Komissio vastasi Korholan kysymykseen vihreän talouden työpaikoista

4.9.2012

Kirjallisesti vastattava kysymys E-007020/2012
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Eija-Riitta Korhola (PPE)

Aihe: Vihreän talouden työpaikat

Ilmastotoimista vastaava komission jäsen Connie Hedegaard korosti komission työllisyyspakettia koskevissa kommenteissaan, että mikäli EU ei nopeuta vihreää taloutta koskevia toimiaan, vaarana on, että se menettää huomattavan mahdollisuuden luoda laadukkaita työpaikkoja, ja ilmoitti, että tämä on komissiolta suora kehotus ryhtyä toimiin.
– Voiko komissio kertoa, millä tavalla se tuli päätelmään, jonka mukaan miljoonia ”vihreitä työpaikkoja” voidaan luoda vuoteen 2020 mennessä?
– Millaisia selvityksiä komissio on tehnyt ja millaisia muiden järjestöjen tekemiä selvityksiä tähän on käytetty?
– Millaisia arviointiperusteita käyttämällä komissio tuli uusien ”vihreiden työpaikkojen” lukumäärää koskevaan päätelmään?
– Onko komissio selvittänyt kuinka monia nykyisiä työpaikkoja voitaisiin muuttaa ”vihreiksi työpaikoiksi” ja millaisia taloudellisia vaikutuksia sillä saattaisi olla EU:n teollisuuteen?
– Millaisia arviointiperusteita käytettiin esimerkiksi energiatehokkuustoimenpiteitä, tärkeiden raaka-aineiden kierrätystä, uusiutuvaa energiaa ja ympäristöveroja koskevien yksityiskohtaisten lukujen laskemisen perustana?

Komission VASTAUS
FI E-007020/2012 Komission jäsenen László Andorin
komission puolesta antama vastaus (4.9.2012)

Vihreä talous tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia luoda uusia ja säilyttää jo olemassa olevia työpaikkoja teollisuudenaloilla, joilla kilpailu kovenee nopeasti globalisoituvilla markkinoilla. Tällaisia teollisuudenaloja ovat esimerkiksi liikenne ja energialaitteiden valmistus. Uusiutuvien energialähteiden alan työvoima on Euroopassa kasvanut vain viidessä vuodessa 320 000:lla työtekijällä (1). Ekoteollisuuden välittömien työpaikkojen määrä kasvoi talouskriisistä huolimatta 2,4 miljoonasta (vuonna 2000) 3 miljoonaan (vuonna 2008). Määrän on ennustettu kasvavan edelleen 3,4 miljoonaan vuonna 2012 (2).

Komissio haluaisi hyödyntää kaikkia talouden viherryttämisen tarjoamia työllisyysmahdollisuuksia. Työllisyyden kasvun kannalta potentiaalisimpia osa-alueita ovat muun muassa resurssi- ja energiatehokkuuden lisäämiseen tähtäävät toimenpiteet, uusiutuvat energialähteet ja energiaverotus, hiilijalanjäljen hinnoittelu, jätteen käsittely sekä kierrätys. Se, missä määrin tätä potentiaalia onnistutaan hyödyntämään, riippuu EU:n kyvystä olla johtavassa roolissa vähähiilisen energiateknologian kehittämisessä. EU voi saavuttaa tämän aseman lisäämällä alan koulutusta, tutkimusta ja kehitystä sekä yrittäjyyttä, mutta myös luomalla sijoittamiselle suotuisat taloudelliset olosuhteet.

Komissio ja sen virastot ovat toteuttaneet useita tutkimuksia talouden viherryttämisen työllisyysvaikutuksista sekä itsenäisesti että yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen, kuten ILO:n ja OECD:n kanssa (3). Oman analyysinsä lisäksi komissio seuraa tiiviisti muiden sidosryhmien suorittamia tutkimuksia. Komissio pyytääkin arvoisaa parlamentin jäsentä tutustumaan osoitteessa http://ec.europa.eu/governance/impact/index_en.htm asiaankuuluviin vaikutustenarviointia koskeviin asiakirjoihin, joissa kuvaillaan yksityiskohtaisesti, kuinka poliittisten aloitteiden potentiaalinen työllisyysvaikutus on laskettu.

(1) KOM(2011) 112 lopullinen.
(2) Ecorys (2012), The number of jobs dependent on environment and resource efficiency improvements, Euroopan komission ympäristöasioiden pääosastolle tehty tutkimus, saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/environment/enveco/jobs/pdf/jobs.pdf.
(3) Tutkimukset mainitaan komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa Exploiting the employment potential of green growth, SWD (2012) 92 lopullinen, saatavilla osoitteessa: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7621&langId=en; ja niihin kuuluvat esimerkiksi seuraavat tutkimukset: Studies on sustainability issues – green jobs, trade and labour (2011), saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?policyArea=&type=0&country=0&year=0&advSearchKey=tacklingclimatechange&mode=advancedSubmit&langId=fi; The jobs potential of a shift towards a low-carbon economy (2012), saatavilla osoitteessa: http://www.oecd.org/dataoecd/61/8/50503551.pdf; Towards a greener economy: the social dimensions (2011), saatavilla osoitteessa: http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_168163/lang–en/index.htm; Green jobs and social impacts – komission ympäristöasioiden pääosaston luettelo tutkimuksista, saatavilla osoitteessa: http://ec.europa.eu/environment/enveco/overviewstudies.htm#3.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *