Kehittämistukien rahoituksen hitaus

16.7.2003

Korhola huolissaan pitkistä maksatusajoista kirjallisessa kysymyksessään

Eija-Riitta Korhola on huolestunut komission käytönnöstä maksaa mm. kehittämis- ja tiedehankkeissa niin pitkällä viiveellä, että projektien suorittajat joutuvat henkilökohtaisiin vaikeuksiin.

Korholan kysymys:

Kehittämistukien rahoituksen hitaus

"Eräälle toimintaympäristön kehittämiseen tähtäävälle hankkeelle myönnettiin rahoitusta helmikuussa 2003. Myöntäjänä oli paikallinen työvoima- ja elinkeinokeskus Suomessa. Hankkeen vastuuhenkilöt ovat kuitenkin ilmoittaneet, että hanke joutuu odottamaan tuen maksatusta kuluvan vuoden joulukuulle asti.

Osaako komissio arvioida, miten pitkiä odotusaikoja yleensä liittyy EU-rahoitteisten hankkeiden maksuaikatauluihin?

Mistä maksatuksen odotus johtuu, kun tuki on jo myönnetty; onko kyse jäsenvaltioiden oman hallinnon kankeudesta vai EU-säännöksistä?

Miten suurena ongelmana komissio näkee rahoituksen hitauden EU-rahoitteisissa hankkeissa jäsenvaltioista tulevan palautteen perusteella?

Miten komission mielestä rahoituksen myöntämistä ja maksatusta voitaisiin nopeuttaa?"

E-1908/03FI
Michel Barnier’n
komission puolesta antama vastaus
(17.7.2003)

"Toissijaisuusperiaatteen mukaisesti komission neuvottelukumppaneina alueellista kehitystä koskevissa asioissa ovat jäsenvaltiot eivätkä lopulliset edunsaajat. Lisätietojen saamiseksi komissio kehottaa arvoisaa parlamentin jäsentä ottamaan yhteyttä asianomaisen ohjelman hallinto- tai maksuviranomaiseen Suomessa.

Koska hankkeiden hallinto on hajautettu, komissiolla ei ole tilastoja siitä, kuinka kauan tällä hetkellä kuluu aikaa jäsenvaltiota koskevan rahoituspäätöksen tekemisestä edunsaajan saamaan ensimmäiseen maksuerään. Komissio helpottaa kuitenkin ohjelman käynnistämistä antamalla edunsaajalle ennakkomaksun heti, kun päätös siitä, että komissio osallistuu ohjelman rahoitukseen, on tehty. Ennakkomaksun määrä on 7 prosenttia ohjelman varoista kautta 2000-2006 koskevien sääntöjen mukaan. Komissio hyväksyi suomalaiset ohjelmat muutamia pilottihankkeita lukuun ottamatta vuonna 2000 tai vuonna 2001. Kyseisestä ajankohdasta lähtien kansallisilla viranomaisilla on siten ollut käytössään 7 prosentin ennakkovarat parlamentin jäsenen mainitseman hankkeen yhteisöosuuden rahoittamiseksi eikä tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten korvaamista tarvitse odottaa.

Ennakkoa lukuun ottamatta komissio antaa korvauksen jäsenvaltiolle ainoastaan tosiasiallisesti aiheutuneiden kustannusten perusteella1. Aluepolitiikan pääosaston nykyisen ohjelmakauden maksujen määräaika vuoden 2003 alusta lähtien on 37 päivää. Vaikka kyseisiä maksuaikoja ei voida pitää kohtuuttomina2, komissio pyrkii jatkuvasti tehostamaan ja yksinkertaistamaan sisäisiä menettelyjään. Komissio on vahvistanut kymmenkunta toimenpidettä 25. huhtikuuta 2003 antamallaan tiedonannolla hallinnon yksinkertaistamisesta, selkiyttämisestä, koordinoimisesta ja joustavuudesta.

Parlamentin jäsenen mainitsemaa hallinnon kankeutta ei voida pitää seurauksena rakennerahastoja koskevista säännöksistä. Asetuksen (EY) N:o 1260/99 34 artiklan 1 kohdassa todetaan, että “tehtäviään hoitaessaan hallintoviranomainen toimii täysin asianomaisen jäsenvaltion institutionaalisten, oikeudellisten ja taloudellisten järjestelmien mukaisesti”. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 2. maaliskuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 438/20013 3 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden hallinto- ja valvontajärjestelmät on laadittu suhteessa hallinnoidun tukitoimen kokoon."

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *