Alat, joilla tutkimuksen laajentaminen olisi hyödyllistä

27.6.2000

Katsooko komissio, että jäsenvaltion käynnistämät ja EU:n tukemat tutkimusprojektit, jotka koskevat muuntogeenisten viljalajien ja elintarvikkeiden testausta ja arviointia, ovat niin perusteellisia, että niillä taataan mainittujen aineiden testausmenettelyjen täytäntöönpano riittävässä laajuudessa; jos ei, minkä alojen osalta komissio katsoo, että tutkimuksen laajentaminen olisi hyödyllistä?

Philippe Busquinin komission puolesta antama yhteinen vastaus kirjallisiin kysymyksiin E-2079/00, E-2080/00, E-2081/00 ja E-2087/00
(5. lokakuuta 2000)

Komissio ilmoitti lehdistötiedotteessaan 13. heinäkuuta 2000 geneettisesti muunnettujen organismien (GMO) hyväksymisprosessia koskevista aikeistaan. Tarkoitus on aloittaa lähitulevaisuudessa uudelleen GMO:iden hyväksymisprosessi, ja samalla otetaan kantaa yleisön ilmaisemaan huolestumiseen sekä ongelmiin, joita oikeudellisesta epävarmuudesta mahdollisesti aiheutuu kyseeseen tuleville toimijoille. Ehdotettuun toimenpidepakettiin kuuluu olennaisesti GMO:iden turvallisuustestauksen lisätutkiminen ja GMO:iden osoitusmenetelmien ja jäljitettävyyden tutkimus.
GMO:iden turvallisuustestaukseen liittyvässä riskinarvioinnissa on käsiteltävä organismin lopullisia ominaisuuksia ja sen käyttöolosuhteita suhteessa ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuviin mahdollisiin riskeihin. Muuntogeenisten viljalajien potentiaalisten riskien tutkimusta on tuettu toisiaan seuraavissa puiteohjelmissa vuodesta 1986. Hankkeissa, joiden kokonaislukumäärä on 63, joihin on osallistunut 412 laboratoriota ja joiden kustannukset ovat olleet 48,5 miljoonaa euroa, ei ole ilmentynyt mitään geenitekniikkaan sinänsä liittyvää riskiä, ja niissä on osoitettu, että kyseessä olevien muuntogeenisten viljalajien turvallisuus on verrattavissa perinteisesti viljeltyjen viljalajien turvallisuuteen.
Viidennestä puiteohjelmasta tuetaan tällä hetkellä useita GMO:ista peräisin olevien elintarvikkeiden turvallisuutta tutkivia hankkeita. Hankkeita selostetaan lehtisessä European Network safety assessment of genetically modified food crops (Eurooppalainen verkko geneettisesti muunnettujen elintarvikekäyttöön tarkoitettujen viljalajien turvallisuuden arviointi), joka on lähetetty suoraan parlamentin jäsenelle ja Euroopan parlamentin pääsihteeristöön.
Yhteisö tukee lisäksi hankkeita, joissa tutkitaan vielä epäselviä kysymyksiä, joista on esitetty huolestumista julkisessa keskustelussa. Erityisen huolellisesti seurataan pitkän aikavälin ympäristövaikutuksia koskevia laajamittaisia kokeita. Tukea myönnetään ohjelman Elämänlaatu ja luonnonvarojen hoitaminen avaintoiminnosta 1 Ravinto, ravitsemus ja terveys (erityisesti linja Laadunvalvonta ja jäljitettävyys koko elintarvikeketjussa) ja avaintoiminnosta 3 Solutehdas (erityisesti linja Menetelmien ja strategioiden kehittäminen uusien biomolekyylien ja bioprosessien turvallisuuden varmistamiseksi sekä rekombinanttiorganismien ja niiden jäämien tunnistamiseksi ja niiden vaikutus ihmisten ja eläinten terveyteen). Ehdotusten jättämisen määräaika on lokakuu 2000.
Elintarvikkeiden turvallisuuden tutkimus on ylipäätään edelleen keskeinen aihe 5. puiteohjelmassa. Tässä ohjelmassa tehtävät ehdotuspyynnöt mahdollistavat tiettyä joustavuutta toimiin, joilla reagoidaan uusiin tarpeisiin ja vaikeasti ennakoitaviin poliittisiin huolenaiheisiin. Ohjelman Elämänlaatu ja luonnonvarojen hoitaminen avaintoiminnosta 1 Ravinto, ravitsemus ja terveys rahoitetaan tällä hetkellä 21:tä elintarvikkeiden turvallisuutta koskevaa tutkimushanketta, joissa yhteisön rahoitusosuus on yhteensä 30,3 miljoonaa euroa. Lisäksi neuvotellaan parhaillaan viidestä tutkimushankkeesta, joissa yhteisön rahoitusosuus on yhteensä 5,4 miljoonaa euroa. Lisäksi julkaistiin toinen, elintarvikkeiden turvallisuutta ja elintarviketeknologiaa koskeva ehdotuspyyntö 15. joulukuuta 1999(1). Näiden hankkeiden budjetti on 39 miljoonaa euroa (ehdotusten jättämisen määräaika lokakuu 2000).
GMO:iden osoittamismenetelmien tutkimus tuottaa olennaisen tärkeää tietoa GMO:iden merkintöjä ja jäljitettävyyttä varten. Tätä tutkimusta tehdään 5. puiteohjelmassa ja komission yhteisessä tutkimuskeskuksessa (YTK).
Viidennen puiteohjelman ohjelman Kilpailukykyinen ja kestävä kasvu hankkeissa kehitetään laitteita, menetelmiä, tietokantoja, näytteidenkeruuohjelmia ja vertailumateriaaleja GMO-elintarvikkeiden merkitsemismenetelmien validoimiseksi ja mittaustulosten tulkitsemiseksi. Tukea myönnetään myös GMO:ita sisältävien vertailumateriaalien kehittämiseen, valmistamiseen ja sertifiointiin tunnistusta, kalibrointia ja laadunvalvontaa varten petostentorjuntatoiminnassa. Näistä hankkeista saatavat tulokset antavat tieteellistä tukea Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle.
YTK koordinoi DNA:han (ja proteiineihin) pohjautuvien osoitusmenetelmien kehittämistä ja validointia varten muodostettua jäsenvaltioiden laboratorioiden verkkoa. YTK:lla on lisäksi monia muita toimia, joilla se tukee komissiota suoraan elintarvikkeiden turvallisuuden alalla. Näille toimille 5. puiteohjelmasta osoitettu budjetti on noin 50 miljoonaa euroa neljälle vuodelle.
Jäsenvaltioissa on käytössä useita kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen analyysin osoitusmenetelmiä, ja YTK on validoinut useita niistä. Esimerkkinä mainittakoon (alustava) raaka-aineiden ja jalostettujen materiaalien osoitusmenetelmä sekä muuntogeenisestä soijasta ja maissista valmistetuille tuotteille tarkoitetut kvantitatiiviset menetelmät.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *