Komissio vastasi Korholan kysymykseen vieraiden ja aggressiivisten lajien torjunnasta

23.10.2005

KIRJALLINEN KYSYMYS E-2887/05
esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola (PPE-DE)
komissiolle

Aihe: Vieraiden, aggressiivisten lajien torjunta

YK:n biodiversiteettisopimuksessa pidetään tärkeänä vieraiden aggressiivisten lajien torjuntaa. Ne ovat yksi suurimpia biologisia uhkia niin ympäristöllemme kuin taloudelliselle hyvinvoinnillemmekin.

Vieraat lajit saattavat joutua uuteen ympäristöön esimerkiksi laivojen pilssivesien ja muun liikennöinnin mukana.

Vaikka suojelun saralla onkin tehty jo paljon EU:ssa, tehty työ valuu hukkaan, jos kyseisiä vieraita, esimerkiksi eläimiä tai tuholaisia, pääsisi alueellamme sijaitsevia ekosysteemejä häiritsemään. Etenkin metsät, ja toisaalta Itämeri/Välimeri/sisävedet ovat keskeisiä ekosysteemejä EU:ssa, ja niille uhka on todellinen ja pahimmillaan voisi aiheuttaa mittavat ekologiset ja taloudelliset tappiot.

Onko komissio kiinnittänyt huomiota tähän rajat ylittävään ongelmaan, joka nivoutuu niin kauppaan, liikenteeseen kuin ympäristöön? Millaisin toimin komission mielestä kyseistä uhkaa voitaisiin tulevaisuudessa kontrolloida?

E-2887/05FI
Stavros Dimasin
komission puolesta antama vastaus
(24.10.2005)

Vieraita tulokaslajeja (IAS, Invasive Alien Species) koskeva toiminta on määritelty ensisijaiseksi haasteeksi kuudennessa ympäristöä koskevassa toimintaohjelmassa (2001–2010).
Vieraat tulokaslajit määritellään biologista monimuotoisuutta koskevassa Euroopan yhteisön strategiassa aiheeksi, jonka merkitys ympäristön kannalta on lisääntymässä, ja vieraiden lajien valvontaan liittyviä erilaisia näkökohtia käsitellään biologista monimuotoisuutta koskevissa toimintasuunnitelmissa (BAP, Biodiversity Action Plan). Luonnonvarojen suojeluun liittyvässä biologista monimuotoisuutta koskevassa toimintasuunnitelmassa ehdotetaan muun muassa kansainvälisten ohjeiden laatimista vieraisiin tulokaslajeihin liittyvien kysymysten käsittelemiseksi biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen yhteydessä. Euroopan yhteisö olikin keskeisessä asemassa neuvotteluissa, jotka johtivat kyseisten ohjeiden antamiseen . Toisena esimerkkinä voidaan mainita biologista monimuotoisuutta koskeva kalastusalan toimintasuunnitelma, jossa puolletaan kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES) antamien, meren eliöiden alueelle tuomista ja siirtämistä koskevien toimintaohjeiden noudattamista. Tämä on vaikuttanut myös komission parhaillaan viimeistelemään asetusehdotukseen, joka koskee vieraiden lajien käyttöä vesiviljelyssä.
Vieraat tulokaslajit ovat monta eri alaa kattava kysymys, jota käsitellään yhteisön tasolla monissa säädöksissä. Säädöksiä, joita sovelletaan kasveille, kasvituotteille sekä maa- ja vesieläimille haitallisten patogeenien ja organismien ei-toivotun yhteisöön tulon torjumiseksi, yhdenmukaistetaan parhaillaan kansainvälisten kasvin- ja eläintensuojelusääntöjen sekä kauppasääntöjen kanssa. Luonnonvaraista eläimistöä ja kasvistoa mahdollisesti uhkaavien lajien osalta näitä säädöksiä täydentävät luonnonvaraisten eläinten kauppaa koskeva lainsäädäntö (neuvoston asetus (EY) N:o 338/971 , sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 834/2004 ), luonnonvaraisia lintuja koskeva direktiivi (79/409/ETY ) ja luontotyyppidirektiivi (92/43/ETY ).
Lukuisten tutkimusten, aihekohtaisten kertomusten, yhteisön ohjelmien (LIFE, kuudenteen puiteohjelmaan sisältyvät tutkimushankkeet ja yhteistyökumppanuudet ) ja Euroopan ympäristöviraston toiminnan kautta lisätään vieraisiin tulokaslajeihin liittyvää perustietämystä ja tuotetaan niitä koskevaa taustamateriaalia. Komissio tutkii parhaillaan erilaisia vaihtoehtoja yhteisön toimiksi ja ottaa tässä työssä huomioon erityisesti biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen sisältyvät, vieraita tulokaslajeja koskevat perusperiaatteet sekä Bernin yleissopimuksessa hyväksytyn vieraita tulokaslajeja koskevan EU:n strategian . Komissio valmistelee parhaillaan biologista monimuotoisuutta koskevaa tiedonantoa, jossa käsitellään myös vieraisiin tulokaslajeihin liittyviä kysymyksiä.

Komissio pyytää kysyjää tutustumaan komission vastaukseen parlamentin jäsenen Avril Doylen kirjalliseen kysymykseen P-1736/04. Kyseisessä vastauksessa esitetään luettelo käynnissä olevista tutkimushankkeista ja yhteisön toimista.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *