Polttoaineiden luokitus EU:ssa

8.6.2000

KIRJALLINEN KYSYMYS E-2078/00 esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) komissiolle

(09. kesäkuuta 2000)

Aihe: Polttoaineiden luokitus EU:ssa

Juuri julkistetun raportin mukaan, jonka laati Suomen kauppa- ja teollisuusministeriön asettama kansainvälinen tieteellinen selvitysryhmä, turve polttoaineena tulisi luokitella omaksi "hitaasti uusituvan biomassapolttoaineen" luokaksi erotuksena varsinaisista "biopolttoaineista" (esim. puu) ja toisaalta "fossiilisista polttoaineista" (esimerkiksi öljy, kivihiili).

Turve on syntytavaltaan selkeästi biopolttoaine, mutta sen kiertoaika on muita biopolttoaineita merkittävästi pidempi. Uusiutuvana energialähteenä se kuitenkin tulisi erottaa uusiutumattomista fossiilisista polttoaineista.

Onko komissiolla uusimman asiaa koskevan tiedon pohjalta tarvetta selkeyttää aiempia polttoaineita koskevia luokituksia ja kategorioita?

Loyola de Palacion komission puolesta antama vastaus

(11. syyskuuta 2000)

Komissio osallistuu Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission työryhmiin, joissa käsitellään eri hiiletysasteiden kivihiilten sekä kivihiilijuonteissa olevan kivihiilen kansainvälisiä luokitusjärjestelmiä. Polttoturve ei sisälly tähän luokitukseen, koska turvetta ei pidetä fossiilisena polttoaineena.

Komissio on lisäksi antanut Euroopan standardointikomitealle (CEN) tehtäväksi laatia kiinteiden biopolttoaineiden standardit. Komission CENille antaman toimeksiannon tarkoituksena on edistää uusiutuvien energialähteiden kehittämistä, ja sillä tuetaan osaltaan pyrkimystä toteuttaa Kioton konferenssissa tehtyjä sitoumuksia käytännössä käyttämällä metsäteollisuudesta sekä maataloudesta ja elintarviketeollisuudesta saatavia biomassatuotteita. Turve on kiinteä polttoaine, jonka muodostuminen kestää tuhansia vuosia, joten se ei kuulu tähän ryhmään, eikä sitä näin ollen ole sisällytetty toimeksiantoon. Tämä on sopusoinnussa niiden kansallisia kasvihuonekaasulaskelmia koskevien suuntaviivojen kanssa, jotka hallitusten välinen ilmastopaneeli (IPCC) on antanut ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen (UNFCCC) mukaisesti. Näissä suuntaviivoissa polttoturvetta ei pidetä varsinaisena uusituvana energialähteenä.

Komissio katsoo lisäksi, että polttoturvetta on sen erityispiirteiden vuoksi vaikea luokitella. Turve on vuosituhansien kuluessa kasvien jäännöksistä hapettomissa ja vetisissä olosuhteissa syntynyt materiaali, joka sisältää suurimman osan alkuperäisten kasvien orgaanisista yhdisteistä. Sen vuoksi turvetta voitaisiin pitää orgaanisena polttoaineena. Nykyistä turvealueiden hyväksikäyttöä tarkasteltaessa on otettava huomioon turvealueiden merkittävä väheneminen ja pilaantuminen yhteisössä. Tältä osin sellaisilla kansallisilla toimintamalleilla, joissa merkittäviä jäljellä olevia turvealueita suojellaan, turpeen kokonaisvaroista käytetään hyväksi vain suhteellisen pieni osuus ja turpeenottoalueilla toteutetaan jälkihoito-ohjelmia, voi olla neutraali tai myönteinen elinkaarivaikutus turpeen tuotannon ja käytön kasvihuonekaasupäästöihin. Tämä kuitenkin edellyttää, ettei turvealueiden arvo näitä politiikkoja noudatettaessa laske.

Turpeen asemaa energialähteenä on lisäksi selvitetty komission teettämässä teknisessä ja tieteellisessä tutkimuksessa, jossa on arvioitu polttoturvealan asemaa laajentuvassa Euroopan unionissa. Tutkimusta ovat olleet tekemässä yhteistyössä useat yhteisön turpeentutkimusorganisaatiot. Tutkimus on toimitettu parlamentin jäsenelle ja parlamentin pääsihteeristölle.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *