EU:n tavoitteet ILO:n maailmankomissiossa

28.2.2002

Kirjallinen kysymys E-0697/02 komissiolle (01. maaliskuuta 2002)

Aihe: EU:n tavoitteet ILO:n maailmankomissiossa

Maailman työjärjestö ILO on perustanut maailmankomission selvittämään globalisaation, kaupan vapauttamisen ja sosiaalisen kehityksen välisiä kysymyksiä. Luonnollisesti nuo kysymykset ovat tärkeitä myös EU:lle.

Maailmankomission toinen puheenjohtajista on EU:n jäsenvaltiosta, Suomen tasavallan presidentti Tarja Halonen.

Maailmankomission on määrä raportoida työnsä tuloksista maaliskuussa 2003.

Mitkä ovat EU:n tavoitteet maailmankomission työskentelyssä?

Onko tavoitteista ja/tai maailmankomission päätelmistä tarkoitus keskustella Euroopan parlamentin kanssa?

KOMISSION VASTAUS:
Anna Diamantopouloun
komission puolesta antama vastaus
(24.04.2002)

Komissio antaa täyden tukensa Kansainvälisen työjärjestön ILO:n päätökselle perustaa globalisaation sosiaalisia näkökohtia käsittelevä maailmankomissio. Komissio on ilmaissut myös haluavansa osallistua elimen toimintaan.
Maailmankomissio voi auttaa kansainvälistä yhteisöä ymmärtämään paremmin ne monimutkaiset yhteydet, jotka vallitsevat globalisaation, kaupan vapauttamisen, köyhyyden vähentämisen, sosiaalisen kehityksen ja ihmisarvoisen työn – johon kuuluvat mm. perustyönormit – välillä. Maailmankomissio voisi lisäksi ehdottaa innovatiivisia ja tehokkaita toimintamalleja ja aloitteita, joilla vahvistettaisiin globalisaation sosiaalista ulottuvuutta. Komissio toivoo, että tämä parantaisi kansainvälisen yhteisön kykyä hallita globalisaatiota ja maksimoida sen ja kaupan taloudellinen ja sosiaalinen hyöty. Maailmankomission olisi pyrittävä luomaan kokonaisvaltainen ja kattava toimintamalli kutsumalla toimintaan mukaan myös muita kansainvälisiä organisaatioita, kuten Maailman kauppajärjestö WTO, YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi UNCTAD, Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto IMF jne.
Maailmankomissio toimittaa ILO:lle raportin vuonna 2003. Uusista aloitteista ja toimenpiteistä päättävät ILO:n hallintoneuvosto ja Kansainvälinen työkonferenssi, jotka ovat jäsenvaltioiden edustajista koostuvia kolmikantaelimiä.
Komissio toimii osaltaan aktiivisesti globalisaation sosiaalisen ulottuvuuden hyväksi. Se antoi 18. heinäkuuta 2001 tiedonannon perustyönormien edistämisestä ja työmarkkina- ja sosiaalipolitiikan ohjausjärjestelmän kehittämisestä maailmanlaajuistumisen yhteydessä. Komissio on lisäksi laatinut yritysten sosiaalista vastuuta käsittelevän vihreän kirjan. Molemmat asiakirjat ovat parhaillaan parlamentin käsiteltävinä.
ILO:n kanssa tehtävää yhteistyötä on tiivistetty, ja 14. toukokuuta 2001 komissio ja ILO vahvistivat uuden kirjeenvaihdon, jolla yhteistyötä lujitetaan. Komissio ja ILO käynnistivät korkean tason kokouksessaan 14. helmikuuta 2002 uuden vaiheen yhteistyössään. Siihen kuuluu myös perustyönormeihin, kapasiteetin luomiseen, köyhyyden vähentämiseen, työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun, sosiaalisen suojeluun ja ihmisarvoiseen työhön liittyvä tekninen ja kehitysyhteistyö.


Neuvoston vastaus
(27. kesäkuuta 2002)

Neuvosto muistuttaa arvoisalle parlamentin jäsenelle, että Tanskan hallituksen edustaja esitti puheenvuoron Euroopan unionin puolesta ILO:n hallintoneuvoston 282. kokouksessa 12. marraskuuta 2001. Puheenvuoro sisälsi muun muassa seuraavat maailmankomission toimintaan liittyvät EU:n tavoitteet:

Euroopan unioni painottaa, että sosiaalisen ulottuvuuden huomioon ottaminen globaalistumisen yhteydessä on sille hyvin tärkeää. Viimeaikaiset tapahtumat ovat osoittaneet selvästi, että maailmanlaajuistuminen vaikuttaa kaikkien ihmisten elämään, työhön ja työympäristöön. Sen vuoksi on tärkeää keskustella mahdollisimman laajan yksimielisyyden pohjalta kaikista maailmanlaajuistumisen vaikutuksista, jotta niihin voidaan reagoida johdonmukaisesti ja rakentavasti. Päämääräksi olisi otettava se, että kaikille annetaan mahdollisuus hyötyä maailmanlaajuistumisesta tavoilla, jotka johtavat suoraan köyhyyden häviämiseen, sosiaalisen yhteenkuuluvuuden toteutumiseen, työpaikkojen syntymiseen ja parempaan hallintoon. Euroopan unioni vahvistaa tässä yhteydessä pitävänsä hyvin tärkeänä työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista vuonna 1998 annetun julistuksen seurantaa kaikilla tahoilla toteutettavilla myönteisillä toimenpiteillä, joihin kuuluu myös tekninen avunanto sekä hallitusten ja työmarkkinaosapuolten välisen yhteistyön laajentaminen.

Puheenvuorossa vahvistettiin myös EU:n vahva tuki ILO:n roolin vahvistamiselle ja ILO:n johdolla käynnistettävälle asianmukaiselle kansainväliselle vuoropuhelulle, jossa on mukana muitakin kansainvälisiä foorumeja, muun muassa WTO. Lisäksi puheenvuorossa painotettiin uuden kauppaneuvottelukierroksen myönteistä poliittista ja taloudellista vaikutusta sekä kehitystä edistävää ja kansainvälistä solidaarisuutta lujittavaa vaikutusta. Edelleen todettiin, että maailmankomission työhön olisi hyödyllistä sisällyttää muitakin maailmanlaajuistumisen näkökulmia ja että sen työssä voitaisiin arvottaa enemmän kaikkia sellaisia aloitteita, joilla globaalistumista voidaan hyödyntää sosiaalisen kehityksen edistämiseksi.

Euroopan komissio yhtyi samassa kokouksessa edellä mainittuun EU:n puheenvuoroon.

Toistaiseksi ei ole suunniteltu, että tavoitteista ja/tai maailmankomission päätelmistä keskusteltaisiin Euroopan parlamentin kanssa.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *