Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien Windfall-veroa

24.11.2009

KIRJALLINEN KYSYMYS E-4948/09
esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola (PPE)
komissiolle

Aihe:Windfall-vero

Suomen hallitus on tehnyt 31.3.2009 linjauksen päästökaupasta johtuvien ansiottomien voittojen leikkaamisesta. Hallitus on ilmoittanut, että ns. windfall-voittojen leikkaaminen toteutetaan valtiolle kannettavan yleiskatteellisen veron muodossa. Veron kohteena olisi ennen vuotta 1997 eli Kioton sopimuksen hyväksymistä rakennettu vesivoima ja ydinvoima. Veroa ei perittäisi tuulivoimalta, pienvesivoimalta eikä sähkön ja lämmön yhteistuotannolta. Lisäksi hallituksen valmistelun lähtökohtana on, että teollisuuden omakäyttö- ja osakkuussähköön ei veroa kohdisteta.

EU:n direktiivissä 2003/87/EY (1) päästöoikeuksien kaupan toteuttamisesta (”päästökauppadirektiivi”) sekä sen parantamisesta ja laajentamisesta annetussa direktiivissä 2009/29/EY (2) todetaan mm., että:

–Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot täyttävät sitoumuksensa tehokkaammin järjestämällä tehokkaat kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien eurooppalaiset markkinat ja siten, että siitä koituu mahdollisimman vähän haittaa talouden kehitykselle ja työllisyydelle (2003/87/EY, johdanto-osan 5 kappale).

–Päästöoikeuksien kaupan olisi oltava osa kattavaa ja yhdenmukaista politiikka- ja toimenpidekokonaisuutta, joka toteutetaan jäsenvaltioiden ja yhteisön tasolla (2003/87/EY, johdanto-osan 23 kappale).

–Yhteisön sisäisen kilpailun vääristymisen estäminen ja parhaan mahdollisen taloudellisen tehokkuuden turvaaminen yhteisön siirtyessä kohti turvallista ja kestävää, vain vähän hiilidioksidipäästöjä aiheuttavaa taloutta, ovat tavoitteita, jotka tekevät talouden alojen yhteisön järjestelmän mukaisen erilaisen kohtelun eri jäsenvaltioissa epäasianmukaiseksi (2009/29/EY, johdanto-osan 17 kappale).

Katsooko komissio, että edellä mainittu Suomen hallituksen linjaus päästöttömien energiamuotojen (vesivoima, ydinvoima) verottamisesta on sopusoinnussa päästökauppadirektiivin ja sen tavoitteena olevan päästöttömien energiamuotojen yhdenmukaisen edistämisen kanssa? Pitääkö komissio päästökauppadirektiivin näkökulmasta oikeana asettaa päästötön tuotanto sähkömarkkinoilla eri asemaan esimerkiksi tuotannon rakentamisajankohdan, tuotannon sijaintipaikan tai valitun päästöttömän teknologian perusteella? Mitä yhteisvaikutuksia komissio katsoo syntyvän päästökaupan ja sisämarkkinoiden häiriöttömän toiminnan sekä päästöttömän tuotannon ylläpidon ja investointien kannalta, mikäli Suomen ohella myös muut jäsenmaat alkavat verottaa erilaista päästötöntä sähköntuotantoa?

(1) EUVL L 275, 25.10.2003, s. 32.
(2) EUVL L 140, 5.6.2009, s. 63.

E-4948/09FI
Komission jäsenen Stavros Dimasin
komission puolesta antama vastaus
(25.11.2009)

Kuten todetaan päästökauppadirektiivin (2003/87/EY (1) ) johdanto-osan kappaleessa 23, päästöoikeuksien kaupan olisi oltava osa kattavaa ja yhdenmukaista politiikka- ja toimenpidekokonaisuutta, joka toteutetaan jäsenvaltioiden ja yhteisön tasolla. Yhteisön järjestelmään kuuluvan toiminnan osalta jäsenvaltiot voivat tarkastella sellaisten sääntely- tai veropolitiikkojen taikka muiden politiikkojen vaikutuksia, joilla on samat tavoitteet, tämän kuitenkaan rajoittamatta perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamista.

Mitä tulee veroihin, jotka Suomen hallitus on asettanut ydin- ja vesivoimaloiden toiminnanharjoittajien tuloille, voidaan todeta, että koska välitöntä verotusta ei ole yhdenmukaistettu, jäsenvaltiot voivat vapaasti antaa kansallisia säännöksiä tämäntyyppisistä veroista. Tällöin on kuitenkin noudatettava EY:n perustamissopimuksen yleisiä periaatteita ja erityisesti syrjimättömyysperiaatetta.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta (EUVL L 275, 25.10.2003).

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *