Komissio vastasi Korholan kysymykseen nuorisotyön tehostamisesta EU:n jäsenvaltioissa

12.9.2013

Kirjallisesti vastattava kysymys E-008447/2013
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Eija-Riitta Korhola (PPE)

Aihe: Nuorisotyön tehostaminen EU:n jäsenvaltioissa laajemman yhteiskunnallisen kriisin ehkäisemiseksi

Nuorisotyöttömyys, joka joissakin EU:n jäsenvaltioissa koskettaa yli 50 prosenttia nuorista, uhkaa yhteiskunnallista vakautta. Rahoitus- ja talouskriisi on myös parhaillaan kehittymässä sosiaaliseksi kriisiksi. Komissio on arvioinut nuorisotyöttömyyden maksavan 153 miljardia euroa (työttömyyskorvaukset, tuottavuuden lasku ja verotulojen menetykset) sekä vaikuttavan pitkään ”arpeuttavalla” tavalla.

Nuorisotyön ja erityisesti etsivän nuorisotyön avulla voidaan erittäin tehokkaasti tukea nuorten osaamista ja kehitystä sekä lisätä heidän sosiaalista osallisuuttaan nuorisotyöttömyysasteen ollessa korkea. Komission nuorisotyöportaalissa todetaan nuorisotyön vaikuttavan nuorten elämään ja auttavan nuoria saavuttamaan täyden potentiaalinsa, ja nuorisotyö (itsenäisyyden ja avaintaitojen kehittämismahdollisuuksien edistäminen) myös kuuluu EU:n nuorisostrategian 2010–2018 tärkeimpiin painopistealueisiin. Lisäksi komissio on esittänyt Mahdollisuuksia nuorille -aloitteen ja pyrkinyt näin lisäämään nuorten työllistettävyyttä kriisin jatkuessa.
Nuorisotyö on kuitenkin osassa jäsenvaltioista huomattavasti kehittyneempää kuin toisissa.

Talouskriisin aikana on erittäin tärkeää huolehtia siitä, ettei nuorisotyön asema heikkene ja että huomiota kiinnitetään syrjäytyneisiin ja muita heikommassa asemassa oleviin nuoriin, joilla on vähemmän mahdollisuuksia. Aikooko komissio tämän mukaisesti käynnistää aloitteita puuttuakseen eri jäsenvaltioiden väliseen epätasapainoon?

FI
E-008447/2013
Androulla Vassilioun
komission puolesta antama vastaus
(12.9.2013)

Komissio yhtyy parlamentin jäsenen esittämään kantaan nuorisotyön tuloksellisuudesta nuorten taitojen ja osaamisen kehittämisessä: nuorisotyössä tapahtuva epävirallinen oppiminen parantaa nuorten työllistettävyyttä ja osallistumista yhteiskuntaelämään, mikä osaltaan edistää heidän yhteiskunnallista osallisuuttaan.

Komissio edistää nuorisotyötä eri tavoin, jotka kaikki ajan mittaan edistävät tasapainoista kehitystä kaikkialla Euroopan unionissa.

• Komissio helpottaa vertaisoppimisjärjestelyä, jossa jäsenvaltiot vaihtavat kokemuksia ja hyviä toimintatapoja aihepiirikohtaisessa jäsenvaltioiden nuorisotyön laatujärjestelmiä käsittelevässä asiantuntijaryhmässä.

• Komissio edistää nuorisotyökokemuksia Youth in Action -nuorisotyöohjelman kautta. Ohjelma tarjoaa koulutus- ja verkottumismahdollisuuksia vuosittain yli 200 000 nuorisotyöntekijälle. Vuodesta 2014 alkaen nuorisotyön tukemiseen tarjoutuu lisämahdollisuuksia Erasmus+ ohjelmasta. Sen avulla voidaan erityisesti tukea oppimiseen liittyvää, valtioiden rajat ylittävää nuorisotyöntekijöiden liikkuvuutta, yhteistyötä ja hyvien toimintatapojen vaihtoa nuorisotyöhön osallistuvien organisaatioiden välillä sekä politiikan uudistamista siten, että nuorisotyötä arvostettaisiin paremmin jäsenvaltioissa.

• Komissio tilasi nuorisotyön arvostusta koskevan tutkimuksen ”Working with Young People – The Value of Youth Work”, joka julkaistaan pian. Tutkimuksella pyritään saamaan syvällisempi käsitys nuorisotyön merkityksestä ja arvosta kaikkialla Euroopan unionissa. Erityisenä painopisteenä on nuorisotyön erityistehtävä epäedullisessa asemassa olevien nuorten parissa.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *