Komissio vastasi Korholan kysymykseen koskien EU:n vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiiviin

3.5.2009

KIRJALLINEN KYSYMYS P-1648/09
esittäjä(t): Eija-Riitta Korhola (PPE-DE)komissiolle

Aihe: Direktiivi 2009/2 (EY ja CLP-asetus (EY) nro 1272/2008

Komission direktiivi 2009/2/EY , annettu 15 päivänä tammikuuta 2009, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannenkymmenennen ensimmäisen kerran, aiheuttaa kohtuuttoman paljon epävarmuutta jäsenvaltioille, talouden toimijoille ja EU:n kauppakumppaneille.

Voiko komissio vastata seuraaviin kysymyksiin:

1. Onko direktiivi 2009/2/EY lainvoimainen? Mikä on direktiiviin 2009/2/EY sisältyvien luokittelujen oikeudellinen asema, kun otetaan huomioon, että direktiivissä 67/548/ETY oleva liite I on poistettu, ja että direktiivissä 2009/2/EY olevia luokitteluja ei ole sisällytetty asetuksessa (EY) nro 1272/2008 olevassa liitteessä VI olevaan 3 osaan?

2. Velvoittaako direktiivin 20089/2/EY 2 artikla jäsenvaltiot panemaan direktiivin täytäntöön viimeistään 1. kesäkuuta 2009?

3. Onko direktiivin 2009/2/EY vaikutuksia kehitysmaihin arvioitu sääntelyn parantamista koskevan strategian mukaisesti? Jos mainittuja vaikutuksia on arvioitu, voiko komissio esittää arvioinnin tulokset?

4. Aiotaanko asetuksen (EY) 1272/EY nro 1272/2008 ensimmäistä mukauttamista tekniseen kehitykseen ja sen antamista valmistella asianomaisessa asetuksessa vahvistettuja menettelyjä ja vaatimuksia täydellisesti noudattaen? Aikooko komissio toteuttaa vaikutusten arvioinnin?

5. Mihin mahdollisiin toimiin komissio on ryhtynyt vähentääkseen direktiiviin 2009/2/EY aiheuttamia mahdollisia kielteisiä vaikutuksia talouden toimijoihin ja EU:n kauppakumppaneihin? Jos komissio on ryhtynyt mainitun kaltaisiin toimiin, voiko komissio ilmoittaa, mihin toimiin se on ryhtynyt?

P-1648/09FI

Stavros Dimasin komission puolesta antama vastaus
(27.4.2009)

Vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY liitettä I muutettiin direktiivillä 2009/2/EY ottamalla käyttöön uusia ja ajan tasalle saatettuja yhdenmukaistettuja luokituksia. Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1272/2008 55 artiklan 11 kohdassa kuitenkin säädetään direktiivin 67/548/ETY liitteen I kumoamisesta kyseisen asetuksen tullessa voimaan 20. tammikuuta 2009. Tämä tarkoittaa, että direktiivi 2009/2/EY ja sen sisältämät yhdenmukaistetut luokitukset eivät ole voimassa. Jäsenvaltioiden ei näin ollen tarvitse panna direktiiviä 2009/2/EY täytäntöön. Komissio on laatinut ehdotuksen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ensimmäisestä mukauttamisesta tekniseen kehitykseen, jotta direktiivien 2008/58/EY ja 2009/2/EY sisältämät yhdenmukaiset luokitukset voitaisiin siirtää kyseisen asetuksen liitteeseen VI. Tekniseen kehitykseen mukauttaminen toteutetaan asetuksen muodossa, joten sitä on sovellettava sellaisenaan kaikkialla EU:ssa.

Direktiivissä 2009/2/EY edellytetään, että vaaralliset aineet merkitään ja pakataan asianmukaisesti. Aineen aiheuttamia vaaroja ja toteutettavia varotoimia koskevat tiedot annetaan varoitusmerkinnöissä, jotka sisältävät vakiolausekkeita ja tunnuksia. Kaikkiin EU:n markkinoille saatettuihin aineisiin ja seoksiin, olivatpa ne EU:ssa valmistettuja tai tuontituotteita, sovelletaan samoja luokitus- ja merkintävaatimuksia samoin kriteerein. Direktiivillä 2009/2/EY oli määrä yhdenmukaistaa liitteessä lueteltujen aineiden luokitus parhaiden käytettävissä olevien tieteellisten tietojen perusteella tavoitteena sisämarkkinoiden toiminnan varmistaminen. Koska aineiden luokitus ei itsessään merkitse rajoituksia niiden käyttöön, komissio katsoi, että 30. ja 31. kerran toteutetut tekniseen kehitykseen mukauttamiset eivät juurikaan vaikuttaneet kauppaan. Tekniseen kehitykseen mukauttamista 31. kerran koskeva ehdotus, joka sisältää nikkeliyhdisteiden luokituksen, annettiin syyskuussa 2008 tiedoksi Maailman kauppajärjestön (WTO) kaupan teknisten esteiden komitealle, jotta WTO:n jäsenet voisivat esittää huomautuksensa tavanomaisen 60 päivän määräajan kuluessa. Asiasta keskusteltiin kaupan teknisten esteiden komiteassa marraskuussa 2008. Tätä edelsi asiantuntijoiden kokous, joka tarjosi kolmansille maille lisämahdollisuuden täsmentää ja perustella näkökohtiaan. Asian tiimoilta järjestettiin myös useita kahdenvälisiä kokouksia. Komissio on pyytänyt alan toimijoita ja WTO:n jäseniä perustelemaan väitteitään, jotka koskevat kauppaan kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia. Komissio ei ole tähän mennessä saanut tästä asiasta mitään tietoa, lukuun ottamatta muutamia pohdintoja siitä, mitä vaikutuksia tällä luokituksella voisi olla REACH-asetuksen ja muiden yhteisön säädösten täytäntöönpanoon.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ensimmäinen mukauttaminen tekniseen kehitykseen vastaa kaikilta osin asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 vahvistettuja säännöksiä, menettelyjä ja vaatimuksia. Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 ensimmäisestä mukauttamisesta tekniseen kehitykseen ei laadittu vaikutustenarviointia.
Komissio ei katso tarpeelliseksi toteuttaa mitään toimenpiteitä vähentääkseen direktiiviin 2009/2/EY liittyvistä epävarmuustekijöistä talouden toimijoille ja EU:n kauppakumppaneille mahdollisesti aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia. Kuten edellä todetaan, tällaisia epävarmuustekijöitä ei ole olemassa.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *