Komissio vastasi Korholan jatkokysymykseen koskien Hehkulamppudirektiiviä

10.12.2009

KIRJALLINEN KYSYMYS E-5429/09
esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola (PPE)
komissiolle

Aihe:Jatkokysymys kysymykseen E-2255/09 "Hehkulamppudirektiivi"

Arvoisan komission jäsenen Andris Piebalgsin komission puolesta antama vastaus ei vastannut tyhjentävästi kysymykseeni E-2255/09 hehkulamppudirektiivistä, erityisesti hehkulamppudirektiivin tehokkuudesta päästöjen kokonaissäästöön. Vastauksessaan komissio toteaa, että direktiivin valmisteluvaiheessa ei tuotu esiin merkittäviä alueellisia eroja tietyn valaisutekniikan käytön vaikutuksista ja että koska tuotetta koskevat vaatimukset ja käyttötavat ovat kaikkialla samat, vaikutustenarviointia ei tehty erikseen kussakin jäsenvaltiossa. Komissio myös kehottaa tutustumaan vastaukseensa Ashley Moten kysymykseen E-1090/09. Vastauksessaan kysymykseen E-1090/09 komissio toteaa, että hehkulamput eivät ole tehokkaita sisälämpötilan säätämisessä, niiden sijainti katossa tekee lämmöstä tehotonta, lämpö ei ole tarpeen kesällä (saattaa lisätä viilennyksen tarvetta) eikä kaikissa valaistavissa huoneissa tarvita lämmitystä.

Suomalaisen Teknillisen korkeakoulun uusimmissa tutkimuksissa kuitenkin selviää, että hehkulamppujen energia palautuu käytännössä kokonaan asuntojen lämmöksi. Hehkulamppujen tuottama lämpö pitää korvata lämmityksellä, ja jos lämmitys on fossiilipohjaista, hiilijalanjälki kasvaa. Mitä pienempitehoisella lampulla hehkulamppu korvataan, sitä suurempi on lämmityksen lisätarve. Tutkimus selvittää, että jos lämmitys tapahtuu öljyllä, lamppujen vaihtaminen lisää öljyn kulutusta. Vastaavasti sähköllä lämmitettäessä lamppujen vaihdon jälkeen sähköä kuluu yhtä paljon kuin ennenkin, sillä sähköpattereissa sitä kuluu enemmän. Kaukolämmön kohdalla ratkaisevaa on, millä sähkö ja lämpö tuotetaan. Kaupunkialueilla Suomessa ne usein tulevat samasta voimalasta. Lamppujen vaihtaminen vähentää sähköä mutta lisää lämpöä. Näin ollen juuri lämmitysmuoto on ratkaiseva hiilijalanjälkeä määriteltäessä.

Ottaen huomioon tämänhetkiset sähkö- ja lämmitysenergian tuotantomahdollisuudet EU:n alueella ja käytetyt energiamuodot, katsooko komissio, että hehkulamppujen myyntikielto olisi toteutunut liian aikaisin kaikkialla Euroopassa? Näkeekö komissio edelleen, että tuotteen käyttötavat eivät kaikkialla ole samat, kun otetaan huomioon pohjoisten maiden käytännössä ympärivuotinen lämmityksen tarve?

E-5429/09FI
Andris Piebalgsin
komission puolesta antama vastaus
(11.12.2009)

Komission vastauksessa Ashley Moten kysymykseen E-1090/09 (1)mainitaan Yhdistyneen kuningaskunnan Market Transformation Programme -hankkeessa esitetyt oikaisukertoimet, joiden avulla voidaan ottaa huomioon oheislämmön korvaamistarve. Olettaen, että kyseiset oikaisukertoimet ovat totuudenmukaisia, ovat komission asetuksen 244/2009 (2) kokonaishyödyt kuitenkin huomattavat. Vaikka nämä hyödyt riippuvatkin esimerkiksi parlamentin jäsenen kuvailemista erityisolosuhteista, energiansäästölamppujen käyttö ei aiheuta Pohjoismaiden kansalaisille haittaa, koska heidän kodeissaan on joka tapauksessa riittävät lämmityslaitteet. Toisin kuin lamput, lämmityslaitteet on jo lähtökohtaisesti suunniteltu tuottamaan lämpöä mahdollisimman tehokkaasti.

Pohjoismaiden hallitukset eivät nostaneet lämmityskysymystä esiin asetuksen hyväksyntäprosessissa, vaikka ne luonnollisesti olivat tietoisia asetuksen kannalta merkityksellisistä paikallisista kotitalouksien energiankäyttötavoista.

Koska asiasta ei ole olemassa useilla riippumattomilla tutkimuksilla tuettua ja kyseisten jäsenvaltioiden hallitusten tunnustamaa tieteellistä näyttöä, komissio ei pidä tarpeellisena tarkistaa kyseisiä asetuksen vaatimuksia. Yksi EY:n perustamissopimukseen pohjautuvista ekosuunnitteludirektiivin (3) tavoitteista on helpottaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta asettamalla tuotteille eri jäsenvaltioissa yhteiset vaatimukset. Jos siis kyseisen direktiivin täytäntöönpanosäädöksissä olisi tietyn jäsenvaltion kansalliset erityisolosuhteet huomioon ottavia säännöksiä, kyseisiä säännöksiä olisi sovellettava myös muiden jäsenvaltioiden markkinoille saatettaviin tuotteisiin.

(1) http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/home.jsp.
(2) Komission asetus (EY) N:o 244/2009, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/32/EY täytäntöönpanemisesta ympärisäteilevien kotitalouslamppujen ekologista suunnittelua koskevien vaatimusten osalta (EUVL L 76, 24.3.2009).
(3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/32/EY, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2005, energiaa käyttävien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista sekä neuvoston direktiivin 92/42/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 96/57/EY ja 2000/55/EY muuttamisesta (EUVL L 191, 22.7.2005).

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *