Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien vulkaanisen tuhkan aiheuttamia häiriöitä lentoliikenteessä

25.1.2011

Kirjallisesti vastattava kysymys E-010353/2010
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Eija-Riitta Korhola (PPE)

Aihe:Vulkaanisen tuhkan aiheuttamat häiriöt lentoliikenteessä

Eyjafjallajökull-tulivuoren purkaukset Islannissa aiemmin tänä vuonna johtivat ilmatilan sulkemisiin, jotka aiheuttivat suuria häiriöitä lentoliikennealalle ja matkustaville kansalaisille. Tämä on vaikuttanut valtavasti lentoliikenteen alan kustannuksiin ja koko EU:n talouteen, vaikka tilannetta ei voi perustella turvallisuudella. Näiden tapahtumien jälkeen sovittiin, että EU:n on tarkistettava menettelyjään.

Erityisesti on huomioitava, että Eurooppa on maailman ainoa alue, jolla vastuu vulkaanisen tuhkan mahdollisesti aiheuttamista vaaroista ei ole lentoyhtiöillä. Lentoyhtiöillä on parhaat valmiudet käsitellä kyseistä vaaraa (ja muita vaaroja, kuten salamaniskuja, huonoja sääolosuhteita ja niin edelleen) osana omia turvallisuuden hallintajärjestelmiään. Yhdistyneen kuningaskunnan siviili-ilmailusta vastaava viranomainen (CAA) antoi äskettäin EU:n ensimmäisenä viranomaisena ohjeet, joilla vastuu siirretään lentoyhtiöille ja joilla sen toimintatapa yhdenmukaistetaan muun maailman kanssa.

1.Voisiko komissio kertoa, miksi Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) ei ole ottanut nykyistä suurempaa johtoasemaa eli ohjeistanut kaikkia EU:n jäsenvaltioita selvästi noudattamaan CAA:n toimintatapaa (jolla vastuu siirretään lentoyhtiöille)?
2.Voisiko komissio esittää selvän määräajan sille, milloin Euroopan lentoturvallisuusviraston käynnistämät erilaiset toimet johtavat merkityksellisiin tuloksiin?
3.Mihin määräaikaan mennessä EU yhdenmukaistaa menettelynsä muun maailman kanssa ja siirtää vastuun lentoyhtiöille?
4.Mitkä takuut komissio voi antaa siitä, että nykytilanteen perusteella EU:n lentoliikenteessä ei enää esiinny häiriöitä tulivuorenpurkausten takia?
5.Voisiko komissio vahvistaa, että Eyjafjallajökull-tulivuoren purkauksista johtuva liikenteen väheneminen ei vaikuta lentoyhtiöiden ilmaisiin päästöoikeuksiin päästökauppajärjestelmässä?

E-10353/10FI
Siim Kallasin
komission puolesta antama vastaus
(26.1.2011)

1. Komissio haluaa ilmoittaa arvoisalle parlementin jäsenelle, että lentoyhtiöiden operatiivista päätöksentekoa koskevat EU:n menettelyt on kehitetty läheisessä yhteistyössä Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) kanssa ja julkaistu sen Safety Information Bulletin tiedotteessa (SIB) 17R2-2010. Ne vastaavat muualla maailmassa omaksuttua käytäntöä. Tiettyjen vaatimusten on täytyttävä, ja pääperiaatteet ovat seuraavat:

a)Lentoyhtiö on vastuussa toimintansa turvallisuudesta.

b)Voidakseen päättää toiminnasta mahdollisesti vulkaanisella tuhkalla saastuneessa ilmatilassa tai lentoasemilla lentoliikenteen harjoittajan on laadittava turvallisuusriskin arviointi.

c)Lentoyhtiön on saatava turvallisuusriskin arvioinnilleen valvontaviranomaisen hyväksyntä ennen toiminnan aloittamista.

d)Lentoyhtiön on osoitettava valvontaviranomaiselle turvallisuusriskin arvioinnissa käyttämiensä tietolähteiden luotettavuus sekä oma pätevyytensä ja valmiutensa tulkita oikein näitä tietoja.

e)Lentoyhtiön on tarkistettava turvallisuusriskin arviointiaan, kun tapahtuu muutoksia, jotka voivat vaikuttaa arvioinnin luotettavuuteen, ja ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle tällaisista päivityksistä.

f)Ennen liikennöimistä alueille, joilla tuhkaa esiintyy, tai tällaisten alueiden lähelle lentoyhtiön on saatava valmistajalta tarkkoja tietoja tuhkan mahdollisista vaikutuksista käyttämiensä ilma-alusten lentokelpoisuuteen, näiden vaikutusten luonteesta sekä varotoimenpiteistä, joita lentoyhtiön on noudatettava ennen lentoa, lennon aikana ja lennon jälkeen. Nämä tiedot on otettava huomioon turvallisuusriskin arvioinnissa.

2. Komissio on tietoinen EASA:n käsittelmien teknisten kysymysten monimutkaisuudesta. Jotta voidaan taata tulokset, jotka ovat turvallisia, johdonmukaisia ja aiheuttavat mahdollisimman vähän taloudellisia rasitteita, tarvitaan asiantuntijalausuntoja ja teknisiä keskusteluja. EASA on Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) vulkaanista tuhkaa käsittelevän työryhmän keskeinen jäsen. Tämän kansainvälisen työryhmän on määrä esittää työnsä tulokset heinäkuussa 2011. EASA tunnustaa tilanteen kiireellisyyden ja aikoo sen vuoksi järjestää tammikuussa 2011 vulkaanista tuhkaa käsittelevän seminaarin, jossa tarkastellaan turvallisuusriskin arviointiin liittyviä kysymyksiä. Tällä toiminnalla on ratkaiseva merkitys kansainväliselle yhteistyölle, ja se voi johtaa vulkaanista tuhkaa koskevien EU:n nykyisten ohjeiden välittömiin muutoksiin. Tällaisten teknisten muutosten koordinoinnista vastaa Euroopan ilmaliikenteen kriisien koordinointiyksikkö. Pidemmällä aikavälillä EASA aikoo antaa säännöksiä ilma-alusten uusien sertifiointispesifikaatioiden vahvistamiseksi vuonna 2015.

3. Ks. edellä oleva 1 kohta.

4. Komissio on yhdessä muiden sääntelyviranomaisten ja alan sidosryhmien kanssa sitoutunut aktiivisesti varmistamaan korkeamman valmiustason tulivuorenpurkauksiin nähden. Näin EU:n valmius on parantunut, mikä ilmenee esimerkiksi seuraavista toimenpiteistä:

-uusi eurooppalainen lähestymistapa, joka on julkaistu EASA:n Safety Information Bulletin -tiedotteessa 17R2-2010;

-ICAO:n julkaisema tarkistettu vulkaaniseen tuhkaan liittyvä varautumissuunnitelma ja siihen liittyvät lentotoiminnan turvallisuusriskin arviointia koskevat ohjeet sellaisia tilanteita varten, joissa vulkaanisen tuhkan esiintyminen on todettu tai ennustettavissa;

-on perustettu Euroopan ilmaliikenteen kriisien koordinointiyksikkö (EACCC), jonka avulla edistetään lieventävien toimenpiteiden koordinointia ja täytäntöönpanoa;

-Eurocontrol on kehittänyt uuden välineen (Eurocontrol Volcanic Ash Interface Tool for Air Traffic Flow & Capacity Management – EVITA), jonka avulla helpotetaan tiedonvaihtoa;

-vulkaanisen tuhkan neuvontakeskus (Volcanic Ash Advisory Centre) on tehostanut toimintaansa parantamalla julkaisujensa tarkkuutta ja lisäämällä niiden ilmestymistiheyttä, mikä puolestaan edistää operatiivista päätöksentekoa.

5. Eyjafjallajökull-tulivuoren purkauksista johtunut lentoliikenteen väheneminen ei vaikuta lentoyhtiöiden ilmaisten päästöoikeuksien kokonaismäärään päästökauppajärjestelmässä. Päästöoikeudet perustuvat lentoliikenteen aikaisempiin päästöihin kaudella 2004–2006. Purkauksista johtuva lentotoiminnan väheneminen saattaa periaatteessa vaikuttaa ilmaisten päästöoikeuksien jakamiseen lentoliikenteen harjoittajien kesken. Tämä on mahdollista, mikäli tiettyjen lentoyhtiöiden oli peruutettava muita yhtiöitä suurempi osuus lennoistaan. Tällainen suhteellinen vaikutus jakoon on kuitenkin todennäköisesti hyvin pieni, koska lentorajoitukset koskivat useimpia lentoliikenteen harjoittajia.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *