EU:n perusoikeudet TURUN MURTEELLA

9.3.2009

Turun murre

1. artikla
Ihmisarvo

Ihmise elämä o arvokas. Ihmisarvo ei saa loukata. Sitä pitä värterata, kunniotta ja suajela.

2. artikla
Oikeus elämään

Jokasel o oikeus olla ja elä ihmisiks.

10. artikla
Ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus

1. Jokaisel o oikeus ajatukse, omantunno ja uskonno vapautte. Tämä oikeus sisältä vapaure vaihta uskontto taik vakaumust ja vapauren tunnusta uskontto taik vakaumust yksin tai yhres muitten kans julkisesten tai yksityiseste jumalanpalveluksis, opettamal, hartaureharjotuksis ja uskonnollisil menoil.
2. Oikeus kiältäytty asepalveluksest omantunno syist tunnustettan tämä oikeurem perustel.

14. artikla
Oikeus koulutukseen

1. Jokasel o oikeus nautti siit rahast ja tavarast, ku o lailisest hankkinu tai saanu, käyttä sitä, luavutta ja määrätä testamentil. Jos jolta lai nojal ylese erun tähre jottam pakol lunastetta,        maksettako hänel oikeuremukkanen korvaus.
2. Turvatan teoliset ja tekijäoikeuret.

20. artikla
Yhdenvertaisuus lain edessä

Kaik ihmiset o sama vertassi laim parakraafitte eres.

21. artikla
Syrjintäkielto

Syrji ei saa kettä, olkko miäs tai nainen tai olkko rotu, ihofäri, syntyperä, ikä, kiäli taik uskonto mikä vaa. Syrji ei myäs saa rikast tai köyhä, vammast eikä muutenka toista miälipiten taik muu syyn tähre.

23 artikla
Miesten ja naisten välinen tasa-arvo

Miäste ja naisten tule pääsääntösest olla tasa–arvossi tyäelämäs, palkamaksus ja kaikil muilki aloil.

24. artikla
Lapsen oikeudet

1. Lapsest täyty pittä joka taval hualta. On tärkkiä, et hänt kuulla ja kallistettan korva häne miälipiteiles kans.
2. Lapse etu o enssijane.

25. artikla
Ikääntyneiden henkilöiden oikeudet

Kunniotetta ikäihmiste oikeuksi ihmisarvosse ja ittenäisse elämä ja oikeut otta ossa yhteskunnalissen toimintta ja kulttuririantoihi.

37. artikla
Ympäristönsuojelu

Ympäristösuajelun korkkia taso tule säilyttä ja ympäristö laatu parantta.

41. artikla
Oikeus hyvään hallintoon

1. Jokaisel o oikeus sihe, et unionin toimielimet ja laitokset käsittele häne asias pualuettomaste, oikeuremmukaseste ja kohtullises ajas.
2. Tähä oikeutte sisälty erikoisest
– jokaise oikeus tulla kuulluks ennenku hänt vasta ruveta yksittäissen toimempittesse, mikä vaikuttais hänesse epäerulliseste
– jokaise oikeus tutustu hänt koskevi asiakirjoihi ku oteta huamio oikeutettu luattamuksellisus, salaspitämise velvollisus ja liikesalaisuure vaatimukset
– hallintoelinte velvote perustella päätökses.
3. Jokaisel o oikeus saara yhteisölt korvaust niist vahinkoist, mitä yhteisön toimielimet tai sen henkilökunttan kuuluvat o aiheuttanu tehtäviäs suarittaessas jäsenvaltioitte yhteiste yleistem periaatteitte mukka.
4. Jokaine voi otta yhteyt unionin toimielimi jollam perussopimusten kiälist ja hänel o oikeus saara vastaus samal kiälel.

45. artikla
Liikkumis- ja oleskeluvapaus

Jokasel unionin kansalaisel o oikeus vapaste liikku ja oleskella jäsevaltiotte aluel.

47. artikla
Oikeus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen

Jokasel, ku oikeut o loukattu, o annettava lailine oikeussuaja.
Hänel o oikeus viivyttelemät viärä assias framil riippumattomas ja pualuettomas tuamioistumes. Hän voi vaatti ja saara itteles neuvoi ja appu assia–ajos ilma maksuki,
jos tartte.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *