Neuvosto vastasi Korholan kirjalliseen kysymykseen kehitysyhteistyön koherenssista

28.2.2005

Neuvosto lupaa pohtia, miten johdonmukaisuutta voitaisiin edelleen parantaa

Korholan kysymys: Koherenssin lisääminen kehitysyhteistyössä

Sopimuksessa Euroopan perustuslaiksi mainitaan III-218 artiklassa, että "unioni ottaa huomioon kehitysyhteistyöpolitiikan tavoitteet muiden sellaisten politiikkojen täytäntöönpanossa, jotka voivat vaikuttaa kehitysmaihin." Sopimuksiin kirjattu periaate ei vielä riittävästi näy käytännön työn tasolla.

Miten neuvosto aikoo organisoida yhteistyön kauppapolitiikkaa ja kehitysyhteistyötä koskevien päätösten välillä, jotta koherenssin periaate tulee todellisesti huomioitua yhteisön päätöksenteossa?

Neuvoston vastaus E-1872/04:
Neuvosto muistuttaa arvoisalle parlamentin jäsenelle, että kehitysyhteistyön alalla EY:n perustamissopimuksen 178 artiklassa määrätään, että "yhteisö ottaa 177 artiklassa tarkoitetut tavoitteet huomioon sellaisessa toteuttamassaan politiikassa, joka on omiaan vaikuttamaan kehitysmaihin".

Neuvosto on toistuvasti todennut, että kaupan ja kehityksen välinen yhteys on tärkeä ja että kummankin politiikanalan välillä tarvitaan johdonmukaisuutta. Neuvoston ja komission 10.11.2000 EY:n kehityspolitiikasta antaman julkilausuman mukaan yhteisön on huolehdittava siitä, että kehitysyhteistyöpolitiikat ja kauppa- ja investointipolitiikat täydentävät ja vahvistavat toisiaan. Julkilausumassa korostetaan myös kauppaa ja kehitystä yhtenä EY:n kehitystoiminnan kuudesta painoalueesta, joiden päätarkoituksena on köyhyyden poistaminen.

EU:n kestävän kehityksen ulkoisesta ulottuvuudesta ja kestävän kehityksen huippukokouksen valmistelua varten 30.5.2002 antamissaan päätelmissä neuvosto korosti, että EU:n politiikkojen johdonmukaisuutta on parannettava mukauttamalla ne sisäisiin ja ulkoisiin tavoitteisiin.

Kaupasta ja kehityksestä 19.11.2002 antamissaan päätelmissä neuvosto totesi, että kauppa- ja kehityspolitiikka on integroitava entistä paremmin kehittämällä maakohtaisia köyhyyden vähentämisen strategioita. Se korosti, että johdonmukaisuus on oleellisen tärkeää köyhyyden vähentämisen tehostamiseksi. Neuvosto kehotti komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että Dohassa, Monterreyssä, Roomassa ja Johannesburgissa annetut sitoumukset – samoin kuin EY:n eri politiikkojen väliseen johdonmukaisuuteen liittyvät sitoumukset – muutetaan konkreettisiksi tuloksiksi, jotka hyödyttävät kehitysmaita ja varsinkin vähiten kehittyneitä maita.

Jo nyt on olemassa merkittäviä mekanismeja ja järjestelyjä, jotka toteuttavat kaupan ja kehityksen välistä johdonmukaisuutta. Näitä ovat "Kaikki paitsi aseet" -aloite (EBA) ja kansainväliset perushyödykesopimukset (trooppisesta puusta, kahvista, kaakaosta jne.), joissa EY ja sen jäsenvaltiot ovat johtavia osapuolia. Neuvosto on äskettäin hyväksynyt kaksi merkittävää välinettä, joilla on keskeinen merkitys kaupan ja kehityksen välisen johdonmukaisuuden varmistamisessa: EU:n toimintasuunnitelma maatalousalan perustuoteketjusta, riippuvuudesta ja köyhyydestä sekä EU:n ja Afrikan kumppanuus puuvilla-alan tukemiseksi. Parhaillaan neuvotellaan myös AKT-maiden ja alueiden ja EU:n välisten talouskumppanuussopimusten perustamisesta. Nämä sopimukset eivät ole ainoastaan kauppajärjestelyjä vaan ensisijaisesti kehitysvälineitä. Neuvosto pyytää kysyjää kääntymään komission puoleen saadakseen lisätietoja tästä asiasta.

EY ja sen jäsenvaltiot osallistuivat hyvin myönteisellä ja rakentavalla panoksella viimeksi pidettyyn UNCTADin istuntoon Genevessä heinäkuussa 2004. UNCTADin jäsenvaltiot sopivat julkilausumasta nimeltä "Sao Paulon henki" ja konferenssiasiakirjasta "Sao Paulon konsensus". Niissä tuodaan esille jatkuva sitoumus tukea UNCTAdia, jotta se voi täyttää tehtävänsä YK:n keskeisenä toimijana kaupan ja kehityksen integroimisessa. Istunnossa todettiin YK:n uudistuksen olevan tärkeä ja että UNCTADin on keskityttävä tuloksiin ja työskenneltävä toimivaltuuksiensa puitteissa yhdessä muiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Johdonmukaisuutta käsiteltiin Maastrichtissä 26 ja 27.10. pidetyssä kehitysyhteistyöministerien epävirallisessa kokouksessa. Erityistä huomiota on kiinnitetty johdonmukaisen kehitysyhteistyöpolitiikan täytäntöönpanoon, esimerkiksi siihen, miten edellä mainittu EU:n lainsäädäntö ja sitoumukset voidaan muuttaa konkreettisiksi toimiksi ja käytännön tuloksiksi. Tämän lisäksi on luotu yhteys syyskuussa 2005 tehtävään vuosituhannen kehitystavoitteen tilannekartoitukseen ja mahdollisiin ehdotuksiin kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuuden alalla toteutettaviksi toimiksi.

Neuvosto aikoo myös pohtia, miten johdonmukaisuutta voitaisiin edelleen parantaa EU:n kauppaan liittyvää apua koskevan kattavan raportin perusteella, jonka komissio esittää vuonna 2005. Raportti sisältää suosituksia jatkotoimiksi kaupan ja kehityksen alalla.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *