Komissio vastasi Korholan jatkokysymykseen koskien kirjallista kysymystä (E-010353/2010) vulkaanisen tuhkan aiheuttamista häiriöistä lentoliikenteessä

19.4.2011

Kirjallisesti vastattava kysymys E-002465/2011
komissiolle
työjärjestyksen 117 artikla
Eija-Riitta Korhola (PPE)

Aihe:Komission antama vastaus kirjalliseen kysymykseeni (E-010353/2010) vulkaanisen tuhkan aiheuttamista häiriöistä lentoliikenteessä
Antamassaan vastauksessa komissio toteaa, että Euroopan lentoturvallisuusviraston julkaisema Safety Information Bulletin (SIB) tiedote 17R2-2010 vastaa muualla maailmassa käytössä olevia käytäntöjä, mistä voidaan olla eri mieltä. Euroopan lentoturvallisuusviraston SIB tiedote eroaa monissa kohdin muualla maailmassa, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa, käytössä olevista parhaista käytännöistä. Erityisesti vaatimus siitä, että valvontaviranomaisen on hyväksyttävä yksityiskohtainen riskeistä laadittu arviointi ennen toimintojen käynnistämistä, on ristiriidassa muualla maailmassa noudatettavien parhaiden käytäntöjen kanssa. Valvontaviranomaisen tehtävänä olisi oltava tarkistaa, että lentoyhtiöt noudattavat oikeanlaisia menettelyjä osana turvallisuusjohtamisjärjestelmäänsä, mutta sen ei pitäisi hyväksyä yksittäisiä riskeistä laadittavia arviointeja. Lisäksi useat eri jäsenvaltiot vaikuttavat tulkitsevan eri tavoin Euroopan lentoturvallisuusviraston SIB-tiedotetta, mikä johtaa uuden purkauksen sattuessa lähestymistapojen pirstoutumiseen. Lisäksi Islannilla vaikuttaa olevan ongelmia asianmukaisten tutkalaitteiden hankinnan rahoittamisessa (11 miljoonaa euroa), koska on epäselvää, kuka on vastuussa tutkien asentamisesta ja rahoittamisesta. Nämä uudet tutkat ovat välttämättömiä VAAC:n (Volcanic Ash Advisory Centre) kehittämissä tuhkaennusteissa käytettävien tietojen tarkkuuden parantamiseksi.

Olisin näin ollen kiitollinen, jos komissio voisi vastata seuraaviin lisäkysymyksiin:

1.Mitä simulaatioita komissio on suorittanut varmistaakseen, että niin sanottu EU:n uusi lähestymistapa ei aiheuta häiriöitä lentoliikenteessä tulivuorten purkautumisen seurauksena?
2.Miten komissio aikoo varmistaa, että kaikki EU:n jäsenvaltiot ottavat käyttöön samanlaisen lähestymistavan, jotta se voi estää viime vuoden kaltaisen pirstoutuneen toiminnan (erityisesti Euroopan lentoturvallisuusviraston SIB-tiedotteen poikkeavien tulkintojen osalta)?
3.Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä varmistaakseen tarvittavan rahoituksen asianmukaisten tutkien asentamiseksi Islantiin, jotta uusia tulivuorenpurkauksia voidaan mitata tarkasti?
4.Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä taatakseen mittaustyökalujen ja vaatimusten paremman koordinoinnin (vaikuttaa siltä, että yksittäiset jäsenvaltiot toimivat omin päin ilman EU:n koordinointia)?

FI
E-002465/2011
Siim Kallasin
komission puolesta antama vastaus
(20.4.2011)

1&2. Euroopan ilmaliikenteen kriisien koordinointiyksikön (European Aviation Crisis Coordination Cell, EACCC ) perustamisessa ovat olleet mukana EU:n puheenjohtajavaltio, Euroopan komissio, Eurocontrol, Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA), lennonvarmistuspalvelujen tarjoajat, lentoyhtiöt, ohjaamomiehistöt, lentoasemat ja vulkaanista tuhkaa käsittelevät neuvontakeskukset (Volcanic Ash Advisory Centre). Lisäksi tarvittaessa voidaan pyytää muiden asiantuntijoiden apua. Vaikka Eyjafjallajökull-tulivuoren purkautumisen jälkeen ei ole esiintynyt kriisitilanteita, joita varten yksikön aktivoimista olisi pidetty tarpeellisena, se on jatkanut toimintaansa ja tavannut viisi kertaa kehittääkseen rakennettaan ja menettelyjään. Se on pyrkinyt varmistamaan, että mahdolliseen uuteen kriisitilanteeseen on varauduttu paremmin. Jotta voitaisiin testata ja todentaa EACCC-yksikön nopea toimivuus, se osallistuu tulivuoriin liittyvään harjoitukseen, joka on määrä järjestää 13.-14. huhtikuuta 2011 Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) alaisuudessa.

Eyjafjallajökull-tulivuoren purkautumiseen liittyvät tapahtumat osoittivat, että on tarpeen perustaa yksi keskusyksikkö, joka voi ottaa johtavan roolin paikallisen, alueellisen ja verkon tason toimien hallinnan koordinoinnissa, jotta voidaan varmistaa nopeat toimet tulevissa lentoliikenteeseen vaikuttavissa kriisitilanteissa. Tämän suorana seurauksena on nopeutetusti hyväksytty yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan aloitteen yhteydessä eurooppalainen verkon hallintamekanismi ja nimetty verkonhoitaja (Eurocontrol). Mekanismiin liittyvillä kriisienhallintaa koskevilla säännöksillä pyritään varmistamaan

•aiempaa yhdenmukaisempi ja koordinoidumpi lähestymistapa riskien sekä liikennevirtojen ja kapasiteetin arviointiin

•mahdollisuus tehdä nopeasti ehdotuksia vaaraa vähentäviksi toimenpiteiksi

•mahdollisuus varmistaa yhdenmukaiset ja koordinoidut menettelyt turvallisuuden varmistamiseksi ottaen huomioon Euroopan lentoturvallisuusviraston laajennettu rooli turvallisuussääntelyssä

•mahdollisuus nopeaan, yhdenmukaiseen ja yhteentoimivuutta edistävään koordinaatioon muiden naapurimaiden ja –alueiden kanssa.

EACCC-yksikön tehtävänä on tukea verkonhoitajaa sen koordinoidessa toimien hallinnointia verkon kriisitilanteessa. Sillä on keskeinen rooli tehtäessä ehdotuksia ja aloitteita, kun pyritään hallinnoimaan ja koordinoimaan toimia kriisitilanteissa. Erityisesti tämä koskee tietojen nopeaa hankkimista ja niiden jakamista ilmailuyhteisön (päätöksentekijät, ilmatilan käyttäjät ja palvelujen tarjoajat) kanssa.

3.Komissio haluaisi huomauttaa arvoisalle parlamentin jäsenelle, että komissio ja asiasta vastaavat Islannin viranomaiset kartoittavat Islannissa tällä hetkellä käytettävissä olevia tulivuorten seurantamenetelmiä ja –järjestelmiä. Samalla määritetään, tarvitaanko lisäinfrastruktuureja nykyisin käytettävissä olevien järjestelmien parantamiseksi. Kun tämä kartoitus on saatu päätökseen, komissio arvioi mahdollisten uusien seurantajärjestelmien rahoitustarpeita.

4.Komissio on aktiivisesti mukana käytännön työssä, jolla parannetaan lentoliikenteessä tällä hetkellä käytettäviä menetelmiä vulkaanisen tuhkan välttämiseksi. Samaan aikaan kun Euroopan lentoturvallisuusvirasto laatii sääntöjä lentokelpoisuusvaatimuksista, jotka liittyvät turvalliseen lentämiseen ilmatilassa, jossa on vulkaanisia aineita, komissio on käynnistänyt seitsemännessä puiteohjelmassa erityisen ehdotuspyynnön, joka koskee lentoliikennejärjestelmän kriisikoordinoinnin teknologista tukea vakavissa häiriötilanteissa. Lisäksi koska tarkka, nopea ja johdonmukainen tiedonsaanti on operationaalisen päätöksenteon perusedellytyksiä, EACCC-yksikkö tarkastelee mahdollisuutta luoda perusta tietojen järjestelmällisen hankkimisen ja keskitetyn säilyttämisen helpottamiseksi.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *