Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien REACH-esirekisteröintiä

9.9.2009

KIRJALLINEN KYSYMYS E-3826/09
esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola (PPE)
komissiolle

Aihe: REACH-esirekisteröinti

Esirekisteröinnin ensimmäisessä vaiheessa yli tuhannen tonnin luokkaan kuuluvia aineita arvioitiin olevan noin 1 500-3 000. Nyt aineita on kuitenkin noin 25 000. Ko. aineiden määrän vuoksi ensivaiheen rekisteröinnin asetuksessa annettu tiukka aikataulu 1.12.2010 on erittäin haasteellinen sekä valmistajille että EU-maahantuojille. Yrityksille jää hyvin vähän aikaa SIEF-toiminnan opetteluun ja yhteisistä pelisäännöistä sopimiseen. Näkeekö komissio mahdollisena sen, että SIEF-ryhmät, joissa jäseniä >100, voivat päästä sopimukseen ensimmäisessä vaiheessa rekisteröitäviksi (>1000 tonnia) tuleville aineille? Suurimmissa esi-SIEF-ryhmissä on yli 5 000 jäsentä.

Onko komissio edelleen luottavainen, että ne SIEF-ryhmät, joissa jäseniä on tuhansia, voivat päästä sopuun pelisäännöistä? Miten komissio aikoo estää sen, että REACH:istä ei tulisi käytännössä juristien kulta-apaja kaikkien SIEF-toiminassa vaadittavien sopimusten myötä?

Ehtiikö ECHA tarkistamaan ensimmäisessä vaiheessa olevien 25 000 aineen rekisteröinnin niin nopeasti, että vielä ne yritykset, jotka liittyvät myöhemmin mukaan (joint submission), ehtivät varmasti tehdä oman osuutensa 1.12.2010 mennessä?

Luokitusinventaarioon (CLP:n mukainen luokitus) on ilmoitettava aineen luokitus (valmistaja/maahantuoja, jatkokäsittelijä) 1.12.2010 mennessä. Tähän on arvioitu tulevan 2-25 miljoonaa ilmoitusta. Ilmoitukset tehdään sähköisesti ohjelmalla, jota ei vielä ole käytettävissä. Näkeekö komissio, että kyseinen menettely on perusteltua, ottaen huomioon, että tavoitteena on, että inventaariossa on vain yksi luokitus per aine?

E-3826/09FI
Stavros Dimasin
komission puolesta antama vastaus
(10.9.2009)

Komissio tiedostaa, että SIEF-ryhmien (tietojenvaihtofoorumien) muodostaminen ja niiden toimintakyvyn varmistaminen REACH-järjestelmän tiukkoihin määräaikoihin mennessä on haasteellista yrityksille. REACH-asetuksessa (1) säädetään SIEF-ryhmien perustamisesta ja vahvistetaan osapuolten yleiset oikeudet ja velvollisuudet. SIEF-ryhmien sisäinen toiminta on kuitenkin SIEF-ryhmän jäsenten vastuulla, eikä REACH-asetuksessa määritellä komissiolle tai ECHAlle roolia SIEF-ryhmien toiminnassa.

Komissio on kuitenkin yhdessä ECHAn kanssa jo pyrkinyt monin tavoin jakamaan tietoa mahdollisille rekisteröijille, kertomaan SIEF-ryhmien jäsenten oikeuksista ja velvollisuuksista, ehkäisemään mahdollisia väärinkäytöksiä ja huolehtimaan siitä, että SIEF-ryhmien työskentely olisi sujuvaa. Tässä tarkoituksessa on pidetty tapaamisia alan edustajien kanssa, järjestetty tiedotuskampanjoita ja annettu selvennyksiä neuvontapalvelun, verkkosivuston ja uutiskirjeiden kautta. ECHA on lisäksi julkaissut komission kanssa laatimansa ohjeet tietojen yhteiskäytöstä. Viimeisin aloite on Brysselissä syyskuussa 2009 kokoontuva päärekisteröijien työryhmä.

Komissio luottaa siihen, että vaikka SIEF-ryhmiin osallistujien määrä on suuri, yritykset pystyvät kaikkien näiden toimien ansiosta täyttämään REACH-järjestelmässä säädetyt tietojen yhteiskäyttövelvollisuutensa. ECHA on myös tarkistanut arvioitaan vuoteen 2010 mennessä rekisteröitäviksi merkittyjen aineiden suuren määrän vuoksi ja on havainnut, että rekisteröitävien aineiden määrä on todennäköisesti lähellä komission alkuperäistä arviota, joka oli 9 000 ainetta. Tämä johtuu siitä, että jotkut yritykset, erityisesti konsulttiyritykset, ovat järjestelmällisesti ilmoittaneet aikomuksestaan rekisteröidä aineet vuoteen 2010 mennessä, vaikka ne tuskin sitä tekevät. Todennäköistä on myös, että niidenkin aineiden, jotka todennäköisesti rekisteröidään vuoteen 2010 mennessä, esirekisteröijistä suuri osa ei hoida rekisteröintiä siihen mennessä.

Komissio ja ECHA ovat neuvoneet SIEF-ryhmien toimintaan osallistuvia sidosryhmiä aloittamaan käytännön työnsä siitä huolimatta, että monet esirekisteröijät eivät vaikuta aktiivisilta eivätkä vastaa kirjeenvaihtoon, ja tiedottamaan kaikille SIEF-ryhmään osallistujille työn edistymisestä säännöllisin väliajoin, jotta kaikki SIEF-ryhmiin osallistujat olisivat tietoisia toiminnasta. Jokaisen SIEF-ryhmään osallistujan on itse arvioitava, missä määrin sen on tarkoituksenmukaista osallistua SIEF-ryhmän käytännön toimintaan ja haluaako se käyttää konsulttien palveluja. Niiden on myös itse huolehdittava omasta osallistumisestaan.

REACH-asetuksessa asetetaan tiukat määräajat, joihin mennessä ECHAn on tarkastettava jokaisen rekisteröinnin täydellisyys. ECHA tekee kaikkensa noudattaakseen näitä määräaikoja. ECHA testaa parhaillaan REACH IT -järjestelmää voidakseen käsitellä jopa kymmenkertaisen määrän rekisteröintejä verrattuna alun perin kaavailtuun, tuskin toteutuvaan määrään. Komissio ja ECHA ovat hiljattain myös täsmentäneet tulkintaansa säännöistä, joita sovelletaan päärekisteröijän ja myöhempien rekisteröijien yhteisesti toimittamien tietojen täydellisyyden tarkastamiseen. Tässä yhteydessä selvennettiin myös, että komission ja ECHAn tulkinnan mukaan myöhempien rekisteröijien ei tarvitse odottaa päärekisteröijän antamien tietojen täydellisyyden tarkastamisen tulosta ennen kuin ne voivat toimittaa omat tietonsa. Käytännön syistä ja täyden oikeusvarmuuden takaamiseksi komissio ja ECHA kuitenkin suosittavat, että päärekisteröijät toimittavat rekisteröintitietonsa syyskuun 30. päivään 2010 mennessä, jotta myöhemmille rekisteröijille jää riittävästi aikaa toimittaa omat tietonsa marraskuun 30. päivään 2010 mennessä.

Arvoisalle parlamentin jäsenelle tiedoksi, että CLP-inventaarioon sisällytettäviä aineita koskevista ilmoituksista on säädetty äskettäin annetun CLP-asetuksen (2) 40 artiklan 1 kohdassa, jonka mukaan ECHA laatii ja asettaa saataville lomakkeet, joita käytetään luokitusten ja merkintöjen luetteloon ilmoitettavia aineita koskevien tietojen toimittamiseen. ECHA aloitti jo asetuksen hyväksyntämenettelyn loppuvaiheessa valmistelut tarvittavien tietoteknisten välineiden antamiseksi toimialan käyttöön hyvissä ajoin ennen ilmoittamiselle asetetun määräajan päättymistä. Komissio tukee ECHAa tässä työssä toimivaltansa rajoissa.

(1) Parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta, EUVL L 396, 30.12.2006.

(2) Parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti), EUVL L 353, 31.12.2008.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *