka kiistatta tilanteemme on huomattavasti vaikeampi kuin Italian ja Tanskan. Ellei valtiovalta kykene tarttumaan päättäväisesti puikkoihin, tulisi vaikka SAK:n ja Elinkeinoelämän keskusliiton (TT:n) perustaa yhteinen hanke projektien synnyttämiseksi laajassa mitassa. Edullinen rahoitus sille löytyy esimerkiksi Euroopan investointipankilta, joka on varannut tarkoitukseen 500 miljoonaa euroa.

Kansalaisia on innostettava energiansäästöön niin kotona, työssä kuin liikenteessäkin vanhaan kunnon suosi suomalaista -kampanjoinnin tyyliin. Jokainen säästetty pisara energiaa vähentää välittömästi irtisanomisia suomalaisilla työpaikoilla.

Ennen muuta nyt on uskallettava avata suu ja kertoa Suomen tukalasta tilanteesta. Terve itsekkyys on nyt sallittua, sillä suomalaiset yritykset ovat energiatehokkuudessa ja ekologisuudessa edelläkävijöitä. Sellaisen elinkeinoelämän ei pidä antaa tukahtua.

Kirjoitin äskettäin avoimen kirjeen ympäristökomissaari Margot Wallströmille ja energiakomissaari Loyola de Palaciolle ja vetosin komissaareihin kiinnittämään vakavaa huomiota Kioton protokollan ympäristön kannalta haitallisiin sivuvaikutuksiin.

Kioton tavoitteissa pysyminen on välttämätöntä, mutta Kioto-prosessin haitalliset vastavaikutukset olisi kiireesti kartoitettava. Muutoin sopimus kääntyy kestävän kehityksen tavoitteita vastaan. ”Luotan, että te molemmat olette tarpeeksi rohkeita myöntämään, jos virheitä on tehty”, sanoin ja viittasin ns. hiilivuotoon, joka uhkaa toteutua, jos tuotanto siirtyy maihin, joita Kioto-tavoitteet eivät koske.

Jos Kioton pöytäkirja ei tule voimaan, se sitoo silti allekirjoittajia useita vuosia. Tänä aikana sitä ei voida muuttaa, jolloin Kioto-prosessi jää liian staattiseksi. Ilmastomuutoksen vastustamistoimet tulisi pitää vahvana ja dynaamisena. Yksi keino on analysoida EU:n edelliset politiikat, jotka ovat jo onnistuneesti irrottaneet taloudellisen kasvun päästöjen kasvusta.

Tähän on päästy, kun toimet on hajautettu monimuotoisiin ja tehokkaisiin politiikkoihin, jotka luovat dynamiikkaa ja jopa ympäristön ja yhteiskunnan kannalta myönteisiä sivuvaikutuksia. Näitä pitäisi nyt vahvistaa ja soveltaa muillekin sektoreille.

Meidän tulisi antaa YK:n ympäristöohjelmille riittävä toimivalta ja hajauttaa ilmastomuutoksen vastustaminen energiatehokkuuden, uusiutuvan energian ja puhtaan teknologian edistämistoimiin. Tämä ei ainoastaan pysäyttäisi hiilivuotoja, vaan loisi myös muutokselle tarpeellisen dynamiikan. Se avaisi myös Yhdysvalloille ja Venäjälle uuden mahdollisuuden tulla mukaan ja osallistua kasvihuonekaasujen vähentämiseen. YK:n puitteissa tulisi luoda selkeät maailmanlaajuiset rakenteet hiilitaloudelle ja hinta CO2:lle.

Share Button

246 kommenttia artikkeliin “EU, Kioto ja päästökauppa

 1. Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s
  the blog. Any feedback would be greatly appreciated.

 2. My family all the time say that I am wasting my
  time here at web, except I know I am getting familiarity everyday
  by reading such pleasant articles.

 3. Generally I don’t learn article on blogs, but I would like to say that this write-up
  very forced me to check out and do so! Your writing style has been amazed me.
  Thank you, quite nice post.

 4. magnificent publish, very informative. I wonder why the opposite experts of this sector don’t understand
  this. You should continue your writing. I’m
  confident, you have a great readers’ base already!

 5. I have read so many content regarding the blogger lovers except this post is actually a good article, keep it up.

 6. Your style is so unique in comparison to other people I’ve read stuff from.
  Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess
  I will just bookmark this site.

 7. I believe that is among the most vital info for me.

  And i am satisfied reading your article. However want to statement on some
  normal issues, The site taste is wonderful, the articles
  is truly excellent : D. Just right process, cheers

 8. I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great.
  I don’t know who you are but certainly you are going to a famous
  blogger if you are not already 😉 Cheers!

 9. We stumbled over here coming from a different page and thought I may as well check things out.
  I like what I see so now i am following you. Look forward to
  looking over your web page for a second time.

 10. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger,
  and I was wanting to know your situation; many of
  us have created some nice methods and we are looking to swap methods with others, please shoot me an e-mail if interested.

 11. Howdy! I know this is somewhat off-topic however I had to ask.
  Does operating a well-established website such as
  yours require a lot of work? I am completely new to writing a blog however I do write in my diary
  everyday. I’d like to start a blog so I can share my personal experience and
  views online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips
  for brand new aspiring bloggers. Appreciate it!

 12. I’m really enjoying the design and layout of your
  blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me
  to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?

  Excellent work!

 13. I am regular visitor, how are you everybody? This piece of writing posted at this
  web page is actually pleasant.

 14. It’s difficult to find experienced people for this topic, but
  you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 15. Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple adjustements
  would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Appreciate it

  Feel free to visit my webpage diet plans

 16. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the
  book in it or something. I think that you can do with a few
  pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is fantastic
  blog. An excellent read. I will definitely be back.

  My web site – affordable treatment

 17. Hi! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers
  smoking and teens starting a new initiative in a community
  in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done
  a outstanding job!

 18. It’s not my first time to go to see this web site, i am visiting this web page dailly
  and obtain pleasant facts from here all the time.

  Feel free to visit my homepage – eating diet

 19. hello there and thank you for your info – I’ve certainly picked up anything new from
  right here. I did however expertise a few technical issues
  using this website, as I experienced to reload
  the web site lots of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your web host is OK? Not that
  I am complaining, but sluggish loading instances
  times will often affect your placement in google and can damage your high-quality score if ads and marketing
  with Adwords. Well I’m adding this RSS to
  my email and can look out for a lot more of your respective interesting content.
  Make sure you update this again soon..

  Feel free to visit my website … forum.vkmoravia.cz

 20. I have been exploring for a bit for any high quality articles or weblog posts eczema on feet
  this kind of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this website.
  Studying this information So i’m happy to exhibit that I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed.
  I such a lot unquestionably will make certain to don?t fail
  to remember this web site and provides it a glance on a continuing
  basis.

 21. Its like you read my mind! You seem to know so much
  about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you could do with a few pics to drive
  the message home a little bit, but other than that, this is fantastic blog.
  A fantastic read. I’ll certainly be back.

  Feel free to surf to my site: anti aging solution

 22. Woah! I’m really enjoying the template/theme
  of this website. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s
  tough to get that ”perfect balance” between superb usability
  and visual appearance. I must say you’ve done a awesome job with this.
  Additionally, the blog loads very quick for me on Opera.
  Outstanding Blog!

 23. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It really useful & it helped me
  out much. I hope to give something back and help others like you aided me.

 24. Hi there everybody, here every person is sharing these familiarity, thus it’s
  fastidious to read this blog, and I used to pay a visit this web site all the time.

 25. Hi! I could have sworn I’ve visited this blog
  before but after looking at a few of the articles I realized it’s new to
  me. Regardless, I’m definitely delighted I found it
  and I’ll be book-marking it and checking back often!

 26. Good respond in return of this issue with real arguments and telling the whole thing on the topic of that.

 27. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just
  so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83
  views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

 28. I believe that is one of the most vital information for me.
  And i’m satisfied reading your article. However want to
  observation on few normal issues, The website style is wonderful,
  the articles is actually great :D. Just right activity, cheers.

  my web blog; make healthy eating

 29. Hey! Someone in my Facebook group shared this site with
  us so I came to give it a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to
  my followers! Superb blog and wonderful
  design.

 30. I don’t know if it’s just me or if everyone else experiencing problems
  with your site. It looks like some of the text
  in your posts are running off the screen. Can somebody else
  please comment and let me know if this is happening
  to them too? This may be a issue with my web browser because I’ve had
  this happen before. Kudos

 31. Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to determine if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any feed-back would be greatly appreciated.

 32. Heya! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
  many months of hard work due to no data backup. Do you have
  any methods to protect against hackers?

  Here is my website: healthy weight

 33. Hi! Someone in my Facebook group shared this website with us
  so I came to take a look. I’m definitely loving
  the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my
  followers! Outstanding blog and excellent style and design.

 34. Remarkable things here. I am very glad to peer your article.
  Thanks so much and I am having a look ahead
  to touch you. Will you please drop me a mail?

 35. Hi! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?

  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of hard work due to no back up.
  Do you have any methods to prevent hackers?

 36. great points altogether, you simply received a emblem new
  reader. What might you suggest about your submit that you made a few days
  in the past? Any certain?

 37. Merely wanna say that this is very useful, Thanks for taking
  your time to write this.

  Also visit my web-site … Ryan

 38. With havin so much content and articles do you ever
  run into any problems of plagorism or copyright infringement?

  My site has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it appears a lot of it is popping
  it up all over the internet without my agreement.
  Do you know any ways to help reduce content from being ripped
  off? I’d definitely appreciate it.

 39. Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very
  good gains. If you know of any please share. Many thanks!

 40. Heya i’m for the first time here. I came
  across this board and I find It truly useful & it helped me out a lot.
  I hope to give something back and help others like you helped me.

 41. This is very interesting, You’re a very skilled blogger.
  I have joined your rss feed and look forward to seeking
  more of your excellent post. Also, I’ve shared your website in my social networks!

 42. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it
  is rare to see a great blog like this one nowadays.

 43. I’ll immediately take hold of your rss feed as I can’t find
  your email subscription hyperlink or e-newsletter service.
  Do you have any? Kindly permit me know so that I could subscribe.
  Thanks.

 44. I?m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that?s both equally educative and interesting, and let me tell
  you, you have hit the nail on the head. The problem is something
  too few men and women are speaking intelligently about.
  I am very happy I found this in my search for something concerning this.

  Also visit my website … tent heater

 45. Magnificent beat ! I wish to apprentice even as you amend your site, how could i
  subscribe for a weblog web site? The account helped me a acceptable deal.
  I were tiny bit familiar of this your broadcast offered brilliant clear idea

  Take a look at my web site :: try weed doctor

 46. Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading?
  I’m trying to figure out if its a problem on my end or if it’s the blog.
  Any feed-back would be greatly appreciated.

  My webpage … comptine.biz

 47. Howdy! I could have sworn I’ve visited this site before but after going through a few of the posts I realized it’s new to me.
  Anyways, I’m certainly happy I found it and I’ll be
  bookmarking it and checking back regularly!

  my blog :: quality treatment

 48. Hey! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to check it
  out. I’m definitely loving the information. I’m bookmarking and will
  be tweeting this to my followers! Wonderful blog and terrific style and design.

  Look into my homepage – term treatment process

 49. Thank you a lot for sharing this with all of us you actually understand what you’re speaking about!
  Bookmarked. Kindly also visit my web site =). We may have a link trade arrangement between us

  Here is my web site … treatment process

 50. I was just seeking this info for some time. After six hours
  of continuous Googleing, finally I got it in your site.

  I wonder what is the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative web sites
  in top of the list. Normally the top sites are full of garbage.

  my blog post – hemp seed contains

 51. Magnificent beat ! I would like to apprentice at the same time as you amend your website, how can i subscribe for a weblog web site?

  The account helped me a acceptable deal. I were tiny bit acquainted of this your broadcast provided vivid transparent
  idea.

  My webpage – affordable treatment

 52. Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other sites?
  I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know
  my viewers would enjoy your diets that work.
  If you are even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 53. I blog often and I really thank you for your content.
  This article has truly peaked my interest. I will
  book mark your site and keep checking for new details about once a week.
  I opted in for your Feed too.

  my web blog – Melissa

 54. Link exchange is nothing else but it is only placing the
  other person’s weblog link on your page at appropriate place and other person will also do
  same in favor of you.

  Visit my page :: Linnea

 55. Hello, Neat post. There is an issue with your website in internet explorer, could test this?
  IE nonetheless is the market leader and a large component to folks will pass over your wonderful writing because of this problem.

  Review my web blog :: Latasha

 56. What i don’t realize is in reality how you are no longer really
  a lot more well-appreciated than you may be now. You’re so intelligent.
  You know therefore significantly in the case of this
  matter, produced me in my opinion consider it from so many numerous angles.
  Its like women and men are not fascinated unless it is
  something to do with Lady gaga! Your personal stuffs great.
  Always care tips for weight loss it up!

 57. I do agree with all of the ideas you have offered in your
  post. They’re very convincing and will definitely work. Still,
  the posts are too quick for novices. May just you please prolong them a little from next
  time? Thank you for the post.

  Feel free to surf to my page – 23.95.102.216

 58. Nice blog here! Also your web site loads up very fast! What
  host are you using? Can I get your affiliate link to
  your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

  Feel free to visit my page – indoor growing

 59. Does your site have a contact page? I’m having a tough time locating it
  but, I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be interested in hearing.

  Either way, great blog and I look forward to seeing it expand over time.

  my site :: feet massage techniques

 60. This is the right web site ketogenic diet for fat l anyone who really wants to understand this topic.
  You realize a whole lot its almost hard to argue with you
  (not that I actually would want to…HaHa).
  You certainly put a new spin on a subject which has been discussed for ages.
  Great stuff, just excellent!

 61. We’re a group of volunteers and starting a
  new scheme in our community. Your site offered us with valuable info to work on.
  You have done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

  Here is my webpage oil swishing

 62. My spouse and I stumbled over here coming from a
  different web address and thought I should check
  things out. I like what I see so i am just following you. Look
  forward to looking at your web page again.

  Also visit my site :: flaxseed oil

 63. Thanks for each of your efforts on this web site.
  Betty take interest in doing investigations and it’s obvious why.
  We all notice all about the compelling medium you give informative thoughts
  by means of this web blog and therefore invigorate contribution from others about
  this area so our girl has always been becoming educated so much.
  Have fun with the rest of the new year. You’re the one performing a brilliant job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I am really inspired together with your writing talents
  as neatly as with the structure to your weblog.
  Is that this a paid subject or did you modify it your self?
  Anyway stay up the nice quality writing, it’s rare to see a
  nice weblog like this one these days.

  Stop by my web page – bbs.yunweishidai.com

 64. What i do not understood is in truth how you’re not
  really a lot more neatly-preferred than you might be now.

  You are very intelligent. You already know thus considerably
  with regards to this subject, produced me in my view imagine it from so many numerous angles.
  Its like men and women don’t seem to be interested
  except it is one thing to do with Lady gaga! Your
  individual stuffs excellent. At all times
  maintain it up!

  my webpage; http://www.consulenzaleonardo.com

 65. Right here is the right blog for anybody who really wants to find out about this
  topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not
  that I really will need to…HaHa). You definitely put a fresh
  spin on a topic that’s been discussed for ages.
  Excellent stuff, just excellent!

  My web blog :: http://www.fotosombra.com.br

 66. Please let me know if you’re looking for a article author for your weblog.
  You have some really good articles and I believe I would be a good
  asset. If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some material for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please blast me an e-mail if interested. Regards!

  Also visit my blog post … https://bbs.yunweishidai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2503617

 67. Howdy! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly?
  My site looks weird when browsing from my iphone4.
  I’m trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue.
  If you have any recommendations, please share. With thanks!

  Here is my page; forum.vkmoravia.cz

 68. Wow, amazing blog structure! How lengthy have you ever been running
  a blog for? you make running a blog look easy. The entire glance of your site is excellent,
  let alone the content![X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I simply couldn’t go
  away your site prior to suggesting that I really loved the usual info a person supply for your guests?
  Is gonna be back continuously to inspect new posts.

  My page … weight loss plan

 69. Hello, i think that i noticed you visited my blog thus i
  got here to return the desire?.I am attempting to to find issues to enhance my website!I assume
  its adequate to make use of a few of your concepts!!

  Feel free to surf to my web site patinajeartistico.es

 70. I cling on to listening to the newscast talk about receiving boundless online grant applications so I
  have been looking around for the best site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

  my site; fat burning

 71. Valuable information. Fortunate me I found your web site accidentally, and
  I’m stunned why this twist of fate didn’t took place
  in advance! I bookmarked it.

  Also visit my webpage :: seeds exist

 72. What’s up to all, since I am genuinely keen of reading this weblog’s post to
  be updated daily. It includes fastidious information.

  Have a look at my website; Kathleen

 73. I cling on to listening to the news talk about receiving boundless online grant applications so I have been looking
  around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i find some?

  Here is my web page … eating healthy foods

 74. Write more, thats all I have to say. Literally,
  it seems as though you relied on the video to
  make your point. You definitely know what youre talking
  about, why waste your intelligence on just posting videos
  to your weblog when you could be giving us something informative
  to read?

  Feel free to surf to my homepage: bbs.yunweishidai.com

 75. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog
  and was curious what all is required to get set up?
  I’m assuming having drop a dress size
  blog like yours would cost a pretty penny? I’m not very web smart so
  I’m not 100% sure. Any suggestions or advice would
  be greatly appreciated. Appreciate it

 76. It’s perfect time to make some plans for the future and it is time to
  be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips.
  Perhaps you can write next articles referring to this article.
  I desire to read even more things about it!

  my webpage … fad diets bullshit

 77. This is the right blog for anybody who wishes to find out about this topic.
  You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not
  that I really would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a
  subject which has been written about for ages.
  Wonderful stuff, just excellent!

  Feel free to surf to my web blog robert atkins

 78. This is the right web site for anybody who wishes to understand this topic.

  You understand a whole lot its almost hard to argue with you (not that I
  actually will need to…HaHa). You definitely put a brand
  new spin on a subject that has been discussed for ages. Wonderful stuff, just excellent!

  Feel free to surf to my site – patinajeartistico.es

 79. I keep listening to the news update talk about getting free online grant applications so
  I have been looking around for the most excellent site to get one.
  Could you advise me please, where could i get some?

  Feel free to surf to my homepage … keto diet

 80. hello there and thank you for your information – I’ve definitely picked up something new
  from right here. I did however expertise a few technical issues using
  this web site, since I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load correctly.
  I had been wondering if your hosting is OK? Not that
  I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google
  and can damage your quality score if advertising and marketing with Adwords.

  Anyway I am adding this RSS to my email and can look out for a lot more of your respective exciting content.
  Ensure that you update this again soon..

  My site; skin care regimen

 81. This is the right site for anybody who wishes to find out about this
  topic. You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa).
  You definitely put a new spin on a subject that has been discussed for decades.
  Excellent stuff, just wonderful!

  Check out my web page; quality focused diets

 82. Please let me know if you’re looking for a article writer
  for your site. You have some really good articles and I believe I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to
  write some material for your blog in exchange for a link back to
  mine. Please shoot me an email if interested. Regards!

  Look into my web blog: Sienna

 83. I?m amazed, I must say. Seldom do I encounter a blog that?s equally
  educative and interesting, and without a doubt, you have hit the nail on the head.
  The issue is something which too few men and women are speaking intelligently about.

  I’m very happy I found this during my hunt for something relating
  to this.

  Here is my web blog bigger penis size

 84. What’s up to all, because I am actually keen of reading
  this web site’s post to be updated on a regular basis.

  It contains fastidious material.

  Feel free to surf to my blog post; gain weight

 85. Great work! That is the kind of info that are supposed
  to be shared around the web. Disgrace on Google for now
  not positioning this publish upper! Come on over and seek advice from my
  site . Thank you =)

  Also visit my blog :: eating healthy

 86. Having read this I thought it was really informative.
  I appreciate you spending some time and effort to put this informative
  article together. I once again find myself spending a significant amount of
  time both reading and leaving comments. But so what, it was still worth it!

  Feel free to surf to my blog … Edison

 87. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d without
  a doubt donate to this superb blog! I guess for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed
  to my Google account. I look forward to fresh updates
  and will share this blog with my Facebook group.
  Chat soon!

  My web-site – foot massage machine

 88. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d certainly
  donate to this brilliant blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to fresh updates and will talk about this website with my Facebook group.
  Chat soon!

  Visit my web blog … home foot massage

 89. I wanted to type a small word to be able to express gratitude to
  you for all the unique solutions you are showing at this site.

  My time-consuming internet investigation has finally been paid with brilliant concept to share with my relatives.

  I would tell you that many of us visitors are undoubtedly blessed to live in a fabulous community with very many awesome professionals with helpful hints.
  I feel pretty privileged to have seen the web page and look forward to tons
  of more cool minutes reading here. Thanks once again for a lot of things.

  Look into my web-site: potentially useful weight-loss

 90. Hello there! This article could not be written any better!
  Looking through this post reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I will forward this post to him.
  Fairly certain he will have a great read. I appreciate
  you for sharing!

  My web page: growing weed indoorshave

 91. Ahaa, its nice dialogue about this paragraph at this place at this blog, I have read all that,
  so at this time me also commenting at this place.

  Also visit my site; muscle mass

 92. I’ve read a few excellent stuff here. Definitely worth bookmarking for revisiting.

  I wonder how so much attempt you set to make any such great informative site.

  Feel free to visit my blog post cannabis seeds

 93. My spouse and I stumbled over here from a different page and
  thought I should check things out. I like what I see so now i’m following you.

  Look forward to going over your weeb page for a second time.

  My web page pubg free uc hack

 94. Thank you for some other informative site. The place else may just I get that
  kind of info written in such an ideal means?
  I have a challenge that I’m simply now operating on, and I’ve been at the look
  out for such info.

  Feel free to surf to my homepage: forum.vkmoravia.cz

 95. I enjoy, result in I found just what I was taking a look for.
  You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a nice day.

  Bye

  Also visit my page … Monty

 96. I’ve been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts on this sort of house .
  Exploring in Yahoo I eventually stumbled upon this web site.
  Reading this information So i’m glad to exhibit that I have
  an incredibly good uncanny feeling I came upon just what I needed.
  I such a lot surely will make certain to do not put out of your mind this web
  site and give it a look regularly.

  my web blog: forum.vkmoravia.cz

 97. Thank you a lot for sharing this with all folks
  you actually realize what you are speaking about! Bookmarked.
  Kindly also visit my web site =). We will have a hyperlink alternate arrangement among us

  Feel free to surf to my web blog: purchase hemp

 98. What i don’t realize is in reality how you are no longer actually much more smartly-preferred
  than you may be now. You are very intelligent. You already know thus significantly in terms of this matter,
  produced me for my part consider it from numerous various angles.
  Its like men and women don’t seem to be involved until it is something to accomplish with Girl gaga!
  Your personal stuffs great. All the time maintain it up!

  Review my homepage: achieve weight loss

 99. After exploring a few of the blog articles on your blog, I honestly like your way of blogging.
  I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking
  back soon. Take a look at my web site too and let me know what you think.

  my blog post :: weight loss results

 100. I really like what you guys are up too. This type of clever work and exposure!
  Keep up the superb works guys I’ve added you guys to my own blogroll.

  Feel free to surf to my site … Alfonso

 101. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
  Also, I have shared your website in my social networks!

  Take a look at my web page :: forum.vkmoravia.cz

 102. Thanks a ton for being our tutor on this area.
  My spouse and i enjoyed the article quite definitely and most of all enjoyed reading how you handled the areas I considered to be controversial.

  You are always very kind towards readers much like me and help me in my living.
  Thank you.

  my blog; forum.vkmoravia.cz

 103. I beloved up to you’ll receive performed proper here.
  The sketch is attractive, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got an nervousness over that you want be turning in the following.
  ill without a doubt come more beforehand again as precisely the
  same just about very regularly inside case you shield this hike.

  My web page :: better lovemaking

 104. Howdy just wanted to give you a quick heads up.
  The words in your content seem to be running off the screen in Opera.
  I’m not sure if this is a format issue or something to do
  with browser compatibility but I figured I’d post to let you know.
  The design look great though! Hope you get the issue fixed soon. Kudos

  Also visit my site – seeds require

 105. I enjoy you because of all your effort on this website. My mum really
  likes participating in investigations and it’s easy to
  understand why. My partner and i notice all regarding the compelling ways you render very important tips and tricks through this web site and as well strongly encourage contribution from other people on that article while my simple princess is undoubtedly starting to learn a
  whole lot. Take pleasure in the rest of the year.
  You are conducting a good job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I
  am extremely impressed along with your writing skills
  and also with the structure on your weblog. Is that this a paid topic or did you customize
  it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare
  to see a nice weblog like this one these days.

  Here is my page Erma

 106. It’s amazing to go to see this web page and reading the views of
  all colleagues about this paragraph, while I am also eager of
  getting experience.

  Also visit my blog :: top size

 107. Thanks a lot for being my instructor on this topic. My spouse and i enjoyed your
  article greatly and most of all cherished how you really
  handled the aspect I widely known as controversial.
  You happen to be always incredibly kind to readers like me and assist me in my life.
  Thank you.

  Here is my web blog :: forum.vkmoravia.cz

 108. Hey! I just wanted to ask if you ever have any trouble withhackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work due to no back up.Do you have any methods to protect against hackers?

 109. You can definitely see your enthusiasm within the paintings you write. The arena hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.

 110. Hiya! I just wish to give a huge thumbs up for the good information you could have right here on this post. I can be coming again to your blog for more soon.

 111. Great post. I was checking constantly this blog and I’m inspired! Very helpful information specifically the closing phase I handle such info a lot. I was seeking this particular information for a very long time. Thank you and good luck.

 112. I really like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Keep up the wonderful works guys I’ve incorporated you guys to our blogroll.

 113. You could definitely see your expertise within the article you write.The sector hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe.All the time follow your heart.

 114. I wanted to thank you for this great read!! I absolutely enjoyed every bit of it. I have got you book-marked to check out new things you postÖ

 115. Hey! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog torank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.If you know of any please share. Thanks!

 116. I was suggested this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble. You are amazing! Thanks!

 117. I’m not sure why but this blog is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 118. I have fun with, cause I discovered exactly what I used tobe looking for. You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day.Bye

 119. Hello there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 120. I do ttrust all the ideas you’ve introduced in your post.They’re really convincing and will certaihly work. Nonetheless, thee posts are too short for newbies.May just you please lengthen them a bit from subsequent time?Thanks foor the post.

 121. Thanks for some other magnificent article.Where else may anybody get that type of info in such an ideal approach of writing?I have a presentation next week, and I’m on the search for such info.

 122. Hi! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *