Kysymyksiä komissiolle alkoholin kansanterveyshaitoista

10.3.2003

Korhola ehdottaa tupakkapolitiikan soveltamista myös alkoholiin

Eija-Riitta Korhola jätti tiistaina komission vastattavaksi kaksi kirjallista kysymystä koskien alkoholihaittojen torjuntaa EU:ssa ja Suomessa.

Ensimmäinen kysymys koskee pian päättyviä yksityisen tuonnin määrällisiä rajoituksia, joista sovittiin jäsenyysneuvottelujen yhteydessä. Korhola viittaa perustamissopimuksen suomiin mahdollisuuksiin ja pyytää komissiolta vastausta, voiko yksittäinen jäsenvaltio, tässä tapauksessa Suomi, ryhtyä niiden perusteella toimenpiteisiin ja jos voi, millaisiin.

"Jos jäsenvaltio voi osoittaa, että yksityistuonnin täysi vapautus aiheuttaa perustamissopimuksen 30 artiklassa kuvattuja julkisen moraalin, yleisen järjestyksen, turvallisuuden ja terveyden kannalta vakavia ongelmia, tai 95 artiklassa tarkoitettuja erityisiä kansanterveysongelmia, voiko se ottaa käyttöön toimenpiteitä asian auttamiseksi? Millaiset toimenpiteet ovat mahdollisia sellaisessa tilanteessa?" Korhola kysyy komissiolta ja huomauttaa, että tällaisten toimenpiteiden perustelut eivät olisi fiskaalisia eli valtion verotuottoja varjelevia, sillä alkoholiverojen tuotto ei vastaa niitä kustannuksia, joita alkoholihaitoista yhteiskunnalle koituu.

Toinen kysymys koskee alkoholihaittojen torjumista yhtenäisin toimin koko EU:ssa. Korhola kysyy, onko komissiolla suunnitelmia käyttää tupakkadirektiiveistä saatuja myönteisiä kokemuksia hyödyksi ja soveltaa niitä alkoholihaittojen torjumiseen. Lisäksi Korhola tiedustelee, onko komissiolla suunnitelmia yhtenäistää jäsenmaiden alkoholiverotusta kohti alkoholin ulkoisten kustannusten tasoa.

"Koska alkoholi on tupakointiin verrattavissa oleva terveysriskejä aiheuttava tuote, on perusteltua arvioida, että tupakan suhteen toteutettuja Euroopan laajuisia toimia voisi soveltaa seuraavaksi alkoholihaittojen torjuntaan", Korhola perustelee kysymyksessään.

Frits Bolkesteinin komission puolesta
antama vastaus 1. kysymykseen
(14. huhtikuuta 2003)

1. Neuvoston 19 päivänä lokakuuta 1992 antamassa direktiivissä 92/84/ETY käsitellään alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverokantojen lähentämistä. Direktiivin säännösten mukaisesti neuvoston on tarpeen tarkistaa siinä vahvistetut valmisteverokannat määräajoin. Tämä tarkistus perustuu komission kertomukseen. Komissio laatii parhaillaan tällaista kertomusta, jossa otetaan huomioon kaikki tärkeät kysymykset, erityisesti sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta, alkoholijuomien eri luokkien välinen kilpailu, verokantojen todellinen arvo, ja yhteisön perustamissopimuksen laajemmat tavoitteet, joista säädetään kyseisen direktiivin 8 artiklassa. Arvoisan parlamentin jäsenen mainitsemat yleistä terveyttä koskevat näkökohdat kuuluvat myös tarkasteltaviin kysymyksiin.

2. Kuten komissio jo aikaisemmin korosti 24. toukokuuta 2000 antamassaan kertomuksessa , ne määrälliset rajoitukset, joita Ruotsi, Suomi ja Tanska soveltavat sellaisiin valmisteverollisiin tuotteisiin, joita matkustajat saavat tuoda muista jäsenvaltioista mainittujen kolmen maan alueelle, ovat poikkeus sisämarkkinoiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta, ja neuvosto on myöntänyt nämä poikkeukset antaakseen näille jäsenvaltioille mahdollisuuden mukauttaa alkoholipolitiikkaansa asteittain vastaamaan sisämarkkinoiden kaikkia vaatimuksia. Tässä kertomuksessa komissio kehotti asianomaisia jäsenvaltioita ryhtymään tarpeellisiin toimiin valmistautuakseen siirtymään joustavasti voimassaolevien yleisten sääntöjen soveltamiseen poikkeuksen voimassaolon päätyttyä vuoden 2003 lopussa.
Komissio kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään myös muihin toimiin alkoholin kulutuksen terveydelle haitallisten vaikutusten vähentämiseksi. Erityisesti yhteisön kansanterveysalan toimintaohjelmassa (2003-2008) "valmistellaan ja toteutetaan strategioita ja toimenpiteitä, yleistä tietoisuutta lisäävät strategiat ja toimenpiteet mukaan lukien, joiden kohteena ovat elintapoihin liittyvät terveyden taustatekijät, kuten alkoholi, mukaan lukien kaikkiin yhteisön politiikkoihin sisällytettävät toimenpiteet ja iän ja sukupuolen mukaan eriytetyt strategiat."
Tähän ohjelmaan liittyvä ehdotuspyyntö ja vuoden 2003 toimintasuunnitelma on julkaistu hiljattain.

David Byrnen komission puolesta
antama vastaus 2. kysymykseen
(5. toukokuuta 2003)

Alkoholihaittojen ehkäisyyn liittyvät yhteisön toimet sisältyvät yhteisön kansanterveysalan toimintaohjelmaan (2003?2008) , jossa mainitaan terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy toteuttamalla terveyteen vaikuttaviin tekijöihin liittyviä toimia kaikilla yhteisön toiminnan ja politiikan aloilla. Tämä tapahtuu laatimalla ja toteuttamalla strategioita ja toimenpiteitä. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat myös toimet, joilla lisätään väestön tietoisuutta elintapoihin liittyvistä terveydentilaan vaikuttavista tekijöistä, kuten alkoholista.
Vastikään julkaistussa vuoden 2003 työsuunnitelmassa mainitaan terveyttä koskevaa tietoa ja tietämystä käsittelevässä osiossa raportin laatiminen alkoholin aiheuttamista taloudellisista ja sosiaalisista rasituksista, mukaan luettuina kysymykset alkoholin mainonnasta sekä lasten ja nuorten suojelusta. Asiasta on julkaistu tarjouskilpailun ennakkoilmoitus.
Terveyteen vaikuttavia tekijöitä käsittelevässä työsuunnitelman osiossa asetetaan seuraavat tavoitteet: ”Perustetaan asiantuntijaorganisaatioiden verkosto tukemaan nuorten alkoholinkäyttöä koskevan neuvoston suosituksen täytäntöönpanoa ja myötävaikuttamaan alkoholihaittojen vähentämiseen tähtäävän yhteisön strategian kehittämiseen. Aloitetaan vuonna 2005 järjestettävän alkoholia, terveyttä ja yhteiskuntaa käsittelevän konferenssin valmistelu. Edistetään nuorten osallistumista alkoholipolitiikan ja siihen liittyvien toimien kehittämiseen – mikä on etusijalla nuorten alkoholinkäyttöä koskevassa neuvoston suosituksessa.”
Asiasta on hiljattain julkaistu ehdotuspyyntö.
Lisäksi voidaan mainita, että alkoholia käsittelevä komission tilapäistyöryhmä, jossa on jäseniä kaikista jäsenvaltioista, kokoontuu seuraavan kerran 11.?12. kesäkuuta 2003.
Neuvoston direktiivi 92/84/ETY , joka annettiin 19. lokakuuta 1992, käsittelee alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen määrien lähentämistä. Neuvoston on direktiivin säännösten mukaisesti tarkistettava määräajoin direktiivissä vahvistettuja valmisteveron määriä. Tarkistus perustuu komission laatimaan kertomukseen. Komissio valmistelee parhaillaan tällaista kertomusta, jossa otetaan huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset näkökohdat ja erityisesti sisämarkkinoiden toimivuus, eri alkoholijuomien luokkien välinen kilpailu, veron määrien todellinen arvo sekä EY:n perustamissopimuksen laajemmat tavoitteet, kuten direktiivin 8 artiklassa säädetään. Näihin näkökohtiin sisältyvät myös arvoisan parlamentin jäsenen mainitsemat kansanterveysnäkökohdat.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *