Venäjän öljykuljetukset Itämerellä

4.2.2003

Korhola huolissaan lisääntyvästä öljyliikenteestä

Komission puheenjohtaja Prodi on luvannut ottaa Venäjän poliittisen johdon kanssa esille Itämeren öljykuljetuksiin liittyvät ympäristöriskit ja niihin varautumisen. Tämä on arvostettavaa, etenkin kun pääministeri Kasjanov on äskettäin kieltäytynyt keskustelemasta asiasta pääministeri Lipposen kanssa.

Erityisen suuria huolia liittyy seuraaviin seikkoihin:

– kun EU:ssa säädetään pakolliseksi kaksoispohja-alusten käyttäminen öljynkuljetuksiin, on vaarana, että olemassa oleva vanha (yksinkertaisella pohjalla varustettu) kalusto siirtyy hoitamaan Venäjän liikennettä, jolloin käytännössä Itämeren ympäristöriskit eivät vähenny vaan kasvavat;

– Venäjän suhtautuminen erityisesti jääolosuhteissa tapahtuvan öljynkuljetuksen riskeihin, ottaen huomioon että venäläiset viranomaiset ovat antaneet sinänsä modernille (vuonna 2000 valmistuneelle kaksoispohjalla ja kaksoisrungolla varustetulle) Stemnitsa-tankkerille jääpassin, jonka standardi on merkittävästi heikompi kuin esim. Suomen ja Ruotsin viranomaisten käyttämä tai kansainvälinen jääluokitus, ja että kyseinen keulavahvistus ei oikeuttaisi liikennöimään tämänhetkisissä olosuhteissa Suomeen tai Ruotsiin;

– Venäjän öljyliikenne Itämeren kautta on voimakkaasti kasvamassa;

– Venäjän (ml. Kaliningrad) varautuminen öljyntorjuntaan asianmukaisella ja liikenteen volyymin huomioon ottavalla torjuntakalustolla vaikuttaa täysin riittämättömältä.

Millaisia keinoja komissio aikoo käyttää Venäjän öljyliikenteen Itämeren alueelle synnyttämien riskien vähentämiseksi? Onko komissio tietoinen kaikista, mm. edellä mainituista, ongelmista? Millä muilla tasoilla komissio aikoo asiaa edistää kuin korkeimmalla poliittisella tasolla?

Loyola de Palacion
komission puolesta antama vastaus
(14.3.2003)

Komissio on tietoinen merenkulun ongelmista Suomenlahdella ja jakaa Suomen viranomaisten huolen öljykuljetuksista talviolosuhteissa.

Komissio on seurannut tarkasti tilannetta, joka on syntynyt öljyalus Stemnitsan kulkiessa kohti Koiviston satamaa. Komissio on ilmoittanut Venäjän viranomaisille olevansa huolestunut tilanteesta Suomenlahdella vallitsevien poikkeuksellisen vaikeiden jääolosuhteiden takia.

Erika- ja Prestige-alusten onnettomuuksien seurauksena komissio on muistuttanut useaan otteeseen, että on ryhdyttävä välittömästi yhteisiin toimiin uusien onnettomuuksien estämiseksi Euroopan unionin aluevesillä, myös Itämerellä. Euroopan unioni on ollut yhteydessä Venäjän viranomaisiin EU:n ja Venäjän välillä tehdyn sopimuksen puitteissa varmistaakseen, että EU:n suunnittelemia määräyksiä öljyn merikuljetusten turvallisuuden parantamiseksi tullaan noudattamaan. Määräykset koskevat muun muassa raskaiden polttoöljyjen yksirunkoisissa säiliöaluksissa tapahtuvan kuljetuksen kieltämistä.

On kuitenkin tarpeen muistaa, että Euroopan unionilla ei ole toimivaltaa säädellä vaarallista rahtia kuljettavien alusten kulkua kansanvälisillä vesillä, vaikka kuljetus tapahtuisikin jäsenvaltioiden rannikoiden edustalla ja sellaisissa jääoloissa, jotka Itämerellä talvella vallitsevat.

Komission mielestä on siksi välttämätöntä tehdä kansainväliseen merioikeuteen muutoksia, jotta voitaisiin tasapainoisemmin sovittaa yhteen yhtäältä vapaan liikkuvuuden periaate ja toisaalta rantavaltioiden edut. Rantavaltioilla on luonnollisesti oltava mahdollisuus suojata rannikkonsa ekologisilta katastrofeilta.

Komissio on pyytänyt kaikkia unionin naapurivaltioita ja muita tärkeitä kumppaneita ryhtymään tiukempiin toimiin merenkulusta aiheutuvan merten pilaantumisen vähentämiseksi kansainvälisen lainsäädännön keinoin. Tämän tueksi se on pyytänyt kaikkia jäsenvaltioita edistämään aktiivisesti kansainvälisen merioikeuden uudistamista YK:ssa, kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa ja muissa toimivaltaisissa elimissä vastaamaan uuden vuosisadan turvallisuustarpeita.

Lopuksi komissio haluaa tarkentaa, että lehtiartikkelit eivät välttämättä edusta komission eikä tässä tapauksessa meriturvallisuusviraston pääjohtajan kantaa.

Mitä tulee merenkulkuun jääolosuhteissa, on huomattava, että asiasta ei ole olemassa minkäänlaista yhteisön lainsäädäntöä, eikä tällainen lainsäädäntö edes kattaisi EU:n aluevesillä kauttakulkumatkalla olevia aluksia, jotka eivät käy unionin satamissa. Euroopan unioni on kuitenkin jo aiemmin ryhtynyt toimiin estääkseen öljyalusten onnettomuudet ja laatinut direktiivin meriliikenteen valvonnasta, jonka perusteella toimivaltaiset viranomaiset voivat estää aluksia lähtemästä satamasta erittäin huonoissa sääolosuhteissa. Lisäksi direktiivissä annetaan jäsenvaltioille laajemmat valtuudet puuttua asioihin onnettomuuden tai saastumisen uhatessa.

Joka tapauksessa komissio on valmis tukemaan täysin Suomen viranomaisten toimia, joilla pyritään saamaan aikaan Suomenlahden rantavaltioiden sopimus jääolosuhteissa tapahtuvien öljyn merikuljetusten turvallisuuteen liittyvistä säännöistä.

Share Button

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *