WTO-neuvottelujen yhteydessä esitettävä erityinen työryhmä käsittelemään kaupan vapauttamisen suhdetta ei-kaupallisiin politiikan tavoitteisiin

22.11.1999

Kirjallinen kysymys P-2192/99 neuvostolle 23. marraskuuta 1999

Aihe: WTO-neuvottelujen yhteydessä esitettävä erityinen työryhmä käsittelemään kaupan vapauttamisen suhdetta ei-kaupallisiin politiikan tavoitteisiin

Monet kansalaisjärjestöt tuntevat, että niillä ei ole todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnallisen päätöksenteon agendaan tai syntyviin päätöksiin. Poliittisten päätöksentekijöiden onkin kansalaisyhteiskunnan merkityksen kasvaessa pidettävä entistä enemmän huolta päätöksenteon legitimiteetistä. Erityisesti alkamassa oleva Maailman kauppajärjestö WTO:n neuvottelukierros on herättänyt huolta kansalaisjärjestöissä, jotka pelkäävät, että kauppajärjestöneuvottelijat ovat valmiita syrjäyttämään periaatteet, jotka ovat vapaakaupan periaatettakin painavampia. Kaupan tavoitteiden yhteensovittamisesta esim. ympäristö-, terveys- ja ihmisoikeusperiaatteiden kanssa ei politiikan alalla ole vielä riittävästi puhuttu.

Pitääkö neuvosto mahdollisena ja unionin etujen mukaisena ottaa EU:n kauppajärjestöneuvottelijoiden tavoitteeksi sen esittämistä, että neuvottelujen alkuvaiheessa perustettaisiin WTO:hon työryhmä

1. käsittelemään kaupan vapauttamisen suhdetta ei-kaupallisiin politiikan tavoitteisiin ja niiden mahdollisiin välineisiin sekä

2. selvittämään kaupan myönteisiä ympäristövaikutuksia ja niiden tehostamiseksi tarvittavia politiikkoja?

Neuvoston vastaus 31. tammikuuta 2000

1. Arvoisa parlamentin jäsen on varmasti tietoinen niiden neuvoston päätelmien kattavuudesta, jotka neuvosto teki istunnossaan 26. lokakuuta 1999 ja jotka koskevat WTO:n kolmannen ministerikokouksen valmistelua Seattlessa. Neuvosto korosti päätelmissään, että on varmistettava, että kaupan vapauttamisen jatkamisen ja monenvälisten sääntöjen välillä saadaan aikaan asianmukainen tasapaino, joka myötävaikuttaa osaltaan kestävään kehitykseen, ympäristönsuojeluun, köyhyyden vähentymiseen ja kuluttajien terveyteen.

2. Arvoisa parlamentin jäsen on lisäksi tietoinen siitä, että ympäristöä ja työtä koskevat perusnormit olivat hyvin korkealla sijalla asialistalla, jonka EU oli laatinut Seattlen kokousta varten. Ympäristötekijöiden osalta neuvosto vahvisti ministerikokouksessa, että neuvotteluissa olisi kaiken aikaa otettava huomioon ympäristönäkökohdat, jotta kierroksen lopuksi saavutettaisiin lopputulos, jonka ympäristöystävälliset seuraukset olisivat havaittavissa lopullisen paketin vastaavissa osissa. Tässä yhteydessä neuvosto pitäytyi valitsemallaan linjalla, sellaisena kuin se ilmenee 26. lokakuuta 1999 WTO:n kolmatta ministerikokousta valmisteltaessa hyväksyttyjen päätelmien 11 kohdan g alakohdasta. Neuvosto pyytää arvoisaa parlamentin jäsentä tutustumaan mainittuun kohtaan.

         Työn perusnormien osalta neuvosto tukee voimakkaasti niiden suojelua ja puolusti koko ministerikokouksen ajan kysymyksen sisällyttämistä ministereiden julistukseen. Kaupankäynnin ja työntekijöiden oikeuksien edistämiseksi EU ehdotti, että perustetaan ILO:n ja WTO:n yhteinen pysyvä foorumi käsittelemään kauppaa, maailmanlaajuistumista ja työvoima-asioita yhteisymmärryksen lisäämiseksi näistä asioista kaikkien asianosaisten (mm. hallitusten, työnantajien, ammattiyhdistysten ja muiden asianomaisten kansainvälisten järjestöjen) välisen perusteellisen vuoropuhelun avulla. Vuoropuheluun olisi sisällyttävä kauppapolitiikan, kaupan vapauttamisen, kehityksen ja työntekijöiden perusoikeuksien välisten suhteiden tarkastelua. Foorumi valmistelisi lisäksi ministeritason kokousta, joka olisi järjestettävä viimeistään vuonna 2001. EU on tarjoutunut toimimaan kokouksen isäntänä.

3. Neuvosto korosti 26. lokakuuta 1999 tekemissään päätelmissä edelleen, että kansalaisyhteiskunta on saatava täysin mukaan tähän prosessiin ja että tässä tarkoituksessa kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää keskustelua on jatkettava, jotta otettaisiin huomioon sen perustellut edut ja oikeutetut huolenaiheet. Neuvosto korosti lisäksi, että tiiviit suhteet Euroopan parlamenttiin ja kansallisiin kansanedustuslaitoksiin ovat keskeisellä sijalla, ja kannusti käymään vuoropuhelua kansalaisyhteiskuntaa edustavien järjestöjen kanssa sekä kansallisella että Euroopan tasolla.

4. Arvoisan parlamentin jäsenen viimeisen kysymyksen osalta on muistettava, että Seattlen ministerikokouksessa ei saatu aikaan konsensusta ministereiden julistuksesta, jossa oli tarkoitus määrittää uuden neuvottelukierroksen esityslista ja yksityiskohtaiset menettelytavat. Neuvotteluja seuraavan kierroksen laajuudesta ja puitteista jatketaan Genevessä sopivana ajankohtana, ja keskusteluja asialistasta jatketaan näin ollen. On huomattava, että Seattlessa ministerit suurelta osin tunnustivat kaupan sosiaalisen ulottuvuuden sekä kestävän kehityksen tärkeyden, mitä EU puolusti. Euroopan unionin toimintaa ohjaavat koko jatkoprosessin ajan täysin neuvoston päätelmissä asetetut tavoitteet. Tämä ei kuitenkaan vaikuta mainittujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisena pidettävien välineiden valintaan.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *