Komissio vastasi Korholan jatkokysymykseen koskien REACH-esirekisteröintiä

30.5.2010

KIRJALLINEN KYSYMYS E-6163/09
esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola (PPE)
komissiolle

Aihe:Jatkokysymys kysymyksen E-3826/09 vastaukseen REACH-esirekisteröinnistä

REACH-asetuksen (1907/2006 (1)) aineiden rekisteröinnin ensimmäisessä rekisteröintivaiheessa (1.12.2010) on havaittu lukuisia ongelmia:

SIEF-RYHMIEN LUKUMÄÄRÄ
SIEF-ryhmien muodostamistilanne 25.11.2009 oli 2 051 kappaletta (ECHAn tieto). Koska samalla aineella saattaa olla useampi eri SIEF-ryhmä aineen identiteetin määrittelyn haastavuuden vuoksi (aineen puhtausaste, monikonstituentit yms.), ei SIEF-ryhmien määrä välttämättä ole edes tuo 2 051 kappaletta. Kun rekisteröintimääräaikoja laadittiin, komissio arvioi ensivaiheen aineiden rekisteröintimääräksi alle 3 000 ainetta. Nyt komissio on esirekisteröinnin jälkeen korjannut arviotaan 9 000 aineeseen ja ECHA on tarkistuksessaan todennut, että aineita on komission korjatun arvion mukainen määrä. Kuitenkaan tästä huolimatta aineiden rekisteröintiaikaa ei ole korjattu tämän hetken ainemäärän mukaiseksi. ECHA on ilmoittanut kannakseen, että mikäli SIEF-ryhmän kautta halutaan tehdä aineen rekisteröinti ensimmäisessä vaiheessa, niin SIEF-ryhmän olisi tullut muotoutua jo elokuun loppuun mennessä (ilmoitettu ECHAn sidosryhmäpäivänä, Helsingissä 27.5.2009). Miten realistisena komissio näkee niiden yritysten aseman rekisteröinnin suhteen, joiden aineet ovat puuttuvien 6 949 SIEF ryhmän (tilanne 25.11.2009) joukossa?

AIKATAULUONGELMAT
Tällä hetkellä puuttuu yli 6 500 aineen osalta SIEF-ryhmä. Asetuksessa annettu määräaika näiden osalta on 1.12.2010. Aineen päärekisteröijän osalta määräaika on komission ja ECHAn suosituksen mukaan jo 30.9.2010, jolloin rekisteröintiaineosto tulee viimeistään toimittaa ECHAan, eli aikaa on vain vuosi. Nyt toimivien SIEF-ryhmien kokemusten perusteella tämä on täysin riittämätön aika. Jo pelkästään yritysten välisen sopimuksen tekeminen vie aikaa (konsortiosopimuksen tekeminen allekirjoitukseen asti on vienyt aikaa 12–18 kuukautta, ja konsortioissa on toiminut yleensä kuitenkin vain alle kymmenen yritystä, ja SIEF-ryhmässä voi olla satoja, jopa tuhansia yrityksiä). Lisäksi aineen identifioinnista sopiminen on työlästä ja lyhyimmätkin testausmenetelmät, kuten 28d:n testi, vievät toteutuakseen käytännössä aikaa 9 16 kuukautta. Teollisuuden ennen REACH-asetusta tekemiin 28d:n testeihin kulunut aika on ollut 13–16 kuukautta. Kun puuttuvat SIEF-ryhmät eivät vielä ole edes aloittaneet toimintaansa, ei heillä ole tietoa siitä, mitä testejä aineille tulisi tehdä. Kun asetuksen aikataulussa tulee pysyä, tulisi testien jo olla käynnissä. Millaisena komissio näkee pk-yritysten kilpailuaseman, koska ne eivät kustannussyistä kykene rekisteröimään ainetta yksin, vaan tarvitsevat siihen SIEF-ryhmän yhteisen työpanoksen?

(1) EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

E-6163/09FI
Janez Poto?nikin
komission puolesta antama vastaus
(27.5.2010)

Komissio tekee kaikkensa avustaakseen yrityksiä, jotta ne voivat muodostaa tietojenvaihtofoorumeita (SIEF) ja saada ne toimimaan REACH-asetuksessa asetettuihin määräaikoihin mennessä. Määräajat ovat olleet yritysten tiedossa jo pitkään.

Komission tämänhetkinen ennuste ei eroa komission alkuperäisestä samoja aineluokkia koskevasta arviosta (1). Arvion mukaan noin 9 000 ainetta rekisteröidään vuonna 2010, vaikkakin komission tiedossa olevien päärekisteröijien määrä on tästä jäljessä. Komissio ja Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) suhtautuvat hyvin vakavasti siihen, että päärekisteröijien määrä on alhainen, ja ne ovat toteuttaneet useita toimia parantaakseen tietoisuutta SIEF-foorumeihin osallistuvissa yrityksissä. Hiljattain on perustettu uusi toimialan, komission ja kemikaaliviraston välinen korkean tason kontaktiryhmä, joka seuraa rekisteröintivaikeuksia ja antaa käytännön neuvoja mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

On monta eri syytä siihen, että vain vähäiselle määrälle aineita on nimetty päärekisteröijä ja muodostettu SIEF-foorumi. Syitä ovat mm. seuraavat:

-Päärekisteröijät eivät välttämättä ole ilmoittautuneet kemikaalivirastolle, vaikka SIEF-foorumi olisi jo toiminnassa, koska tätä koskevaa velvoitetta ei ole;
-SIEF-foorumeita ei ole vielä perustettu ja/tai päärekisteröijiä ei ole valittu.
SIEF-foorumin osallistujat aikovat valmistella rekisteröintiasiakirjat kukin erikseen.

Tämän vuoksi se, että kemikaalivirastolle on ilmoittautunut vain vähän päärekisteröijiä, ei tarkoita sitä, etteivätkö yritykset valmistelisi rekisteröintiä. Jotta voitaisiin muodostaa selkeämpi käsitys niiden SIEF-foorumien ja päärekisteröijien määrästä, joiden on aktivoiduttava asiakirja-aineiston toimittamiseksi vuonna 2010, komissio on lisännyt yhteystyötään toimialajärjestöjen kanssa.

Komissio on tietoinen haasteista, joita yritykset kohtaavat valmistellessaan rekisteröintiä. Arviot ajasta, joka tarvitaan valmisteluihin ennen ensimmäistä rekisteröinnin määräaikaa (30. marraskuuta 2010), sisältävät ajan, joka tarvitaan tietojen hankintaan, tarpeellisiin testeihin ja itse asiakirja-aineiston laatimiseen. On huomattava, että suuria määriä tuotettavia aineita varten voidaan tarvita testejä, jotka vievät enemmän aikaa (esim. REACH-asetuksen liitteiden IX ja X mukaiset testit). Näitä testejä ei kuitenkaan tarvitse suorittaa ennen rekisteröinnin määräaikaa, koska rekisteröijä sisällyttää testausehdotukset rekisteröintiaineistoon. Lisäksi on muistettava, että monien suuria määriä tuotettavien kemikaalien osalta tiedot ovat jo saatavilla.

Komissio uskoo siten vakaasti, että haasteista huolimatta SIEF-foorumeihin osallistuvat yritykset, jotka ovat aloittaneet valmistelunsa ajoissa, pystyvät laatimaan rekisteröintiaineistonsa määräaikaan 30. marraskuuta 2010 mennessä.

Komissio on kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, miten pk-yritykset pystyvät noudattamaan REACH-asetuksen säännöksiä ja miten ne selviävät tähän liittyvistä kustannuksista.

Vaikka komissiolla ei REACH-asetuksen nojalla ole roolia SIEF-foorumien toiminnassa, asetuksessa on tietojen jakamista koskevia tiukkoja säännöksiä, joilla ehkäistään pk-yritysten syrjintää isompiin yrityksiin nähden. Komissio, kemikaalivirasto, kansalliset neuvontapalvelut ja toimialajärjestöt ovat hyvin aktiivisia tämän viestin välittämisessä pk-yrityksille ja antavat niille tähän liittyvää apua (2).

Niissä erityisissä tapauksissa, joissa tietyn SIEF-foorumin jäsenten keskuuteen on muodostettu konsortio, niille SIEF-foorumin jäsenille, jotka päättävät olla liittymättä konsortioon, on annettava mahdollisuus hankkia asiaan liittyvät tiedot hintaan, joka on määritetty tasapuolisesti, avoimesti ja syrjimättömästi.

Komissio haluaisi muistuttaa arvoisaa parlamentin jäsentä siitä, että komissio on luonut pk-yritysten tukemiseksi monenlaisia menettelyjä, joista yritykset voivat saada tukea REACHistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Näitä ovat esimerkiksi Euroopan talouden elvytyssuunnitelma ja Euroopan investointipankin uudet lainamahdollisuudet.

(1) http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/reach/rev_bia-2003_10_29_en.pdf, sivu 27
(2) http://echa.europa.eu/help_en.asp

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *