Norjan arvonlisäveroa koskevien asetusten yhteensopivuus

18.2.2002

Kirjallinen kysymys E-0562/02 komissiolle (19. helmikuuta 2002)

Aihe: Norjan arvonlisäveroa koskevien asetusten yhteensopivuus

Norjan arvonlisäveroa koskevaa lainsäädäntöä muutettiin(1) 1. heinäkuuta 2001 ja "käännetty verovelvollisuus" palveluista, jotka "voidaan tuottaa etäältä" kuten mainospalvelut, otettiin käyttöön pitkälti samalla tavalla kuin kuudennessa arvonlisäveroa koskevassa direktiivissä(2) on säädetty. Ennen muutosta EU:n alueella kotipaikkaansa pitävien yritysten piti maksaa norjalaista arvonlisäveroa riippumatta siitä, oliko yritykset rekisteröity Norjan arvonlisäverolle vai ei(3).

Uusi asetus on ristiriidassa vanhan kanssa, joka pysyy itse asiassa ennallaan. Tästä syystä norjalaiset yritykset tulkitsevat asetuksia eri tavalla ja norjalaisen arvonlisäveron periminen ei ole yhdenmukaista kaikille toimijoille sisämarkkinoilla. Myöskin sanamuodon "voidaan tuottaa etäältä" voidaan katsoa olevan rajoittavampi kuin mitä EU:n direktiivissä on säädetty.

1. Onko komissio tietoinen Norjassa voimassa olevasta arvonlisäverolainsäädännöstä?

2. Onko Norjan lainsäädäntö yhteensopiva EU:n direktiivien ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa?

3. Onko rajoitus "voidaan tuottaa etäältä" yhteensopiva EU:n direktiivien ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa?

4. Jos komissio ei hyväksyisi Norjan arvonlisäverosääntöjä, millaisiin toimiin ryhdyttäisiin ja millaisella aikataululla?

5. Vaikuttaisivatko tällaiset toimet myös taannehtivasti jo toteutettuihin toimiin?

(1)Asetus N:o 121 (15. kesäkuuta 2001).

(2)Kuudennen arvonlisäveroa koskevan direktiivin 9 artiklan 2 kohdan e alakohta.

(3)Asetuksen N:o 50 4 artikla

KOMISSION VASTAUS:

Frederik Bolkesteinin komission puolesta antama vastaus
(12. huhtikuuta 2002)

Komissio ei tunne Norjan arvonlisäveroa koskevaa lainsäädäntöä, sillä Norja, joka ei ole Euroopan unionin jäsen, ei ole velvollinen tiedottamaan komissiolle verolainsäädännöstään.

Yleisenä sääntönä on, että Norjalla ei ole velvollisuutta saattaa lainsäädäntöään yhteensopivaksi yhteisön arvonlisäverodirektiivien kanssa. Yhteisön direktiivejä sovelletaan ainoastaan jäsenvaltioihin eikä yhteisön ulkopuolisiin maihin. Tämä pätee myös arvonlisäveron käännettyä verovelvollisuutta koskeviin säännöksiin.

Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jonka Norja on allekirjoittanut, 14 artiklassa määrätään kuitenkin, että sopimuspuolet eivät välittömästi tai välillisesti verota muista sopimuspuolista olevia tuotteita sisäisessä verotuksessaan ankarammin kuin ne välittömästi tai välillisesti verottavat samanlaisia kotimaisia tuotteita. Lisäksi sopimuspuolet eivät liioin verota muiden sopimuspuolten tuotteita sisäisessä verotuksessaan niin, että sillä välillisesti suojellaan muita tuotteita.

EFTAn valvontaviranomaisen toimivaltaan kuuluu ETA:n EFTA-valtioihin kuuluvien sopimuspuolten lainsäädännön ja ETA-sopimuksen yhteensopivuuden tutkiminen; valvontaviranomaisella on valta aloittaa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva menettely antamalla asia EFTAn tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos se katsoo, että sopimuspuolen lainsäädäntö on ristiriidassa sopimuksen määräysten kanssa. Komissiolla ei ole samanlaista toimivaltaa Norjan suhteen, sillä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisia valvontamenettelyjä sovelletaan ainoastaan jäsenvaltioihin eikä yhteisön ulkopuolisiin maihin.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *