Komissio vastasi Korholan kysymykseen kalkin valmistuksen vertailuarvoista päästökaupassa

11.5.2010

KIRJALLINEN KYSYMYS E-1654/10
esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola (PPE)
komissiolle

Aihe:Kalkin valmistuksen vertailuarvot päästökaupassa

Euroopan komissio on valmistellut vertailuarvoa päästöoikeuksien ilmaisjaolle kalkin valmistuksen osalta. Valmistelussa lähtökohtana on ollut vain yhden vertailuarvon käyttäminen.

Kalkkia valmistetaan useilla eri tekniikoilla, jotka eroavat toisistaan sekä hyödynnettävissä olevan raaka-aineen että valmistuksessa syntyvien jäännöstuotteiden osalta. Ainoastaan yhden vertailuarvon määrittäminen kalkin valmistukselle asettaa eri valmistustekniikat kilpailullisesti eriarvoiseen asemaan. Häviäjinä ovat erityisesti Euroopan pohjoisten alueiden kalkintuottajat. Erilaiset valmistusmenetelmät ovat seurausta eroista hyödynnettävässä raaka-aineessa eli kullakin alueella esiintyvässä kiviaineksessa. Pohjois-Euroopassa yleisesti esiintyvä kalkintuotannon prekambrinen raaka-aine ei sovellu kuilu-uuneihin vaan edellyttää kiertouunien käyttöä.

Katsooko komissio, että olisi perusteltua määritellä kalkintuotantoon useampia eri vertailuarvoja päästökaupan ilmaisjaosta päätettäessä?

Millä keinoilla komissio aikoo huolehtia päästökaupan ilmaisjaon yhteydessä kalkintuotannon eri valmistusmenetelmien kilpailuneutraalista kohtelusta?

E-1654/10FI
Connie Hedegaardin
komission puolesta antama vastaus
(5.5.2010)

EU:n päästökauppajärjestelmän tarkistuksesta annettuun direktiiviin (1) sisältyvän jakoperiaatteen mukaisesti kullakin toimialalla ja toimialan osalla vertailuarvot lasketaan periaatteessa tuotteille eikä tuotantopanoksille, jotta kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset ja energiatehokkuudesta saatavat säästöt kunkin tuotantoprosessin aikana kyseisellä toimialalla tai toimialan osalla ovat mahdollisimman suuret. Komissio ei tämän vuoksi voi laatia tietylle tuotteelle teknologia- tai raaka-ainekohtaisia vertailuarvoja. Tämän vuoksi kalkkia varten laaditaan yksi yksittäinen vertailuarvo.

Päästöoikeuksien maksutonta jakoa koskevat periaatteet EU:n päästökauppajärjestelmässä kolmatta päästökauppakautta 2013–2020 varten otettiin käyttöön, jotta voidaan varmistaa tasavertaiset toimintamahdollisuudet valmistajille kaikilla teollisuuden aloilla eri puolilla Eurooppaa. Kun kalkkia varten laaditaan yksi yksittäinen vertailuarvo, asetetaan objektiivinen kriteeri koko alaa varten. Tämä luo kannustimia investoida kasvihuonekaasutehokkaisiin valmistusmenetelmiin.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/29/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, direktiivin 2003/87/EY muuttamisesta kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kauppaa koskevan yhteisön järjestelmän parantamiseksi ja laajentamiseksi, EUVL L 140, 5.6.2009.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *