Korholan kysymys koskien kansallisia jakosuunnitelmia päästökaupassa

4.1.2005

Uudet elementit otettaisiin huomioon vasta 2013

Korholan kysymys: Komissio aikoo tarkastella uudelleen ja antaa päästökauppadirektiivin tarkistamista koskevia ehdotuksia vuoden 2006 puoliväliin mennessä. Jäsenvaltioiden on samaan ajankohtaan mennessä jätettävä komissiolle kansalliset jakosuunnitelmansa, mikä tarkoittaa uusien elementtien ottamista huomioon vasta vuonna 2013 alkavaksi suunnitellulla päästökauppakaudella.

Pitääkö komissio lainkaan mahdollisena tämän aikataulun muuttamista (direktiivin tarkistamista aikaistettaisiin ja/tai toisen päästökauppakauden kansallisia jakosuunnitelmia koskevaa jäsenvaltioiden määräaikaa lykättäisiin) siten, että muutokset voitaisiin ottaa käyttöön jo toisella päästökauppakaudella 2008–2012?

Stavros Dimasin
komission puolesta antama vastaus E-2711/04FI
(4.1.2005)

Päästökauppadirektiivin(1) 9 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on julkistettava kansalliset jakosuunnitelmansa ja ilmoitettava niistä komissiolle vähintään 18 kuukautta ennen päästökauppakauden 2008–2012 alkamista.

Direktiivin 30 artiklassa säädetään, että komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle raportin 30 päivään kesäkuuta 2006 mennessä. Periaatteessa komissio voisi toimittaa raportin varhaisessa vaiheessa, kuten arvoisa parlamentin jäsen ehdottaa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta asianmukaiselta kahdesta syystä.

Kaikista direktiiviin tehtävistä muutoksista olisi päätettävä yhteispäätösmenettelyllä. Näin ollen on epätodennäköistä, että menettely saataisiin päätökseen riittävän ajoissa ennen 30. kesäkuuta 2006, jotta jäsenvaltiot voisivat ottaa uudet näkökohdat huomioon valmistellessaan toista kansallista jakosuunnitelmaansa.

Lisäksi komissio katsoo, että olisi ennenaikaista muuttaa päästökauppajärjestelmää ennen kuin se on ollut toiminnassa kokonaista vuotta. Komission mielestä toiminnanharjoittajien ja hallitusten pitäisi saada totutella tähän uuteen välineeseen ennen kuin sitä muutetaan. Komissio seuraa luonnollisesti järjestelmän toimintaa tarkkaan sen ensimmäisenä toimintavuotena ja vuoteen 2006. Komissio toimittaa päätelmistään raportin Euroopan parlamentille ja neuvostolle direktiivin vaatimusten mukaisesti. Raporttiin mahdollisesti sisältyvät muutosehdotukset perustuvat mahdollisimman pitkälle järjestelmän toiminnasta saatuihin kokemuksiin ja huomattuihin vaikutuksiin.

Direktiivin 22 artiklan mukaisesti komissio voi kuitenkin muuttaa joitakin direktiivin liitteessä III mainittuja perusteita sääntelykomiteassa. Tällaisia muutoksia voitaisiin tehdä aikaisemmin, jos niiden katsotaan olevan asianmukaisia.

(1) Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta 13 päivänä lokakuuta 2003 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/87/EY, EUVL L 275, 25.10.2003.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *